Dokumenty - Na pomoc pedagógom

ROCEPO - materiál na prácu s deťmi a žiakmi z MRK
Na pomoc pedagógom -> Metodické listy
Ako postupovať v oblasti domáceho učenia sa žiakov z marginalizovaných rómskych komunít?
Na pomoc pedagógom -> Rocepo
Suchožová,E.: Využitie pracovných listov v globálnom rozvojovom vzdelávaní
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Publikácia obsahuje teoretické poznatky a praktické námety implementácie globálneho rozvojového vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu. V teoretickej časti autorka vymedzuje pojem globálne rozvojové vzdelávanie, charakterizuje jeho metódy a formy, prezentuje možnosti prípravy vyučovacej hodiny a tvorbu pracovných listov. V praktickej časti autorka prezentuje námety vyučovacích hodín s využitím implementácie globálneho rozvojového vzdelávania. Ku každej s vyučovacích hodín je vytvorený pracovný list. Metodická príručka sa dá využiť na 1. stupni základnej školy.

Šándorová, V.: Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Dôležitosť  naučiť sa pracovať s informáciami tak, aby ich jedinec vedel selektovať, triediť, hodnotiť a spracovávať čo najefektívnejšie je nevyhnutnosťou dnešnej doby.  Čo na  to jedinec potrebuje? Ovládanie takých metód a foriem práce, pomocou ktorých by mohol spracovať všetko nové, čo sa dozvie, a to tak, aby jeho závery boli čo najobjektívnejšie, vychádzajúce zo súčasných vedeckých poznatkov a  teórií. Naučiť sa kriticky myslieť je jedna z  možných ciest vedúcich k samostatnému mysleniu a kritickému hodnoteniu všetkých javov, skutočností a udalostí v okolitom i vzdialenom svete. Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť čitateľovi základné informácie o tom, čo je kritické myslenie, akým spôsobom môžeme pre proces kritického myslenia vytvoriť podmienky v edukácii, ako môžeme hodnotiť, klásť otázky a vzájomne kooperovať.

Suchožová, E.; Šándorová, V.: Multikultúrne kompetencie učiteľa
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

S deťmi rôznych kultúr, národností, náboženstiev sa stretáva hlavne učiteľ. Preto je nevyhnutné, ba priam potrebné, aby sa na túto úlohu pripravovali nielen budúci učitelia na vysokých školách, ale aby bola súčasťou celoživotného vzdelávania učiteľa. Pri príprave učiteľov by sme sa mali oboznámiť so základnými pojmami, naučiť učiteľov komunikovať s ľuďmi rôznych kultúr, naučiť ich spoznávať a rešpektovať cudzie kultúry. Metodická príručka obsahuje teoretické informácie z oblasti multikultúrnej výchovy a histórie a kultúry Rómov. a praktické ukážky možností implementácie multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu i do spolupráce s rómskou rodinou.

Ľuptáková - Vančíková, K.: Učíme sa žiť v pestrofarebnom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Autorka metodickej príručky poskytuje čitateľovi teoretické, ale hlavne praktické rady v oblasti implementácie multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy na prvom stupni základnej školy. Prezentuje aktivity zamerané na rozvoj empatie, tolerancie, spolupráce, spoznávanie iných kultúr a prácu s predsudkami.

Ustohalová, T.: Efektívna komunikácia - cesta k úspešnej školskej integrácii
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Metodická príručka vymedzuje pojmy školská integrácia a komunikácia. Autorka v nej prezentuje možnosti komunikácie manažmentu školy s pedagogickými zamestnancami v oblasti komunikácie, a to hlavne komunikácie týkajúcej sa plánovania a priebehu integrácie žiakov v škole.

Čtvrtníčková, D.; Alexovičová, T.: Ľudské práva na každý deň
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Obsahom metodickej príručky sú teoretické východiská implementácie ľudských práv do edukácie, ale hlavne prezentácie aktivít podporujúcich ľudské práva,  ktoré sa dajú využiť vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia .

Vincejová, E.; Volková, T.: Ako vo voľnom čase? - 2. časť - Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a letnej táborovej rekreácii rekreácii
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Táto publikácia je venovaná pedagógom, ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia . Cieľom autoriek  je prezentovať súbor aktivít a hier, ktoré sa osvedčili pri práci s deťmi v letných táboroch.  Aktivity sa dajú využiť pre vekovú skupinu od 6 rokov.

Vincejová, E.; Volková, T.: Ako vo voľnom čase? - 1. časť - Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a letnej táborovej rekreácii
Na pomoc pedagógom -> Metodické priručky

Táto publikácia je venovaná pedagógom, ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách a školských zariadeniach. Cieľom autoriek  je prezentovať súbor aktivít a hier, ktoré sa osvedčili v praxi v rámci voľnočasovývh aktivít. Aktivity sa dajú využiť pre vekovú skupinu detí  6- 12 rokov.