funkčné inovačné

Dĺžka oprávnenosti: 
12

Tento program je určený pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (2/2010-KV príp. 1364/2014-KV) a to bez ohľadu na to, či ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Ide o vzdelávací program, ktorý je určený absolventom funkčného vzdelávania, ktorí potrebujú absolvovať svoje prvé funkčné inovačné vzdelávanie.

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávací program nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a zohľadňuje profesijné štandardy vedúceho pedagogického zamestnanca – učiteľa predprimárneho vzdelávania.

Obnoviť a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností na neplnoorganizovaných základných školách.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania aktuálne poznatky v oblasti legislatívy, pedagogiky, psychológie a didaktiky potrebných na výkon riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl.

Tento vzdelávací program je navrhnutý pre hlavných majstrov odbornej výchovy, ktorým podľa § 34 ods. 3 zákona končí platnosť funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania. Naplánované ciele vzdelávacieho programu umožňujú účastníkom naučiť sa a v praktickej podobe uplatniť prvky riadenia v odbornom výcviku v intenciách rozvoja kompetencií vychádzajúcich z profesijných štandardov pre hlavných majstrov odbornej výchovy. Vzdelávací program je zameraný na rozvoj kompetencií z týchto dimenzií: Normatívna, ekonomická a rozvojová, Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, Personálne riadenie.

Vzdelávací program je zameraný na inovovanie a zdokonalenie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností v procese riadenia školy, školských zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Vzdelávací program je zameraný na zdokonalenie profesijných kompetencií odborných zamestnancov potrebných na výkon riadiacich školských zariadení, vymedzenie súčasných platných právnnych predpisov, vytváranie interných noriem školských zariadení, analyzovanie organizácie z pohľadu súčasnej organizačnej štruktúry

cieľom funkčného inovačného vzdelávania je integrovať nové poznatky z pedagogiky, psychológie a riadenia do tvorby výchovného programu a riadenia kolektívu.