vychovávateľ

Motivačný rozhovor so žiakmi/deťmi o prírode a potrebe jej ochrany. Znečisťovanie prírody rôznymi druhmi odpadov. Ako škodia odpady v prírode ľuďom, živočíchom a rastlinám. Vytváranie odpadov v domácnostiach. Najčastejší odpadový materiál – papier, plast. 

Možnosť ďalšieho využitia odpadového materiálu na rôzne účely – napr. na vyrobenie dekoračných alebo úžitkových predmetov, hračiek, darčekov a iných výrobkov.

Jedna z možností – návrh a výroba vlastného výrobku z dostupných materiálov, ktorý predstavuje súčasť prírody z radu živočíchov a často sa s ním v jarnom a letnom období stretávame – lienky a včielky.

Odborný seminár je organizovaný pod gesciou Občianskeho združenia DAMI a Občianskeho združenia Srdce autizmu v spolupráci s MPC RP Prešov. Odborný seminár je určený pre rodičov detí s poruchou autistického spektra a profesionálov pracujúcich so žiakmi  s PAS a inými vývinovými poruchami.

Ide o seminár z cyklu seminárov o využití aplikovanej behaviorálnej analýze v edukácii detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Seminár s názvom „Riešenie problémového správania u detí s poruchou autistického spektra“   sa zameriava na určenie funkcie problémového správania pomocou  ABC dát,  využitie alternatívnych, proaktívnych a reaktívnych stratégii, zber dát a  vytváranie plánov pre intervenciu problémového správania.

 

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 14. máj 2019 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 14. máj 2019 - 17:00

Výtvarná technika dekoláž (obrátená koláž) sa objavuje v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v období pop artu. Objaviteľom tejto deštrukčnej výtvarnej techniky je Mimmo Rotella, taliansky maliar, ktorý sa inšpiroval ničenými reklamnými plagátmi, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve. Podstatou výtvarnej techniky je strhávanie horných vrstiev na seba nalepených papierov. Pomocou deštrukcie (strhávania horných vrstiev papiera) postupne odkrývame spodné vrstvy na seba nalepených papierov. Na tieto účely môžeme využiť fotografie, plagáty, útržky novín, reprodukcie výtvarných diel atď.

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 17. máj 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 17. máj 2019 - 15:45

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 13:00

Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky. Pozornosť venuje i problematike inklúzie v danej oblasti.    Pedagogickí zamestnanci škôl  budú prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.

Začiatok podujatia: 
piatok, 24. máj 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
piatok, 24. máj 2019 - 13:15

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a  majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30. 06. 2019 na základe toho, že budú spĺňať podmienku 60 platných kreditov. Účastníci seminára sa oboznámia s podmienkami na podanie žiadosti o vykonanie atestácie, s  požiadavkami na  vypracovanie atestačnej práce a  na vykonanie atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 15:00

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 15.4.2019 pozýva na odborný seminár týkajúci sa atestácií pre pedagogických zamestnancov. Cieľom podujatia je prezentovať základné informácie o podmienkach vykonania 1. a 2. atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu k 1. a 2. atestácii pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem požiadať o vykonanie atestácie k 30.6.2019 na základe získania 60 kreditov. V prípade záujmu o daný seminár je možné sa naň prihlásiť prostredníctvom návratky priloženej k pozvánke na uvedenú mailovú adresu.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. apríl 2019 - 13:45

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. apríl 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. apríl 2019 - 16:00

Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti vychovávateľov pri aplikácii inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. V nadväznosti na tvorivý výtvarný workshop bude nasledovať prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a možností implementácie niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej činnosti v esteticko-výchovnej oblasti ŠKD a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 27. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 27. máj 2019 - 12:00

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

  Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove , odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu dňa 17.4. 2019 organizuje metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia(Róbert Kiyosaki), ktorého zámerom je zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov základných škôl mesta Prešov. Počas metodického dňa budú pedagógom, vychovávateľom predstavené nové aplikácie, edukačné postupy, inovatívne vzdelávacie metódy v modenom spôsobe vyučovania.

