Oznamy - správy

Milé priateľky, milí priatelia,

Dovoľte mi, aby som vás informovala o tom, že sme v nedeľu 27.3. uviedli premiéru rozhlasovej rozprávky Ako sa narodili husle v slovenskom jazyku. Rozprávku, pokiaľ by ste ju chceli využiť vo vyučovaní alebo na Deň Rómov v rámci vašich aktivít nájdete v archíve RTVS na linku https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1554/1769824

K rozprávke: V roku 1899 vydal anglický folklorista a spisovateľ menom Fracis Hindes Groome svoje najvýznamnejšie dielo s názvom Rómske ľudové rozprávky, dnes známe skôr ako Rómske posvätné texty. V tejto knihe Groome využil svoje poznatky, ktoré ako folklorista o Rómoch zozbieral. Patril medzi nepočetnú skupinu folkloristov, učencov, ktorí v 19. storočí od základu postavili nový odbor. Zistili, že rovnaké alebo veľmi podobné rozprávky a motívy sa nachádzajú prakticky na celom eurázijskom kontinente. Groome si tento fakt spojil práve s Rómami, ktorí ako kočovný národ priniesli aj umenie rozprávať rozprávkové príbehy do Európy. Aj dnešné výskumy potvrdzujú, že pôvod mnohých príbehov, ktoré si pamätáme z detstva, je v Indii.
Groomeho kniha obsahuje 76 krátkych rozprávok, zozbieraných od Rómov v Turecku, Rumunsku, na Slovensku, v Čechách, ale aj v Anglicku, Walese a Škótsku. Rozprávanie o tom, ako vznikli husle zaznamenal medzi Rómami v Rumunsku.

Premiéru rozprávky v rómskom jazyku odvysielame v nedeľu 10. apríla pri príležitosti Svetového dňa Rómov na vlnách Rádia Regina o 20:00.

K súťaži: Zároveň si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu pri šírení informácie o tom, že naša redakcia vyhlásila II. ročník súťaže Memoriál Eleny Lackovej. Je to súťaž v rómskom jazyku. Štatút je v prílohe mailu. Uzávierka súťaže je 9. mája a deti v nej môžu súťaž s literárnymi i novinárskymi príspevkami. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú môcť byť na jeden deň redaktormi RTVS – národnostného vysielania. A samozrejme, získajú aj nejaké knihy či upomienkové predmety RTVS.
Na akékoľvek vaše otázky odpovieme na mailovej adrese romovia@rtvs.sk.

Víťazi minuloročného ročníka, ktorí si nemohli kvôli pandémii prevziať cenu vlani, si ju prevezmú v druhej polovici apríla. Budeme o tom informovať v našom vysielaní.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) realizovali 12. 4. 2021 v online priestore odborný seminár pod názvom „Medzinárodný deň Rómov – výchova a vzdelávanie detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.“ Cieľom odborného seminára bolo prezentovať odborné názory a skúsenosti odborníkov z oblastí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo SZP/MRK. Svoje skúsenosti prezentovali: Ján Hero (MŠŠVaV SR), Eva Polgáryová (ŠŠI), Júlia Perečinská (VÚDPaP), Jana Gáborová Kroková (ŠVK v Prešove, DICRK), Jurina Rusnáková (UKF v Nitre – Ústav romologických štúdií) a Alexander Mušinka (PU v Prešove – Ústav romologických štúdií). Niektoré z prezentácií uvádzame v prílohe. Celý odborný seminár bol priamo vysielaný na https://www.facebook.com/mpcsk

Prílohy oznamu:

Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO Rómske vzdelávacie centrum) realizovali 30. 3. 2021 v online priestore informačný seminár pod názvom „Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov pracujúcich so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít – Ľudské práva žiakov – výchovno-vzdelávací proces počas pandémie COVID – 19“. Cieľom bolo informovať pedagogickú verejnosť o skúsenostiach vedúcich PZ v oblasti edukácie žiakov zo SZP/MRK počas pandémie COVID -19 so zameraním sa na dodržiavanie ľudských práv žiakov a zároveň informovať vedúcich PZ o aktuálnych možnostiach vzdelávania ich zamestnancov v rámci MPC.

Svoje skúsenosti prezentovali Júlia Čurillová – riaditeľka školy v Bystranoch, Martin Farbar – zástupca riaditeľa školy v Trebišove na Ulici I. Krasku a Mária Raková zástupkyňa riaditeľky školy v Spišskej Starej Vsi. Informačný seminár bol vysielaný naživo a jeho prenos je zaznamenaný na: https://www.facebook.com/mpcsk

Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) sa zúčastnili dňa 26.2.2020 odbornej konferencie organizovanej Spojenou školou Odborárska 2 v Košiciach pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska.

Konferencia bola výstupom projektu Koučing a supervízia – inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole. Úvodným príhovorom účastníkov privítala Mgr. Sylvia Lehoczká, riaditeľka školy. Projekt prezentovala Mgr. Zuzana Dopiriak, jeho koordinátorka. Ukážky z realizácie projektu prezentovali: Ing, Eva Timková z PCC, Akadémie koučovania Košice, PaedDr. Jana Bavoľárová , riaditeľka ZŠ Budimír, Juraj Čokyna z Inštitútu vzdelávacej politiky, PhDr. Anna Javorská z Katedry Pedagogickej psychológie zdravia, FF UPJŠ v Košiciach, Linda van Dalen z Centra pre kreatívnu liečbu Arteterapiou a Marek Kmeť z Teacher Development Program Slovakia. V závere konferencie prebiehala diskusia týkajúca sa možností koučingu, mentoringu, supervízie a arteterapie v školách.

               Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO sa zúčastnili 27.2. 2020 vernisáže výstavy pod názvom Tisíce tvárí rómskeho divadla. Na výstave boli prezentované fotografie maďarskej fotografky Aliny Vince. Autorka sa zamerala na portréty hercov a ich dramatických postáv. Ide o fotografie hercov Nezávislého divadla Maďarsko, Budapešť.

               Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO realizovali 27.2. 2020 informačný seminár zameraný na odborno-metodickú pomoc školám so zvýšeným počtom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti možnej spolupráce Rómskeho vzdelávacieho centra pri tvorbe a realizácii aktualizačného vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 25 riaditeľov a zástupcov riaditeľa spomínaných škôl. Výstupom seminára je súbor konkrétnych návrhov na realizáciu aktualizačných vzdelávaní obsahovo vychádzajúcich zo vzdelávacích potrieb jednotlivých škôl.