učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Environmentálna výchova v edukačnom procese

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom - motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
PaedDr. Adriana Gondová
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Ing. Pavol Matyasovszky
Ing. Jana Kardošová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Pozitívna klíma triedy

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
prezenčne

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Život jednej steny

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Praktické využitie informačno-komunikačných technológií v práci pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Mgr. Milada Gurová
Forma podujatia: 
prezenčne

Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021

Lektor: 
Mgr. Kristína Čevorová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Vzdelávacia aktivita je výstupom odborného seminára s názvom Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania. Je zameraná na možnosti odbúravania strachu a zvládanie emócií spojených so strachom. Aktivita využíva literárny žáner rozprávky „Pamodaj šťastia, lavička“ z diela P. Dobšinského. Zaradením rozprávky rozvíja aktivita vzťah k tradícii rozprávky a k výtvarnej disciplíne ilustrácia rozprávky ako súčasti kultúrneho dedičstva. Aktivita rozvíja u žiakov uvedené kľúčové kompetencie na základe stanovených cieľov.

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

EMIL

Lektor: 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 2

Lektor: 
Mgr. Ľubica Morková
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne