Stimulácia tvorivosti detí predškolského veku v hudobno–pohybových a tanečných hrách

To, čo sa nazýva estetickým vzťahom k spoločnosti, predstavuje v sebe neobyčajne zložitý systém poznávacích, emocionálnych a vôľových procesov i vlastností človeka. Tieto procesy aj vlastnosti človeka nie sú dané od narodenia, ale formujú a rozvíjajú sa už od detstva. Rozhodujúci význam pri formovaní a rozvíjaní týchto vlastností má predškolský vek. V tomto veku sa zvlášť utvára umelecký vkus. Deti prežívajú prvé estetické zážitky, formuje sa ich tvorivý postreh a intenzívne sa rozvíjajú rôzne umelecké vlastnosti. Najprirodzenejším prejavom malého dieťaťa je pohyb spojený s hudbou a slovom. Tento estetický prejav sa snažíme rozvinúť už v predškolskom veku. Je dôležité, aby dieťa už na tomto stupni získalo potrebné vedomosti v plnom rozsahu vyvážene s aktívnou tvorivou činnosťou, ktorá je svojimi prostriedkami prístupná všetkým deťom. Inak povedané: dať deťom nástroje v podobe hudobných a hudobno-pohybových vyjadrení, aby sa s nimi mohli hrať, experimentovať, tvoriť, vytvárať si vzťah k spoločnosti cez umelecké prejavy a vlastnú tvorbu. Cieľom tohto edukačného materiálu je prezentovať súbor návodov na stimuláciu tvorivosti detí predškolského veku v intenciách hudobno-pohybovej a tanečnej výchovy v prostredí materskej školy, konkrétne v krúžkovej činnosti zameranej na aktivity tohto druhu. Materiál je rozdelený na tri časti. Prvá vysvetľuje pojem tvorivosť, predkladá definície viacerých autorov, opisuje východiská a faktory tvorivosti. Definuje tvorivú osobnosť, jej charakteristiky a vzťah tvorivosti a inteligencie. Opisuje procesuálnu časť výchovy k tvorivosti, fázy tvorivého procesu, činitele, ktoré ju ovplyvňujú, a efektívne metódy vedúce k rozvoju tvorivého myslenia. Druhá časť terminuje proces hudobno-pohybovej výchovy v materských školách definovaný programom výchovy a vzdelávania a realizovaný v konkrétnych hudobno-pohybových činnostiach. Charakterizuje hudobné schopnosti detí predškolského veku a opisuje ideálne podmienky na rozvoj hudobno-pohybovej tvorivosti v podmienkach predškolskej inštitucionálnej edukácie. Tretia časť podrobne opisuje spomínaný program stimulácie hudobno-pohybovej tvorivosti detí predškolského veku v rovine metodológie, motivácie, koncepcie i konkrétnych výstupov. Obsahuje množstvo hier na rozvoj tvorivosti, improvizačných cvičení vedúcich k individuálnemu rozvoju tanečného prejavu. Poskytuje zásobník hudobno-pohybových vyjadrovacích prostriedkov, malých tanečných foriem, ktoré vychádzajú zväčša z ľudovej slovesnosti a piesní a výchovno-vzdelávacích postupov pri koncipovaní edukačnej jednotky. To všetko je prepojené rozprávkou O kohútikovi a sliepočke. Všetky deti si môžu zo stretnutí s hudobno-pohybovou výchovou odniesť množstvo nenahraditeľných zážitkov, zvýšenú citlivosť vnímania a porozumenia hudbe a tancu. V dobe, keď sa dominantné miesto pripisuje gramotnosti počítačovej a cudzojazyčnej, je to potreba obzvlášť dôležitá.

Autori: 
Lenka Adzimová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
80s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon adzimova_dz.pdf975,85 KB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: