Partneri vo vzdelávaní

Ukážky zvykov, zaujimavé videá, v galérii najdete fotografie z rómskeho prostredia, zoznámenie z jazykom, kuchyňou a osobitým spôsobom života.

Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní je nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy.

VÚDPaP je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu dieťaťa, podmienok, ktoré tento vývin determinujú, a spôsobov, ako ho možno pozitívne ovplyvniť. Pracovisko s takýmto zameraním nemá ani Slovenská akadémia vied, ani vysoké školy.

Od roku 2001 je sídlom Katedry rómskej kultúry Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2005 sa pracovisko premenovalo na Ústav romologických štúdií (ÚRŠ). Od roku 2001 tu mali záujemcovia možnosť študovať v programoch Sociálna práca so zameraním na rómske etnikum a Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách. V rámci týchto dvoch programov bolo pre prax pripravených celkovo 714 absolventov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme. Mnohí z nich sa uplatnili ako zamestnanci štátnej, verejnej, súkromnej i mimovládnej sféry doma aj v zahraničí.

Nadácia Škola dokorán sa sformovala z pôvodnej Nadácie Head Start Program, vzniknutej 4. 7. 1994 a zameranej na stimuláciu inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a na podporu detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných rodín.

Ciele:
- Facilitácia celoživotného komunitného vzdelávania.
- Eliminácia diskriminácie detí zo znevýhodneného prostredia.
- Vytváranie rovnakých vstupov a príležitostí pre rozvoj detského potenciálu.
- Zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania.

PDCS sa vo svojej činnosti zameriava hlavne na poskytovanie vzdelávacích, tréningových, konzultačných a facilitačných služieb pre domáce i zahraničné organizácie. Okrem toho PDCS prostredníctvom svojich aktivít podporuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, vyhľadáva a facilituje zárodky spolupráce rôznych skupín občanov, ale aj vládnych, samosprávnych a mimovládnych organizácií.

Poslaním fakulty je slobodne uskutočňovať vedecký výskum v oblasti edukácie, výchovno-vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť a podieľať sa na všestrannom rozvoji fakulty, vedy a vzdelanosti v Slovenskej republike.

Cieľom Občianskeho združenia je pomáhať rómskym sociálne neprispôsobivým a sociálne slabým rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti uplatňovaním kresťanských princípov v ich živote.

Dokumentačno - informačné centrum rómskej kultúry bolo zriadené pri Štátnej vedeckej knižnici Prešove ako národný projekt. Bolo z vecnej stránky (aktivity projektu) ukončená 31. októbra 2014 a finančné vysporiadanie bolo uzavreté v júni 2015. Týmto prešiel projekt do obdobia trvalej udržateľnosti, počas ktorej bude knižnica napĺňať aktivity naplánované na obdobie min. piatich rokov.

Priebežné informácie o aktivitách dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry a digitálne výstupy nájdete na www.portalsvk.sk

Ústav rómskych štúdii Prešovskej univerzity je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré z formálneho hľadiska patrí k jedným z najmladších na PU. Oficiálne vzniklo k 1. januáru 2011, avšak nezačína svoju činnosť tzv. na „zelenej lúke". Toto pracovisko prešlo určitými organizačnými zmenami, ktoré siahajú ešte do 90. rokov, kedy na pôde PU vznikol Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov (riaditeľ prof. Ivan Bernasovský a neskôr prof. Š. Šutaj), ktorý sa neskôr transformoval na Výskumné centrum (riaditeľka prof. Jarmila Bernasovská). Vzhľadom na krátku dobu svojej existencie Ústav rómskych štúdií sa iba buduje a v súčasnej dobe má piatich zamestnancov. Riaditeľom ústavu je antropológ Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. a vedeckými pracovníkmi sú kultúrny antropológ Mgr. Alexander Mušinka, PhD. , etička PaedDr. Mária Berezovská, sociálny ekonóm RNDr. Miroslav Pollák, historička a etnologička Mgr. Lucia Segľová, PhD.