Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.

autor/garant

UID: 
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Priezvisko: 
Valent

Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom, taktiež všetkým pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky na prihlásenie sa do výberového konania za riaditeľa alebo riaditeľku školy, školského zariadenia.

Predložený učebný text je určený ako doplňujúci materiál k zrealizovaným seminárom, ktoré boli uskutočňované Metodicko-pedagogickým centrom v období november – december 2019. Tento text vznikol ako výstup vzdelávania, ktoré bolo zamerané na tvorbu portfólia ako prostriedku sebahodnotenia a rozvoja učiteľa, preto je jeho obsah prioritne orientovaný na tvorbu portfólia, ktoré má slúžiť ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Autori: 

Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.

Predložený text reaguje na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej zákon), najmä na časti súvisiace so zmenami v oblasti profesijného rozvoja a jeho plánovania a to aj v kontexte aktualizačného vzdelávania, ktoré sa má realizovať v škole, školskom zariadení. V nasledujúcom texte je používaný pojem učiteľ ako reprezentatívny pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov a zväčša aj pojem škola v zastúpení škôl aj školských zariadení (niekde je použitá aj skratka ŠZ).

Autori: 

M. Valent,B. Sihelský

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovácie v sebahodnotení školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zlepšiť kvalitu školy prostredníctvom sebahodnotenia a sprostredkovať tento fenomén účastníkom vzdelávania.

Učebný text je určený účastníkom prípravného atestačného vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstrov odbornej výchovy. Okrem podpory cieľov atestačného vzdelávania, medzi ktoré patria identifikovanie problematiky a výber témy, formulovanie a zdôvodnenie cieľa a štruktúry atestačnej práce, sú v učebnom zdroji spracované aj príklady a ukážky.

Predložený učebný text je určený účastníkom funkčného inovačného vzdelávania ‒ hlavným majstrom odbornej výchovy, ktorí už absolvovali v minulosti funkčné vzdelávanie a v súčasnosti si musia obnoviť svoje zručnosti a vedomosti z oblasti riadenia odborného výcviku podľa platnej legislatívy.

Prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v triede na vyučovacej hodine najmä v oblasti rozvoja personálnych a sociálnych kompetencií žiaka vychádzajúc zo základných ustanovení školského zákona a štátnych vzdelávacích programov.

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca o odborné vedomosti a zručnosti v oblasti tvorby a využitia portfólia pre osobný rozvoj a sebahodnotenie.

Nové technológie umožňujú získať väčšie množstvo údajov v krátkom čase, ich transformácia do rozhodovania napr. pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu, však nie je bežná. V tomto vzdelávacom programe sa účastník naučí využiť existujúce údaje v škole (tých, ktoré má škola už v súčasnosti k dispozícii, avšak nevyužíva ich potenciál) a tiež získavať ďalšie, kvalitnejšie údaje potrebné pre rozhodovanie školy.

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tvorby vizualizácie logickej štruktúry učiva prostredníctvom využitia vizuomotorických máp, prehĺbiť a aktualizovať vedomosti a praktické zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tvorby vizualizácie logickej štruktúry učiva prostredníctvom využitia vizuomotorických máp k učivu Prírodovedy pre 4. ročník ZŠ.

Tento vzdelávací program je navrhnutý pre hlavných majstrov odbornej výchovy, ktorým podľa § 34 ods. 3 zákona končí platnosť funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania. Naplánované ciele vzdelávacieho programu umožňujú účastníkom naučiť sa a v praktickej podobe uplatniť prvky riadenia v odbornom výcviku v intenciách rozvoja kompetencií vychádzajúcich z profesijných štandardov pre hlavných majstrov odbornej výchovy. Vzdelávací program je zameraný na rozvoj kompetencií z týchto dimenzií: Normatívna, ekonomická a rozvojová, Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, Personálne riadenie.

Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Účastník vzdelávania sa naučí vyhodnotiť súčasný stav kvality školy, triedy prostredníctvom vybratých sebahodnotiacich metód a navrhnúť korekcie na jej zlepšenie.

Umožniť majstrom odbornej výchovy aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a vykonať atestačnú skúšku.

Základnou motiváciou školy pre sebahodnotenie je „zajtra byť lepší, ako sme boli včera“. Dôležitým prvkom vzdelávacieho programu je projektové vnímanie sebahodnotenia a uvedomenie si skutočnosti, že zmysluplné sebahodnotenie je súborom krokov, ktoré majú svoju nadväznost a ktoré sa v školou stanovenom intervale opakujú (cyklickost daných krokov v rovnakej alebo inovovanej podobe).