fyzika

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 2

Lektor: 
Mgr. Ľubica Morková
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 1

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
doc. PaedDr. Klára Velmovská , PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
PaedDr. Peter Horváth, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Učebný zdroj je určený pre učiteľov ako podporný materiál k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na stredných školách. Zaoberá sa súčasnými empirickými metódami poznania, stručne sa venuje fundamentálnym experimentom vo fyzike a rozoberá pojem prírodovedného bádania vo vyučovaní fyziky.

Publikácia bola vytvorená k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na základnej škole. Učebný zdroj obsahuje námety na menej známe jednoduché pokusy z fyziky z rôznych tematických celkov. Žiaci ich môžu realizovať individuálne alebo v skupinách.

Autori: 

E. Gullach, B. Gullach

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody je inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v aplikácii celkového prístupu k štúdiu prírodných javov a zákonitostí v učebných aktivitách potrebných na stimuláciu žiakov vnímať, objavovať a pochopiť procesy prebiehajúce v prírode.

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike je študijný text, ktorý umožní učiteľom fyziky doplniť si vedomosti z problematiky tvorby tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Obsahom je zameraný na udržanie profesijných kompetencií u učiteľov vyučujúcich fyziku, nadväzuje na učebné aktivity prezenčného vzdelávania, čitateľovi ponúka námet na vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov v súlade so školským vzdelávacím programom a kľúčovými kompetenciami príslušného ISCED-u.

Skúšanie a hodnotenie žiakov je vždy aktuálnou, závažnou, ale rovnako i citlivou a zložitou súčasťou vyučovacej práce. Publikácia k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky ponúka možnosti, ako skúšanie a hodnotenie založiť na aktívnom poznávaní žiakov a orientovať ich na osvojenie si príslušných profesijných i kľúčových kompetencií a na dosahovanie príslušných štandardov vo fyzike.

Vyučovacie hodiny fyziky je potrebné obohacovať aktivizujúcimi a motivujúcimi postupmi, ktorých úlohou je zvýšiť záujem žiakov o edukačný proces, podporiť ich chuť učiť sa a v nemalej miere prispieť k pochopeniu preberaného učiva i k jeho praktickej aplikácii s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.

Autori: 

I. Štefančínová

Cieľom publikácie k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba didaktických testov z fyziky je zvyšovať kľúčové kompetencie učiteľov fyziky zamerané na tvorbu didaktických testov, rešpektujúc príslušné profesijné štandardy. Obsahovo je zameraná na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti cieľov a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu, detailne sa zaoberá problematikou didaktických testov, najmä v predmete fyzika.

Autori: 

T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Učebný zdroj Projektovo orientované vyučovanie v predmete fyzika – živá fyzika od PaedDr. Beáty Šenkárovej je určený predovšetkým učiteľom fyziky základnej školy.

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť si teoretický kontext problematiky videoexperimentu. Autorka v ňom opisuje možnosti, úlohy a zodpovednosť učiteľa pri aranžovaní vzdelávacích podnetov s využitím dostupných technológií, didaktických pomôcok vrátane implementácie zásady názornosti vo vyučovaní fyziky na základnej škole.

Rozvoj pôsobilosti pedagogických zamestnancov aplikovať pravdepodobnosť a štatistiku v školskej praxi. Rozšírenie schopnosti interpretovať štatistické informácie vo forme textov, čísel, percent, grafov, tabuliek, schém v rôznych kontextoch.

Vzdelávanie je založené na praktickej realizácii prírodovedných experimentov. Vychádza z koncepcie ŠVP, kde hlavným cieľom vzdelávania v oblasti prírodných vied je: hlbšie pochopenie prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností.
Účastníci vzdelávania získajú príležitosť pilotovať a vyhodnotiť pripravené vyučovanie založené na aktívnom získavaní a využívaní pôsobilostí žiakov .

Vzdelávanie je zamerané na praktické riešenia spojitosti edukačných tém prírodovedných predmetov s reálnym životom.

Vzdelávací program poskytne udržať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľa potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pre využívanie IKT v edukačnom procese.

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre začleňovanie problematiky nanovedy a nanotechnológií do prírodovedných a technických predmetov.

Vzdelávací program je zameraný na zhrnutie podstaty projektového vyučovania a jeho základných znakov.Nosnou časťou programu je metodika využitia projektovéhovyučovania na hodinách fyziky.

Vzdelávací program pojednáva ako udržat si a aktualizovat profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti
v oblasti skúšania a hodnotenia žiakov v predmete fyzika.

Vzdelávací program pojednáva ako prehlbit, rozvíjat a rozšírit
profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti v experimentálnej oblasti
predmetu fyzika v stredoškolskom vzdelávaní.

Vzdelávací program pojednáva ako udržat, rozvíjat a rozšírit profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti
v experimentálnej oblasti predmetu fyzika v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

Udržať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti učiteľa fyziky. Aktualizovať jeho zručnosti vedieť vybrať, tvoriť a používať vhodné modelové video experimenty podporujúce procesy učenia sa žiaka vo vyučovaní fyziky.

Cieľom vzdelávania je vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva a získať kompetencie potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.