ODBORNÝ SEMINÁR PROFESIJNÉ ŠTANDARDY – PORTFÓLIO – ATESTÁCIE

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnil ďalší odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – atestácie určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.

Cieľom tohto odborného seminára bolo oboznámiť najmä riaditeľov škôl a školských zariadení Košického kraja o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Lektori vzdelávacieho podujatia PhDr. Maroš Dvorský a Mgr. Ľubica Korečková prezentovali zúčastneným vedúcim zamestnancom zásadné aspekty profesijných štandardov v intenciách štruktúry kompetencií, princípy gradácie kompetencií a ich charakteristiky v jednotlivých kariérnych stupňoch.

Obsahovo bolo podujatie zamerané na definovanie pojmu portfólio pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a predovšetkým na identifikáciu potenciálnych prvkov portfólia ako dokladov či dôkazov naplnenia konkrétnych kompetencií. V rámci problematiky atestácií po novom bol predstavený najmä postup tvorby atestačného portfólia a obsah posudku atestačného portfólia.

Na seminári v Košiciach sa zúčastnilo 40 riaditeľov/zástupcov riaditeľa škôl a školských zariadení, ktorí v rámci diskusie vyjadrovali vlastné pohľady na preukazovanie dosiahnutých kompetencií pedagogických zamestnancov, posúdenie úrovne kompetencie riaditeľom školy alebo školského zariadenia či posúdenia originality dokladov (prvkov) atestačného portfólia.