Odborné semináre: Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Metodicko-pedagogické centrum organizuje v mesiacoch november a december 2019 odborné semináre tematicky zamerané na:

  • profesijné štandardy,
  • portfólio,
  • atestácie po novom.

Semináre sú určené pre riaditeľov základných a stredných škôl na základe prihlášky, ktorá bude postupne zverejňovaná na https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia.

Pracovisko                         Termín konania          Miesto konania

RP MPC Bratislava             13. 12. 2019                  RP MPC, Ševčenkova 11, Bratislava

DP MPC Trnava                  12. 12. 2019                  DP MPC, Lomonosovova 6, Trnava

DP MPC Nitra                    10. 12. 2019                  CPPPaP, J. Vuruma 2, Nitra

DP MPC Komárno              13. 12. 2019                  PF UJS, Bratislavská cesta 3322, Komárno

RP MPC Banská Bystrica     5. 12. 2019                  RP MPC, Horná 97, Banská Bystrica

DP MPC Trenčín                 10. 12. 2019                  DP MPC, Pod Sokolicami 14, Trenčín

DP MPC Žilina                   14. 11. 2019                  DP MPC, Oravská cesta 11, Žilina

RP MPC Prešov                  28. 11. 2019                  RP MPC, T. Ševčenka 11, Prešov

DP MPC Košice                  26. 11. 2019                  DP MPC, Južná trieda 10, Košice

 

Súbežne MPC v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 138/2019 Z. z. zabezpečuje vzdelávanie a ukončovanie vzdelávania vo vzdelávacích skupinách otvorených pred jeho účinnosťou. Odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam poskytujeme aj realizáciou ďalších odborných, informačných seminárov a tvorivých dielní (viac na: https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia).

Podstatný podiel činnosti MPC v tomto období predstavuje realizovanie atestačného procesu. MPC prijalo k 30. 06. 2019 a 31. 08. 2019  spolu 2 953 žiadostí o vykonanie 1. alebo 2. atestácie spolu s atestačnými prácami. Termíny konania atestácií (obhajoba atestačnej práce a atestačná skúška) pred 5-člennou atestačnou komisiou sú naplánované na obdobia od 18. 11. do 10. 12. 2019 a od 03. 02. do 14. 02. 2020.