vychovávateľ

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 15:30

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 15:30

Konferencia bude venovaná prezentácii teoretických poznatkov z oblasti  histórie a súčasnosti rómskeho jazyka. Zároveň budú prezentované praktické skúsenosti jeho aplikácie v praxi.

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 14:00

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 13:00

Program

Čas a miesto aktivity:  

9:00 – 12:30 Prednáška látkové a nelátkové závislosti u detí a mladistvých. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava, sprevádza PhDr. Zuzana Alexanderčíková; diskusia – vedie PhDr. Iveta Martinčeková

Cieľ seminára: zvýšiť informovanosť pedagogických zamestnancov  o príznakoch látkových a nelátkových závislostí, o možnostiach odbornej diagnostiky a terapie, o vekových osobitostiach závislých. Podporiť pedagógov  pri ich primárnej prevencii a pri získavaní rodiny na spoluprácu so školou.    Seminár je určený všetkým pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl. Záujemcovia sa môžu zúčastniť celého seminára alebo jeho jednotlivých častí buď dopoludnia alebo popoludní.

Svoju  účasť na seminári a exkurzii potvrďte na mailovej adrese iveta.martincekova@mpc-edu.sk do 22.6.2018.

Začiatok podujatia: 
utorok, 26. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. jún 2018 - 12:30
 • - Seminár sa prekladá na mesiac JÚN pre pracovné vyťaženie lektoriek. Dátum bude upresnený. -
 • výber modelu service learning a uvažovanie o jeho implementácii do Výchovných programov
 • poznať kľúčové východiská podpory service learningu
 • príklady dobrej praxe service learningových aktivít
 • Každý účastník vyplní návratku s údajmi uvedenými nižšie. Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

  Predmet správy: seminár 11.5.2018 

  Text do návratky: Záväzne sa prihlasujem na seminár "Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV"

  Moje kontaktné údaje:

  Meno a priezvisko:

  Názov školy:

  Adresa školy:

  Kontakt - mail:

  Kontakt - telefón, mobil:

  Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Začiatok podujatia: 
piatok, 11. máj 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 11. máj 2018 - 12:00

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov a vychovávateľov.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových produktov z oblasti kreatívnej techniky. Účastníci podujatia si môžu vyskúšať:

- dekorovanie textilu: používanie šablón, farieb na textil, popisovačov na textil a pasty Expand

- satinovanie skla: používanie satinovacích farieb, opál gélu, kontúrky, leptanie skla (cca 2 decilitrovú zaváraninovú fľašu si zabezpečí účastník sám)

- kvietok z dekorgumy

- zdobenie dreveného srdiečka na Deň matiek: servítkovanie, používanie praskajúcej a antickej pasty

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste.

 

Kreatívna dielňa sa uskutoční v dvoch skupinách v maďarskom jazyku . Prvá skupina od 08,30 do 12,00 - kapacita 20 osôb,

druhá skupina od 13,00 do 16,30 hod. - kapacita 20 osôb.

Na podujatie je potrebné záväzne sa prihlásiť na e-mailovej adrese: maria.palinkas@mpc-edu.sk!

Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - 16:30

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Lektor: Mgr. Ľubica Korečková

Program:

1. Otvorenie

2. Základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie

3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce

4. Diskusia 

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počet účastníkov je 32):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBMMgGnmPby2MeASdidOxxPeXYAdsopr6vfbn_zN4No/edit?usp=sharing

 

Začiatok podujatia: 
piatok, 23. marec 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 23. marec 2018 - 15:00

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie, predstaviť rámcový návrh projektu atestačnej práce prvej atestácie.

Lektor: PhDr. Maroš Dvorský

Program:

1. Otvorenie

2. Základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie

3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce

4. Diskusia

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počett účastníkov je 32):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pz4qj1ZZx54xgKXvUL_C4k9RuWvW-aVK1xxAV2eUkP8/edit?usp=sharing

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. marec 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. marec 2018 - 15:00

Odborno-metodický seminár je zameraný na problematiku možností implementácie prvkov inkluzívneho modelu vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít. Časť seminára bude realizovaná prednáškovou formou a časť prostredníctvom tvorivých dielní.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 14:00

Výmena skúseností dobrej praxe a odborných informácii k možnej forme práce využiteľnej pre školské zariadenia vo VMV

Začiatok podujatia: 
utorok, 13. marec 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. marec 2018 - 12:00

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať špecifické profesijné kompetencie pre tvorbu, realizáciu a hodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov s tzv. špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä kompetencie súvisiace s efektívnou spoluprácou v multidisciplinárnych tímoch.

VP poskytne účastníkovi vzdelávania kompetencie profesionálne realizovať nové prístupy v pedagogike voľného času, efektívne plánovať, zrealizovať a vyhodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú činnosť s využitím výchovných, aktivizujúcich a komplexných metód vo VMV

VP poskytne účastníkovi vzdelávania profesijné kompetencie aktívneho a efektívneho využívania vhodných vyučovacích a učebných stratégií sociálneho učenia vo vlastnej edukačnej praxi.

VP cielene rozvíja aplikovanie vybraných psychomotorických hier zameraných na podporu rozvoja osobnosti jednotlivca v súčinnosti s učiteľom.

Funkčné vzdelávanie pre:

 • vedúcich pedagogických zamestnancov škôl,
 • vedúcich pedagogických zamestnancov školských výchovno-vzdelávacích zariadení,
 • vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení,
 • vedúcich odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,

Problematika rozvoja myslenia a kreativity je konštruovaná v podobe návodu pre
učiteľov, ako zlepšovať úroveň svojich odborných pedagogických kompetencií v tejto oblasti. Vzdelávací program ponúka repertoár vybraných stratégií, foriem a metód zameraných na
podporu rozvíjania myslenia a kreativity žiakov v škole s primárnym cieľom
vyučovací proces inovovať a aktivizovať žiakov, metamorfovať na zmysluplné, participatívne vyučovanie a facilitatívne vedenie triedy.

Obsahom vzdelávacieho programu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností pedagogických pracovníkov na podporu a rozvoj využívania oblastí výchovy vo voľnom čase v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach pri plánovaní a realizácii aktívneho využívania voľného času detí a žiakov.

Získanie profesijných kompetencii potrebných na výkon inštruktora lyžiarského kurzu zjazdového lyžovania v základných a stredných školách.

Udržať si profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka. rozšíriť vedomosti o teoretických východiskách v oblasti psychológie tvorivosti,
 prehĺbiť kompetenciu vytvárať metodické postupy v uplatňovaní tvorivosti pri aplikácii výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese,

Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre efektívne a dlhodobé riešenie sporov vzniknutých na pôde školy v zmysle zachovania vzájomnej úcty, tolerancie a taktiež ľudskej dôstojnosti.

Vzdelávací program Formovanie právneho vedomia vychovávateľa má poskytnúť vychovávateľom základné teoretické informácie z oblasti teórie práva, rodinného práva, trestného práva a ľudskoprávneho minima a prostredníctvom jednotlivých modelových situácií poskytnúť aj návody na využitie podpornej dokumentácie vhodnej pri riešení vzniknutých problémových situácií v pedagogickej praxi.

Vzdelávací program je zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Cieľom vzdelávacieho programu je prostredníctvom aktívneho učenia prehĺbiť a rozvíjať pracovné zručnosti pedagogických zamestnancov, implementovať polytechnickú výchovu do školských vzdelávacích programov s orientáciou pre trh práce.