hudobná výchova

Autori: 

Markovič Ladislav, Mgr.

Autor v učebnom zdroji ponúka kvízy, doplňovačky, priraďovania, hudobné hry a cvičenia, ktoré  sa dajú využiť v rámci hudobnej výchovy na 2. stupn ZŠ. Prostredníctvom obrázkov, doplňovačiek a priraďovania žiaci vymedzujú pojem tón. V siedmich hudobných hrách na telo si môžu žiaci precvičiť rôzne typy rytmov. V poslednej časti učebného zdroja sa nachádzajú informácie o hudobnom nástroji drevený blok.

Autori: 

Markovič Ladislav, Mgr.

Učebný zdroj je priamym pokračovaním materiálu Hudba okolo nás 2. Autor ponúka zaujímavé spracovanie hudobných poznatkov o notách a iných hudobných značkách, ľahko ovládateľných hudobných nástrojoch prostredníctvom vlastnej koncepcie kvízovej formy upevňovania učiva, priraďovacích, doplňovacích a praktických cvičení i hudobných hier. Materiál vhodne dopĺňa farebná ilustratívna časť i reálne vyobrazenie hudobných nástrojov.

Autori: 

Markovič Ladislav, Mgr.

Námety v učebnom zdroji sú zacielené na rozvíjanie hodnotovo pozitívneho a kreatívneho štýlu života na základe nonkognitívnych funkcií a procesov. Dôraz kladie na skúsenosť z prežívania žiakov a aktívnu účasť na nových skúsenostiach a zážitkoch získaných hudobnou percepciou, vokálnou a inštrumentálnou hudobnou reprodukciou a produkciou. Ciele súvisiace najmä s psychomotorickou oblasťou, vnímaním hudby a komunikáciou prostredníctvom hudby s okolitým svetom sú prepojené aj na oblasť kognitívnu.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka informácie o notovom písme, notovej osnove, notovej abecede, tvare nôt, notách s krížikom, s béčkom, dvojštvrťovom a trojštvrťovom takte  a hudobných pojmoch - piano. mezzoforte a forte. Po krátkej informácii žiaci riešia úlohy typu: doplň, napíš. správne spoj, vytlieskaj, vyťukaj. 

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka žiakom možnosť získať informácie a následne si overiť svoje vedomosti v oblasti klasicizmu v hudbe. Autorka ponúka texty o klasicizme, o Josephovi Haydnovi, Ludwigovi van Beethowenovi a Wolfgaggovi Amadeovi Mozartovi. Za každým z textov nasledujú úlohy doplnené portrétmi autorov. Úlohy sú zamerané na precvičovanie vedomostí o hudobnom klasicizme a živote a diele spomínaných autorov. V závere učebného zdroja si môžu žiaci overiť správnosť svojich odpovedí.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor textov, obrázkov a úloh pre žiakov v oblasti delenia hudobných nástrojov. Žiaci najprv prostredníctvom krátkych textov získavajú poznatky o jednotlivých skupinách hudobných nástrojov, následne riešia úlohy vyplývajúce z textu. Majú priradiť nástroje k obrázkom, zakrúžkovať správnu odpoveď, pomocou internetu nájsť názvy nástrojov na obrázkoch. V závere učebného zdroja si môžu žiaci overiť správnosť svojich riešení úloh.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Hlavným cieľom pracovných listov je vytvoriť pomôcku učiteľom pre ich prácu a tiež pre prácu žiakov. Pomocou týchto pracovných listov si žiaci môžu rozširovať poznatky v danej oblasti, konkrétne v oblasti hudobnej náuky. V úvode pracovného listu sú zhrnuté poznatky k danej téme, z ktorých žiaci následne vyvodzujú odpovede pri riešení konkrétnych úloh. Tento učebný text obsahuje množstvo obrázkov pre lepšiu názornosť a predstavivosť žiaka.

Autori: 

Hupcejová Zuzana, PaedDr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov základnej školy. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy z regionálnej z hudobnej výchovy. Po obsahovej stránke autorka približuje ľudové hudobné nástroje jednotlivých krajov Slovenska. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov. 

Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

To, čo sa nazýva estetickým vzťahom k spoločnosti, predstavuje v sebe neobyčajne zložitý systém poznávacích, emocionálnych a vôľových procesov i vlastností človeka. Tieto procesy aj vlastnosti človeka nie sú dané od narodenia, ale formujú a rozvíjajú sa už od detstva. Rozhodujúci význam pri formovaní a rozvíjaní týchto vlastností má predškolský vek. V tomto veku sa zvlášť utvára umelecký vkus. Deti prežívajú prvé estetické zážitky, formuje sa ich tvorivý postreh a intenzívne sa rozvíjajú rôzne umelecké vlastnosti.

Učebný zdroj je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej škole a prináša zaujímavú a praxou overenú metodiku pre zážitkové vyučovanie detí a žiakov. Repertoár všetkých metodických príkladov pochádza zo súčasnej tvorby pre deti, využíva témy, ktoré súvisia so štátnym vzdelávacím programom predprimárneho i primárneho vzdelávania vrátane vzdelávania v základných umeleckých školách.

Autori: 

A. Makišová

Učebný zdroj Dramatická výchova v školách od Mgr. Andrey Makišovej je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného programu s rovnakým názvom.
V učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na objasnenie cieľov, úloh, foriem a metód dramatickej výchovy a na jej vzájomné a kooperujúce vzťahy s etickou, estetickou a umeleckou výchovou.

Autori: 

Mgr. Peter Vlčko

1/ Informačno-komunikačné technológie v hudobnom vzdelávaní 5
2/ MIDI sequencer a jeho možnosti využitia v hudbe 7
3/ MIDI sequencer ako objekt a prostriedok vzdelávacieho procesu 10
4/ Základné prostredie softvérového MIDI sequncera 12
4.1 K ey Editor 12
4.2 D rum Editor 13
4.3 Score Editor 14
4.4 L ist Editor 16
5/ Tvorby hudobného projektu s použitím MIDI sequencera 17
5.1 Hudobný zápis a hudobný záznam 17
5.2 MIDI event 18
5.3 Základné fázy tvorby MIDI projektu 18
5.3.1 MIDI záznam 19

Prostredníctvo prepojenia pohybovej a hudobnej a literárnej zložky majú učitelia možnosť vytvárať pre deti a žiakov podnetné zážitkové aktivity, ktoré dokážu

Vzdelávací program poskytne teoretické a praktické poznatky a zručnosti potrebné pre implementáciu tanečnej prípravy do edukačného procesu v telesnej a hudobnej výchove