Prehlbovanie kompetencií učiteľov riadiť činnosti v triede a viesť žiakov v procesoch učenia sa

Prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v triede na vyučovacej hodine najmä v oblasti rozvoja personálnych a sociálnych kompetencií žiaka vychádzajúc zo základných ustanovení školského zákona a štátnych vzdelávacích programov.

Číslo akreditácie: 
1475/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: