učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Profesijné portfólio v práci pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná na je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti detí/žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má písomnú podobu pracovného listu, či už v printovej, alebo v elektronickej verzii. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj podobu jednotlivých zadaní či minikvízu. Forma je tiež variabilná – individuálna, párová, skupinová, hromadná, klasická edukácia, aj diferencované vyučovanie.

Aktivita je vhodná pre žiakov zo SZP alebo so ŠVVP, ktorí nemajú osvojené základné hygienické návyky a nerozumejú potrebe umývania rúk.

Prostredníctvom jednoduchej makety si žiaci majú možnosť osvojiť nutnosť starostlivého čistenia rúk od nečistoty, aby predišli rôznym infekciám. Zároveň pri komentovanom prevedení aktivity si precvičujú slová a jednoduché vety pri jednotlivých úkonoch. Dôležité je, aby získali potrebu starostlivého umývania rúk počas dňa a zároveň aby dokázali skontrolovať čistotu rúk svojich súrodencov.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie sociálnej percepcie žiakov: vzájomného porozumenia, empatie, na zlepšenie medziľudských vzťahov, na vyprofilovanie vlastného hodnotového systému a na schopnosť pomenovať a diferencovať svoje postoje a názory v kontexte komunikačnej situácie a spoločenského koloritu.

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v ZŠ s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako vybrať dôležité prvky učiva v období "zatvorených" škôl

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Proces tvorby atestačného portfólia

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)