Dokumenty

Kapitola 1: Spoločnosť a vzdelávanie
EDUKÁCIA RÓMSKYCH ŽIAKOV - Magdaléna Ďuričeková
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zriadenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov
Chudoba Rómov a sociálna starostlivost o nich v Slovenskej republike
Prehľad rozvojovej politiky SR (November 2002)
ČO JE KOOPERATÍVNE, TO JE ALTERNATÍVNE
VÝVOJ ORGANIZAČNÝCH FORIEM VYUČOVANIA (OFV)
Grafomotorické ťažkosti a ich reedukácia
Špecifiká verbálnej komunikácie v základnej škole - PaedDr. Viera Onderčová, PhD.