Osová a stredová súmernosť

Osová a stredová súmernosť

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov:   Osová a stredová súmernosť

Cieľová skupina: 5. ročník základnej školy

Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami

Kľúčové kompetencie:

Matematická, vedecká a technologická kompetencia

 

Ciele:

Kognitívne:

 • zostrojiť pre daný bod osovo súmerný bod,
 • identifikovať rovinné geometrické útvary súmerné podľa osi,
 • zostrojiť pre daný bod stredovo súmerný bod,
 • identifikovať stredovo súmerné rovinné geometrické útvary,
 • definovať súmernosť v rovine,
 • zostrojiť obrazy rovinných útvarov, písmen, číslic v osovej a stredovej súmernosti.

Afektívne:

 • spolupracovať v skupine,
 • rešpektovať sa navzájom.

Psychomotorické:

 • správne používať rysovacie pomôcky.

Prostredie:

trieda

Forma a počty:

kooperatívne vyučovanie

Trvanie

1 vyučovacia hodina

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na tému osová a stredová súmernosť v piatom ročníku základnej školy. Cieľom aktivít je implementovať kooperatívne vyučovanie na zefektívnenie práce žiakov na hodinách matematiky, rozvíjať logické myslenie, tvorivé schopnosti žiakov a viesť ich k zodpovednosti za riešenie zadaných úloh. Učiteľ má možnosť meniť jednotlivé aktivity podľa potreby.

Potrebný materiál:

Pracovné listy, rysovacie potreby, kartičky s obrázkami, PC – v prípade riešenia niektorých aktivít v programe GeoGebra.

Opis postupu realizácie:

Vytvorenie skupiny

Návrh – kroky:

 1. Vybrať 5 najlepších žiakov, vymenovať ich za vedúcich skupín. Oboznámiť ich s pravidlom, že za výkon skupiny zodpovedajú členovia skupiny.
 2. Výber členov skupiny ponechať vedúcemu skupiny podľa pravidla určeného učiteľom – na rôznofarebné hárky sa napíšu mená a z každej farby si musí vedúci skupiny vybrať jedného člena – ide o výber žiakov rovnomerne podľa  zručností.
 3. Vedúci skupiny určí úlohy jednotlivým členom, ktorými sú:

časomerač, zodpovedný za ticho, hovorca, zodpovedný za pomôcky.

 

Priebeh hodiny

Prvá aktivita:

Oboznámenie sa s pojmom súmernosť z textu (príloha 1) v skupinách.

Výklad pojmu v skupinách robia nasledovne: dvojice sa dohodnú na význame pojmu – 1. minúta;

potom si pojmy vyjasnia v rámci skupiny – 2. minúty.

Z každej skupiny hovorca oboznámi triedu s významom pojmu podľa skupiny.

Druhá aktivita:

Zodpovední za pomôcky si zoberú obrázky (príloha 2), ktoré musia prezrieť a zistiť, kde je zhodnosť a kde súmernosť.

Každý v skupine si zoberie jeden obrázok, popozerá si ho a v smere pohybu hodinových ručičiek posunie ďalšiemu členovi skupiny. Po výmene všetkých obrázkov spoločne uvedú svoje zistenie. Skúsia sformulovať, o akú súmernosť ide.

Tretia aktivita:

V kruhu ako v predošlej aktivite určia stred súmernosti všade, kde sa dá. Svoje riešenie predstavia hovorcovia celej triede. Pri určovaní stredu súmernosti zistia aj vlastnosti súmernosti. Na tabuľu sa zapíšu zistené vlastnosti stredovej súmernosti, definície zhodnosti a súmernosti. Podobnými metódami kooperatívneho vyučovania sa dá postupovať pri prebratí celého tematického celku.

 

Poznámky pre učiteľa:

Vyučujúci pripraví obrázky z bežného života (napr. z internetu), na ktorých žiaci nájdu stredovú a osovú súmernosť.

Na lepšie porozumenie stredovo súmerných útvarov narysujeme štvorec, uhlopriečkami rozdelíme na 4 trojuholníky, ktoré rozstriháme. Na ďalší papier narysujeme rovnaký štvorec s uhlopriečkami a presunutím jednotlivých trojuholníkov vyskladáme stredovo súmerný štvorec.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Kooperatívne vyučovanie je využiteľné v rôznych tematických celkoch vo vyučovaní matematiky.

 

Autor / Zdroj:

PaedDr. Beáta Šenkárová, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Komárno

 

Ďalšie zdroje:

https://sk.pinterest.com/pin/526287906428567174/?lp=true

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011-0001-526_reimann_matematika/ch14s06.html

https://www.dobrodruh.sk/clanok/kosice-dom-svatej-alzbety

https://www.pnky.sk/koktail/denne-motyle-su-poslami-jari/

http://www.baumlehrpfad.info/A-Z/Bergahorn/bergahorn.html

https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/zahrada/inpiracie/3088-uchvatna-symetria-zahrad

 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1_text_symetria

Prílohy 2_obrázky_kartičky