Začiatok podujatia: 
streda, 17. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 17. apríl 2019 - 15:00

Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.

Začiatok podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 14:00

Odborný seminár je organizovaný pod gesciou Občianskeho združenia DAMI a Občianskeho združenia Srdce autizmu v spolupráci s MPC RP Prešov. Odborný seminár je určený pre rodičov deti s poruchou autistického spektra a profesionálov pracujúcich so žiakmi  s PAS a inými vývinovými poruchami.

Ide o seminár z cyklu seminárov o využití aplikovanej behaviorálnej analýze v edukácií detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa zameriava na základné princípy učenia, ako je motivácia, kontrola stimulom, posilnenie, vyhasínanie.

Druhá časť seminára je zameraná na oblasť motivácie a vytvárania motivátorov pre ďalšie učenie.

Začiatok podujatia: 
utorok, 12. marec 2019 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 12. marec 2019 - 17:30

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

  • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
  • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
  • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 16:30

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

  • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
  • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
  • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 12:00

Cieľom podujatia je poznať základné zložky etickej výchovy a osvojiť si metodický postup, vhodné metódy a formy práce prostredníctvom aktivít.  

Začiatok podujatia: 
pondelok, 29. apríl 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 29. apríl 2019 - 11:30

Prečo by mali mať všetky deti právo vyjadriť to, čo si myslia?
Rozumiem tomu, že všetky deti majú právo vyjadriť svoj názor bez strachu alebo vyhrážania, alebo poškodenia.
• Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
• Vek: 9 – 11 rokov
• Vzdelávacie výsledky/ciele:
- vyjadriť vlastnými slovami, že všetky deti majú rovnaké právo vyjadriť svoj názor a byť vypočuté,
- vypočuť si názory všetkých spolužiakov v diskusii,
- sformulovať význam rešpektovania práv a povinností.
• Metódy: riadená diskusia, formulácia pravidiel – tréning komunikácie

Cieľom tvorivej dielne je  rozvíjať kreativitu účastníkov  pri využívaní odpadového materiálu na výrobu dekoratívnych a darčekových predmetov so žiakmi základných škôl. Účastníci budú mať možnosť získať od skúsenej lektorky mnoho osvedčených pedagogických skúseností  a praktických rád a vytvoriť si vlastné výrobky.

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 10:00

Cieľom podujatia je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie, o požiadavkách na formálnu a obsahovú stránku atestačnej práce v odbore vychovávateľ.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 11:30

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 15:00

Cieľ: Prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti detí v ŠKD

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. február 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. február 2019 - 12:00

Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií.

Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou,  z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN v Bratislave  

Cieľ seminára: rozšíriť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a  zvýšiť informovanosť pedagogických a odborných zamestnancov o zmenách správania žiakov a tendenciách nezdravého až patologického správania žiakov základných a stredných škôl.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 16:00

08:00 - 09:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Východiská výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

 09:15- 10:15 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

10:30 - 12:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.:Modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:00

Vyjasnenie základného zámeru vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Cieľ: Vyjasnenie základného zámeru vzdelávacieho programu pre pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu

Program:

- východiská výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

- princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

- modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

Lektorky:

Mgr. Lívia Nemcová, Phd.

Mgr. Gabriela Zábušková

 

Odporúčame priniesť so sebou písacie potreby, fixky,nožnice, poprípade fotodokumentáciu z Vami realizovaných dobrovoľníckych aktivít.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 11:30

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 16:30

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 12:00

Implementácia problematiky zdravia, s akcentom na duševné zdravie, do výchovnej a vzdelávacj práce PZ. Informácia o najčastejších duševných ochoreniach v detskom veku.

Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií. Pedagogický zamestnannec aj odborný zamestnanec by mal poznať možné signály vznikajúcej závislosti.

Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou, psychitričkou z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN V Bratislave  

Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 16:00

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 14:00