Rómska kultúra v digitálnom prostredí – odborný seminár k Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka

Dňa 20.11. 2019 sa konal v priestoroch RP MPC Prešov odborný seminár zameraný na problematiku  digitalizácie rómskej kultúry. Na príprave seminára sa podieľali  Štátna vedecká knižnica, jej Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Rómskym vzdelávacím centrom pri RP MPC Prešov. Seminár otvorili  štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, riaditeľ RP MPC Prešov Ľubomír Jankura a riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Valéria Zavadská. Prácu Dokumentačno-informačného centra predstavili jeho pracovníci Roman Čonka, Erika Godlová a Jana Gáborová Kroková. O súčasnej činnosti Rómskeho vzdelávacieho centra informovala prítomných Viera Šándorová. Zaujímavou, hlavne pre pedagógov, bola prezentácia Zuzany Andrejovej z Krajského múzea v Prešove týkajúca sa zbierkových predmetov rómskej kultúry. Základné údaje z oblasti poznania života Rómov v Rómskej digitálnej encyklopédii prezentovanú Vladimírom Horváthom spracovalo OZ Romano Kher. Ivana Šusterová z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity upozornila na nevyhnutnosť poznania špecifických obyčajov Olašských Rómov. Svojou erudovanosťou a zanietenosťou v oblasti tvorby krátkych filmov zo života rómskej mládeže divákov zaujala Magdaléna Kmeťková z OZ Zdieľanie. Zástupca SR v expertnej komisii Rady Európy pre Rómov a kočovníkov v Štrasburgu Ján Hero informoval prítomných o súčasnej politike EU v oblasti zachovania národnej identity Rómov v Európe. K problematike edukácie v rómskom jazyku a k digitalizácii rómskej kultúry sa vyjadrili odborníci z Ústavu romologických štúdií pri Prešovskej univerzite Lucia Segľová, Lenka Goroľová a Alexander Mušinka. V zahraničnom bloku vystúpili zástupcovia mimovládnych organizácií zastupujúcich Rómov zo Zakarpatského regiónu na Ukrajine Marian Chonka a Petro Chabryn. Za novinárov venujúcich sa problematike Rómov v spomínanom regióne zastupoval Viktor Chovka. Skúsenosti s výchovou odborníkov v oblasti rómskej kultúry a jazyka prezentoval Mykhaylo Zan z Katedry politológie a štátnej správy Užhorodskej národnej univerzity. V závere, ale aj počas seminára sa všetci prítomní zhodli na skutočnosti, že je dôležité, aby oblasť školstva a kultúry spolupracovali, navzájom sa obohacovali a dopĺňali.