slovenský jazyk

Posilňovanie čitateľských kompetencií u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. ročníka základnej školy.

Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. ročníka základnej školy. Obsahuje metódy a formy práce (lexikálne cvičenia, T-schému, Akrostich, Clustering, práca v skupine, samostatná práca, Autorské kreslo, pracovný list,  výslovnostné cvičenie,  frazeologické cvičenie, Brainstorming)  na témy:  Mám Ťa rád, Deň mojich snov, Dracula a jaskynná žienka a Palička - pomocníčka.

Autori: 

Oreničová Lýdia PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre sekundárne vzdelávanie slovenského jazyka a literatúry. Zdroj obsahuje učebné texty a pracovné listy zamerané na syntax.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Tretia časť učebného zdroja Opakujeme na testovanie 9 obsahuje 5 návrhov na testy, kde si žiaci môžu zopakovať učivo o slovných druhoch. Jednotlivé úlohy sú rôznorodé, autorka využila širokú škálu typových položiek na zistenie vedomostí žiakov.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na upevňovanie učiva o vybraných slovách po všetkých obojakých spoluhláskach. Pomocou úloh si žiaci môžu precvičiť pravopis a tiež sú vhodným východiskovým textom pre zrakové diktáty. Určená je pre učiteľov slovenského jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Súčasťou publikácie  je aj slovensko-maďarský slovník vybraných slov.

Autori: 

Roman Kvapil, Darina Bačová, Karol Csiba, Zlatica Ilievová, Janka Píšová, Martina Uličná, Júlia Vrábľová

Predkladaná metodická príručka je len úvodným materiálom, tzv. materiálom prvého kontaktu pre všetkých učiteľov, ktorí prichádzajú do kontaktu so slovenčinou ako cudzím jazykom a predovšetkým s deťmi cudzincov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na Slovensku a stali sa súčasťou kolektívov slovenských škôl.

Autori: 

Z. Ilievová, Z Dugovičová, A. Boturová

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu základnej a strednej školy je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti implementácie štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu.

Učebný zdroj k akreditovanému programu je určený prioritne pre účastníkov vzdelávacieho programu, ktorí si chcú aktualizovať profesijné kompetencie v rôznych aprobáciách o zručnosť implementácie čitateľskej gramotnosti pri práci s písomnými prameňmi do edukačného procesu. Obsah učebného zdroja tvoria nielen teoretické poznatky, ale aj množstvo praktických námetov, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej pedagogickej práci.

Autori: 

O. Zápotočná, Z. Petrová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Je zameraný na aktualizáciu pedagogických spôsobilostí učiteliek a učiteľov materských škôl v súlade s požiadavkami revidovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

Autori: 

T. Ustohalová, A. Muličáková

Obsahom učebného zdroja, ktorý je určený učiteľom primárneho vzdelávania, je kvalitné rozvíjanie čitateľských schopností žiakov zameraných na porozumenie čítaného textu. Prvá časť publikácie sa venuje čitateľskej gramotnosti v školskom prostredí a inovatívnym a efektívnym možnostiam jej rozvoja. Druhá časť ponúka príklady textov s otázkami zameranými na hravé čítanie s porozumením.

Učebný zdroj mapuje nielen teoretické poznatky, ale prináša aj množstvo praktických námetov, ktoré sú určené účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným pedagógom, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť kompetencie zamerané na čitateľskú gramotnosť. Obsahovo sa zameriava na ukážky metodických postup pri práci s textom – výber textov a ich didaktické využitie v školskej praxi.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu má za cieľ rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským v oblasti rozvoja komunikačných zručností žiakov pomocou didaktických hier a použitím učebných pomôcok.
Učebný zdroj sa zaoberá aktivizujúcou metódou a jej praktickým využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a súčasne aj inšpiráciou učiteľov vytvárať didaktické hry s využitím  učebných pomôcok „živé obrázky“

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj schopností v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšírenie a aktualizovanie profesijných kompetencií učiteľa pri riadení vyučovacieho procesu, v ktorom žiaci analyzujú, hodnotia a tvoria argumentačné texty v ústnej i písomnej jazykovej komunikácii.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zdokonaľovať, rozvíjať a získavať nové profesijné kompetencie potrebné na riadenie a hodnotenie vyučovacieho procesu inovatívnymi formami a metódami.

Hlavným cieľom publikácie je stimulovať čitateľskú empíriu a aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa majú rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom interpretácie literárnych textov.

Autori: 

D. Belušková,M. Mišík

Vyučovacie hodiny slohu patria medzi najnáročnejšie hodiny v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných a stredných školách a vyžadujú si náročnú prípravu zo strany učiteľa. Práca s kvalitnými ukážkami, ktoré dokážu žiakov zaujať, sa javí ako veľmi efektívna, ale je časovo náročná.

Autori: 

Mgr. Jaroslava Čajková

Metodická práca Ako formovať umelecký prednes vznikla na podnet koncepcie učebného programu Umelecký prednes v systéme školských súťaží.

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je inovovať pedagogické zručnosti v súlade s novými podmienkami v rámci kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti tvorby didaktických testov do vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca – učiteľa predmetu slovenský jazyk a literatúra nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3).

Praktická príručka syntaxe, ktorá spĺňa požiadavky na výučbu v predmete slovenský jazyk a literatúra podľa nových pedagogických dokumentov.

Vzdelávací program ponúka možnosť skvalitniť interpretačné postupy v edukačnom procese v oblasti slovesného a hudobného umenia a výchovy prostredníctvom explikácie fenoménu estetického zážitku.