Dokumenty

Cabanová, V.: Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii
Kočiš, M.: Rozvíjanie fonematického uvedomovania v primárnej edukácii
Projekt Phare SK 0002.01: Integrácia žiakov v podmienkach základných a špeciálnych základných škôl
Cina, S.: Rómsky jazyk, Rómsko - slovenský a slovensko - rómsky slovník pre učiteľov rómskych žiakov
Nagajová,J.; Porubská,M.: Rozvoj osobnosti detí predškolského veku, žiakov 1. ročníka ZŠ, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, klientov DSS s rôznym druhom postihnutia
Projekt Phare SK 0002.01: Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy - Hudobno-pohybová výchova
Projekt Phare SK 0002.01: Metodické materiály pre učiteľov a asistentov učiteľa v materských školách 2.časť
Projekt Phare SK 0002.01: Metodické námety pre učiteľov a asistentov učiteľa v materských školách
Projekt Phare SK 0002.01: Pomocný materiál pre nultý ročník základnej školy 3. časť
Projekt Phare SK 0002.01: Pomocný materiál pre nultý ročník základnej školy 3. časť