fyzika

Fórum učiteľov - prírodovedná gramotnosť

Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Bádateľsky orientované postupy vo výučbe fyziky

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Bumberová Anna, Ing.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z fyziky základnej školy. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov  a úloh  zameraných na pohyb , na silu a na účinky sily.

Autori: 

Nôtová Natália, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo navrhnúť súbor učebných textov a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Použitím pracovných listov by žiaci mali odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery a byť schopní selektovať informácie.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje učebné texty a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky v 7. ročníku. Pracovné listy sú zamerané  na meterologickú mapu a predpoveď počasia.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z fyziky z tématického celku Meterológia. Zdroj obsahuje učebné texty a pracovné listy k téme Meterologická stanica.

Učebný zdroj pozostáva zo súboru pracovných listov tj. na tri na seba nadväzujúce hodiny v rámci  témy Rovnomerný a nerovnomerný pohyb telesa  a to pomocou programu na videoanalýzu pohybu Tracker. Prvý pracovný list je zameraný na vytvorenie videozáznamu pohybu, ďalšie dva slúžia na využitie programu Tracker pri analýze pohybu. Pracovné listy možno použiť v rámci predmetu Praktikum z fyziky.

Učebný zdroj ponúka dva pracovné listy pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo vypracovať pracovné listy pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky k tematickému celku optika na tému „Správanie svetelných lúčov v optických prístrojoch“. Pracovné listy sa zameriavajú na správanie svetelných lúčov v oku, prečo vidíme, chyby oka a princíp optických prístrojov.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky v 7. ročníku základnej školy. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené na dosiahnutie cieľa, aby nžiaci vedeli odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery a boli schopní selektovať informácie.

Autori: 

Vidinská Janka, Mgr.

Publikácia prezentuje učebné texty a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Charakter úloh sa strieda, aby vypracovávanie bolo zaujímavejšie a motivujúcejšie.

Učebný zdroj ponúka dva pracovné listy pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo vypracovať pracovné listy pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky k tematickému celku optika na tému „Správanie svetelných lúčov v optických prístrojoch“. Pracovné listy sa zameriavajú na praktickú aplikáciu správania sa charakteristických svetelných lúčov v šošovkách.

Autori: 

Varhaníková Mária, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z fyziky pre 8. ročník základnej školy. Zdroj obsahiuje súbor pracovných listov so zameraním na pohyb, na silu  a na účinky sily.

 

Autori: 

Vidinská Janka, Mgr.

Uvedený učebný zdroj obsahuje učebné texty doplnené pracovnými listami. Obsahuje  úlohy na témy meteorológia, počasie a podnebie a vrstvy atmosféry Zeme. Pracovné listy obsahujú  názorné fotografické ukážky a bohatú obrázkovú dokumentáciu. Žiakom sú ponúknuté  napovedajúce obrázky, aby bolo zabezpečené plynulé riešenie úloh v pracovných listoch. Tvorivosť žiakov sa môže uplatniť pri riešení praktických úloh. Charakter úloh sa strieda, aby vypracovávanie bolo zaujímavejšie a motivujúcejšie. 

Učebný zdroj je určený pre sekundárne vzdelávanie fyziky. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s aktivitami. Pred každou aktivitou je potrebné zopakovať si základné poznatky z učiva fyziky, na ktoré nadväzujú praktické cvičenia, pokusy a pozorovania. Na takéto zopakovanie základného učiva slúţia aj ponúkané pracovné listy s vypracovanými správnymi odpoveďami a s hodnotením žiackych výkonov. Vyučujúci rýchlou formou získa spätnú väzbu o vedomostiach žiakov, príp. sa môţe vrátiť k nepochopenému učivu.

Autorka prezentuje pracovné listy k tematickému celku Optika pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Pracovné listy sú najmä pomocou pre žiakov, aby na základe názorných fotografických ukážok žiaci vedeli pohotovo reagovať na praktické riešenie problémov s využitím osvojených poznatkov.  Žiakom sú ponúknuté aj nápovedné obrázky, aby bolo zabezpečené plynulé riešenie úloh, čo umožní dobrý pocit z úspechu a získané vedomosti budú trvalejšie. Tvorivosť žiakov sa môže uplatniť pri riešení praktických úloh prostredníctvom uvedených edukačných programov.

Učebný zdroj Praktiká z fyziky pre 9. ročník základnej školy predstavuje súbor pracovných listov z tematických okruhov: magnety, elektrizovanie telies, elektrické obvody, veličiny charakterizujúce elektrický obvod, Ohmov zákon, elektrický prúd v tekutinách, elektrická energia a jej využitie. Rozdelený je do dvoch častí: 1.časť obsahuje 15 pracovných listov, 2.

Autori: 

Steinerová Marta Mgr.

Učebný zdroj Praktiká z fyziky pre 9. ročník základnej školy predstavuje súbor pracovných listov z tematických okruhov: magnety, elektrizovanie telies, elektrické obvody, veličiny charakterizujúce elektrický obvod, Ohmov zákon, elektrický prúd v tekutinách, elektrická energia a jej využitie. Rozdelený je do dvoch častí: 1.časť obsahuje 15 pracovných listov, 2. časť obsahuje 14 pracovných listov.

Autori: 

Mgr. Maťašovská Milada

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pokusov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej a strednej škole. Zameriavajú sa na základy akustiky, uvádza čo zvuk je, ako vzniká a kde môže vzniknúť. Tiež skúma vlastnosti zvuku, jeho šírenie a rýchlosť šírenia v rôznych prostrediach. Práca obsahuje návody na veľké množstvo cvičení, úloh, samostatných pokusov, projektov a tým podporuje všetky žiakove kompetencie.

Autori: 

Mgr. Maťašovská Milada

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pokusov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej a strednej škole. Zameriavajú sa na základy akustiky, uvádza čo zvuk je, ako vzniká a kde môže vzniknúť. Tiež skúma vlastnosti zvuku, jeho šírenie a rýchlosť šírenia v rôznych prostrediach. Práca obsahuje návody na veľké množstvo cvičení, úloh, samostatných pokusov, projektov a tým podporuje všetky žiakove kompetencie.

Autori: 

Mgr. Janka Vidinská

Obsah učebného zdroja tvorí didaktické spracovanie troch vyučovacích hodín na tému Tlak, Hydrostatický tlak a Atmosferický tlak za pomoci digitálnych technológií a záujmových aktivít v predmete Praktikum z fyziky. Ich koncepcia je zameraná na získavanie praktických zručností pri skúmaní fyzikálnych javov a na overovanie získaných poznatkov. Zámerom autorky pri tvorbe pracovných listov na prípravu projektu a precvičovanie poznatkov o tlaku bolo, aby žiaci vedeli odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery, boli schopní selektovať informácie.

Autori: 

Mgr. Vargicová Želmíra

Učebný zdroj prezentuje  metodické postupy pre vyučovanie voliteľného predmetu praktiká z fyziky v 7. ročníku s aplikovaním zážitkového učenia v tematickom celku Teplo. Praktikum z fyziky nadväzujú obsahom na hodinu fyziky, ktorej majú žiaci 2. stupňa 5 hodín týţdenne podľa ŠVP.

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne