Dokumenty

PRVÝ AKČNÝ PLÁN PLNENIA STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO PRÍSTUPU VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ NA ROKY 2022-2024
AKČNÉ PLÁNY K STRATÉGII ROVNOSTI, INKLÚZIE A PARTICIPÁCIE RÓMOV DO ROKU 2030 NA ROKY 2022-2024
Podpora práce s deťmi so ŠVVP v predškolskom vzdelávaní
Od integrácie k inklúzii
Metodika pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom zariadení
ROZHLAS PRE INTEGRÁCIU RÓMOV
ROCEPO - činnosti v priebehu rokov
Správa o činnosti ROCEPO v roku 2021
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Únia rovnosti: strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov
Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením