Dokumenty

Plán obnovy a odolnosti SR
OZNÁMENIE KOMISIE o európskej iniciatíve občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“
Medzinárodný deň rómskeho jazyka
STRATÉGIA ROVNOSTI, INKLÚZIE A PARTICIPÁCIE RÓMOV DO ROKU 2030
ROCEPO - materiál na prácu s deťmi a žiakmi z MRK
Správa o činnosti ROCEPO od 1.1 2020 do 30.6. 2020
Správa o činnosti ROCEPO od 1.1 2020 do 30.6. 2020
Ako postupovať v oblasti domáceho učenia sa žiakov z marginalizovaných rómskych komunít?
Suchožová,E.: Využitie pracovných listov v globálnom rozvojovom vzdelávaní
Šándorová, V.: Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia