Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tvorby vizualizácie logickej štruktúry učiva prostredníctvom využitia vizuomotorických máp, prehĺbiť a aktualizovať vedomosti a praktické zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tvorby vizualizácie logickej štruktúry učiva prostredníctvom využitia vizuomotorických máp k učivu Prírodovedy pre 4. ročník ZŠ.

Číslo akreditácie: 
1182/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Možnosti vizualizácie v procese učenia
Rozhodnutie o schválení: