vychovávateľ

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Mgr. Katarína Babčáková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie profesijných kompetencií v praxi a tvorba atestačného portfólia

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov

Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie pre vedúcich pedagogických/odborných zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Eva Frišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím.

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom služby RoboBraille

Lektor: 
Stevns
Ballieu Christensen
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi.

Lektor: 
Mgr. Marcela Kvetková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
prezenčne

Inovatívne metódy vo výchove v CDR

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
prezenčne

Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Začiatok podujatia: 
utorok, 15. október 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 15. október 2019 - 13:00

Cieľom podujatia je prezentácia využívania pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby detí s postihnutím v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Počas seminára bude predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe práve na uvedenej spojenej škole. Ďalej budú prezentované niektoré podporné programové a prezentačné prostriedky v tejto oblasti. Osobitná pozornosť bude venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom u detí a žiakov s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad, že sa pri využívaní prezentovaných prostriedkov dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód deťmi a žiakmi s postihnutím, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti.

Odborní lektori: Doc. Ing. Branislav Sobota, PhD - autor projektu a PedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD - autorka metódy piktogramov

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 16:30

Obsahom workshopu bude jedna z najznámejších techník pri výrobe šperkov – ketlovanie. Pedagogickí zamestnanci môžu poznatky a skúsenosti využiť pri vytváraní dlhých ketlovaných náhrdelníkov, náušníc, náramkov alebo pripojení zapínania spojovacím krúžkom pri praktických aktivitách so žiakmi.

Začiatok podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 12:00

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Ďalší odborný seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie s tabuizovanou témou: riziko samovraždy u detí a adolescentov

11:00 – 12:30   Riziko suicídia a formy suicidálneho správania u detí a adolescentov. Možnosti intervencie pedagogických a odborných zamestnancov.  (PaedDr. Lucia Mošková)

12:30 – 13:30  Diskusia k téme a reflektovanie vlastných pedagogických  a odborných  skúseností (PhDr. Iveta Martinčeková)

Kontaktná osoba:

PhDr. Iveta Martinčeková, MPC RP Bratislava   

Svoju účasť na seminári potvrďte e-mailom na adrese  iveta.martincekova@mpc-edu.sk

 

Začiatok podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 13:30

Odborný seminár je zameraný na prezentovanie metodicky spracovaných edukačných materiálov vhodných pre využitie v práci vychovávateľov CDaR s malými sociálnymi skupinami. Vychovávatelia získajú poznatky a praktické zručnosti v realizácii techniky paličkovania  využiteľné v pracovno-technickej a výtvarnej oblasti výchovy.

Začiatok podujatia: 
utorok, 11. jún 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 11. jún 2019 - 13:00

Cieľom odborného seminára a workshopu je prezentovať efektívne a overené vyučovacie materiály a metodicky spracované vyučovacie hodiny, zamerané na problematiku extrémizmu.  Účastníci budú mať možnosť získať a rozvíjať kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom.  

MPC je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu - Challenging Extremism, ktorý je zameraný na elimináciu prejavov extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania pedagógov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Seminár Nepodliehajme stereotypom  podporený workshopom aktuálne zdieľa výstupy projektu s učiteľmi a vychovávateľmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 13:00

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tých skupinových aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny. Uvedená kompetencia je v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.2 zadelená do úrovne 1, čo predstavuje žiakov/deti na vzdelávacom stupni ISCED 1. V metodickej inšpirácii prezentujeme niekoľko aktivít, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí v ŠKD s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu. Opísané aktivity je možné s rovnakým cieľom aplikovať i priamo v edukačnom procese na primárnom stupni vzdelávania vo 4. ročníku.