Dokumenty - Všeobecné informácie

PRVÝ AKČNÝ PLÁN PLNENIA STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO PRÍSTUPU VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ NA ROKY 2022-2024
Všeobecné informácie -> Vláda SR

Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „Stratégia inkluzívneho prístupu“) predstavuje dôležitý dokument, ktorým vláda Slovenskej republiky napĺňa jeden zo svojich vytýčených cieľov, uvedeným vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2021 - 2024, v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Tento strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky docieliť zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov bez rozdielu. Hlavnou filozofiou inkluzívneho vzdelávania na školách v Slovenskej republike je, aby výchova a vzdelávanie učiacich sa boli realizované na základe rovnosti príležitostí a bez diskriminácie vo všetkých oblastiach. Práve v dokumente Stratégia inkluzívneho prístupu je táto filozofia predstavená v podobe, akou sa dá pretaviť do praxe.

AKČNÉ PLÁNY K STRATÉGII ROVNOSTI, INKLÚZIE A PARTICIPÁCIE RÓMOV DO ROKU 2030 NA ROKY 2022-2024
Všeobecné informácie -> Vláda SR

Národný strategický rámec – Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej ako „Stratégia 2030“) – bola Vládou Slovenskej republiky prijatá 07.04.2021 uznesením č. 181/2021 k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Tento rámcový strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Dokument obsahuje štyri prioritné oblasti – zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie, ktoré sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové. Osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom.

Podpora práce s deťmi so ŠVVP v predškolskom vzdelávaní
Všeobecné informácie -> Projekty

Pred dnešnými materskými školami stojí neľahká úloha – čo najlepšie vzdelávať deti v rôznorodej, často početnej triede, ktorú navštevujú deti rôzneho veku, s odlišnou úrovňou vývoja, rozdielnymi potrebami, záujmami i temperamentom, z rozmanitého sociálneho a kultúrneho prostredia či deti so závažnejšími špeciálno-vzdelávacími potrebami. Cieľom každej učiteľky by malo byť umožniť deťom dosiahnuť svoje osobné maximum, pocit úspechu a napomáhať pri kompenzácii ich znevýhodnení pred zahájením školského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto cieľa majú učiteľkám materských škôl slúžiť i záverečné výstupy projektu WELCOME.

Od integrácie k inklúzii
Všeobecné informácie -> Projekty

V roku 2006 prijalo Valné zhromaždenie OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor doteraz ratifikovalo vyše 170 štátov, medzi nimi aj Slovenská republika. Zaviazala sa tým „presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti“ (317/2010 Z.z. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím).

Metodika pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom zariadení
Všeobecné informácie -> Projekty

WELCOME (WE Learn and COMmunicate Ensemble) je medzinárodný európsky projekt Erasmus+, spadajúci pod Kľúčovú akciu 2 (KA2).

Hlavným cieľom projektu WELCOME je poskytnúť všetkým deťom dobrý štart vďaka kvalitnému predškolskému vzdelaniu. Radi by sme pomohli učiteľom materských škôl pri vedení a zvládnutí heterogénnej skupiny, v ktorej sú často zastúpené deti so špecifickými potrebami: môže ísť napríklad o sociálne znevýhodnené deti, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane nadpriemerne nadaných detí alebo detí, ktoré mali neskôr diagnostikované poruchy učenia. Sme presvedčení, že integrácia týchto detí je možná, ak pedagóg voči nim uplatňuje individuálny prístup a poskytne im pomoc v súlade s ich špecifickými potrebami.

ROZHLAS PRE INTEGRÁCIU RÓMOV
Všeobecné informácie -> PR
ROCEPO - činnosti v priebehu rokov
Všeobecné informácie -> Monitoring
Správa o činnosti ROCEPO v roku 2021
Všeobecné informácie -> Monitoring
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Únia rovnosti: strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov
Všeobecné informácie -> Európska únia
Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením
Všeobecné informácie -> Európska únia