Práca pre žiakov na doma

Riaditeľka školy prezentuje príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas COVID-19.

Autorka príspevku prezentuje príklady dobrej praxe realizované počas mimoriadnej situácie šírenia COVID-19 v Základnej škole Bystrany.

Pracovný list ponúka úlohy na precvičenie slovnej zásoby v anglickom jazyku - zelenina.

Pracovný list je zameraný na precvičenie číselného radu prirodzených čísel do 1000.

Pracovný list je zameraný na precvičenie ščítania prirodzených čísel v číselnom obore do 100.

Pracovný list ponúka úlohy na precvičenie slovnej zásoby v anglickom jazyku - ovocie a farby.

Prílohy:

Pracovný list ponúka žiakom možnosť precvičiť si názvy domácich zvierat v anglickom jazyku.

Pracovný list je zameraný na precvičovanie názvov oblečenia v anglickom jazyku.

Prílohy:

Pomocou pracovného listu si môžu žiaci hravou formou osvojiť pomenovania častí bicykla.

Prílohy:

Pracovný list ponúka žiakom 1. stupňa ZŠ zopakovať si vedomosti o kolobehu vody v prírode.