učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prezentované aktivity smerujú k využitiu didaktických hier a činností, ktoré podporujú kompetencie riešiť problémy a kritické myslenie aj v domácom prostredí. Učiteľ môže aktivity jednoducho prispôsobiť úrovni a vekovej kategórii žiaka, jeho potrebám a záujmom.

Vyučovacia aktivita je zameraná na rozvoj komunikačných kompetencií, primárne rozprávania, ktoré je zamerané na zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií, zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení rôznych úloh.

Prezentovaná aktivita zábavnou formou aplikuje poznatky o Slovensku z predmetu vlastiveda a prvouka. Zámerom hry je prostredníctvom vlastnej skúsenosti dieťaťa cestovať po mape Slovenska. Obťažnosť hrovej aktivity sa dá diferencovať s ohľadom na vek dieťaťa. Realizácia je možná v školskom i v domácom prostredí, v exteriéri i v interiéri. Hrať môže celá rodina spolu, no môže sa hrať aj dieťa samo.  

Súčasťou hry je obrázok mapy Slovenska, ktorý si deti, rodičia môžu nájsť na internete, v mobiloch,  v encyklopédiách, v učebniciach.

Cieľom výtvarnej edukácie a predmetu výtvarná výchova je rozvoj osobnosti žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie, tvorivosti i analytického myslenia. Pri výbere výtvarných techník a postupov musí učiteľ výtvarnej výchovy zohľadniť zručnosti žiakov. Aplikovaná výtvarná technika by mala byť zameraná na splnenie nastavených edukačných cieľov, na riešenie daného výtvarného problému, priblíženie výtvarného jazyka k žiakovi a na rozvoj osobnosti žiakov. Sekundárnym cieľom aplikovaných výtvarných techník môže byť aj rozvoj špecifických zručností a schopností žiakov, a to rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, environmentálneho cítenia atď. Kolážové techniky z tohto hľadiska tvoria špeciálnu skupinu výtvarných techník, ktoré sa často využívajú aj v arteterapii. Do tejto skupiny patrí aj výtvarná technika asambláž (asemblage). Asambláž je trojrozmerné umelecké dielo zostavené z rôznych predmetov dennej spotreby, ktoré umelci často spájali do nečakaných, často náhodných kombinácií. Dôležitú rolu a veľkú obľubu nachádza v dadaizme a surrealizme. Významne sa táto výtvarná technika uplatnila aj v období pop-artu, ktorý vo výtvarnom umení dosiahol najväčší rozkvet v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Pop-artisti vo svojej práci používali aj odpadové materiály.
Žiaci majú za úlohu vytvoriť asambláž na tému zvieratá. Pri vytváraní kompozície môžu použiť aj predlohu (fotografie zvierat). V tomto prípade budú mať možnosť odpozorovať proporcie zvierat.

Táto aktivita bola realizovaná v triede u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (mentálne postihnutie variant A). Pôvodný postup výtvarnej techniky asambláž bol preto zjednodušený. Žiaci nemuseli lepiť alebo iným spôsobom spojiť predmety na podklad, stačilo ich poskladať do kompozície. Zvolený postup sa osvedčil, keďže
žiaci sa vedeli sústrediť na prácu a počas celej činnosti boli motivovaní. Počas vyučovacej hodiny vytvorili viac variantov, ktoré boli zachytené fotoaparátom v mobilnom telefóne.

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Cieľom tejto aktivity je motivovať deti mladšieho školského veku k záujmu o čítanie netradičnom formou, a to prostredníctvom predpovede obsahu rozprávky z pojmov. Následne ju čítať po častiach a vypĺňať tabuľku predpovedí. Zároveň rozvíjať u detí čítanie s porozumením a kritické myslenie. Deti majú hľadať argumenty, prečo sa niečo stane tak, ako predpovedali. Reflexiou tejto aktivity sú odpovede detí na otázky, ktoré sú zamerané na zistenie porozumenia textu rozprávky a ich emotívne a prosociálne vnímanie sveta.

Aktivita je určená žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí si prostredníctvom doplňovačky opakujú vedomosti zo slovenského jazyka a prírodovedy a zároveň vlastnou aktivitou získajú poznatky z oblasti globálnej problematiky.

Aktivita je určená žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí si prostredníctvom tvorivého písania  precvičujú/opakujú vedomosti zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, vlastivedy, prírodovedy, etickej výchovy a pod. Zároveň ich učíme vyjadrovať vlastné myšlienky, názory, hľadať riešenia bez nevyhnutného nútenia do písania.

Predkladaná aktivita môže byť učiteľmi využívaná ako vtiahnutie – preladenie sa na tému vyučovacej hodiny alebo ako motivácia na aktívne rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií. Pomôcku „teplý chumáčik“, ktorú si vytvoria samotní žiaci (deti), môžeme používať pri vzájomnom pozitívnom podporovaní, oceňovaní nielen v škole, ale aj doma. Ako „prierezovú“ aktivitu môžeme my učitelia chumáčik využívať aj na iných hodinách, bez ohľadu na ich obsah, teda vždy, keď chceme niekomu povedať niečo pozitívne, príjemné, oceniť ho alebo povzbudiť. Aktivita podporuje vytváranie spoločenstva, ale rozvíja tiež sebaúctu všetkých zúčastnených.

Didaktická hra je určená pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Obťažnosť hry sa dá diferencovať s ohľadom na jednotlivé ročníky. Realizácia didaktickej hry je možná aj v domácom prostredí. Hrať môže rodič – dieťa alebo dieťa – dieťa, resp. celá rodina spolu. Zámerom hry je zábavnou formou rozvíjať a aktivizovať špecifické matematické myslenie (čítanie a osvojovanie si digitálneho zápisu čísel) v kontexte podpory matematickej gramotnosti žiakov (využitie v rôznych sférach bežného života – mobilné telefóny, digitálne hodiny, cestovný grafikon a pod.). Žiaci nachádzajú spôsob riešenia problémového zadania. Súčasťou didaktickej hry môže byť aj predloha digitálneho zápisu čísel, ktorú si deti, rodičia môžu stiahnuť z prílohy alebo nájsť inú alternatívu na internete, príp. v  mobiloch.

Zámerom uvedených pokusov je praktické osvojenie vedomostí z učiva 4. ročníka ZŠ vo vyučovacom predmete prírodoveda. Pokusy môže žiak realizovať v domácom prostredí sám alebo za pomoci rodinných príslušníkov. Pomôcky alebo materiály potrebné na ich realizáciu sú bežnou súčasťou domácností.

Pre deti je skúmanie a objavovanie vecí a javov prirodzené a motivujúce. Realizovanie bádateľských aktivít je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať prírodovedné a environmentálne povedomie, vzťah k ochrane prírody a pochopenie pre ochranu a šetrenie vody v praktických činnostiach. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie bádateľskej aktivity na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, v oblasti komunikačných kompetencií a kompetencií realizovať výskumnú činnosť.

Didaktická hra je určená pre žiakov 2. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom didaktickej hry je zábavnou formou precvičovať a upevňovať u žiakov sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Tradične netradičné - Vnímanie kultúrnych odkazov a ich využívanie vo vzdelávaní (Miesto konania: Revúca)

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Využívanie profesijných kompetencií v praxi a tvorba atestačného portfólia

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci metodického združenia, predmetovej komisie a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov

Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne