učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Aktivity sú zamerané na precvičovanie predchádzajúcich poznatkov a na rozvíjanie komunikačných kompetencií v slovenskom jazyku na tému Orientácia v meste. Aktivity sú vhodné na samostatné riešenie v domácom prostredí, ako aj na skupinovú prácu v rámci vyučovacej hodiny či v školskom klube detí. Úlohy, ktoré sú zamerané na tvorenie textu, odporúčame realizovať viackrát do týždňa s malou obmenou, aby sa nové výrazy a slovné spojenia utvrdzovali. Počas jednotlivých aktivít využívajú žiaci rôzne ďalšie kompetencie, ktoré získali z materinského jazyka, vlastivedy alebo výtvarnej výchovy.

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tých skupinových aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie čitateľských a komunikačných kompetencií žiakov prvého stupňa základnej školy. Prezentované aktivity majú rôznorodý charakter, zohľadňujú teda rôzne učebné štýly žiakov a sú zacielené na využitie detského časopisu ako jedného z prostriedkov rozvíjania čítania s porozumením.

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Bádateľsky orientované vyučovanie

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Čítanie je dôležitým komponentom formovania osobnosti, sprevádza človeka počas celého života.

V jednotlivých obdobiach má síce rôznu podobu i mieru pochopenia, no možno ho považovať za neoddeliteľnú súčasť kultúrnosti človeka. Čitateľské kompetencie je potrebné rozvíjať už od útleho detstva. Metóda práce s knihou rozvíja čitateľskú gramotnosť. V uvedenej aktivite si žiaci vyberú knihu podľa vlastného výberu a vytvoria nielen k prečítanej knihe, ale aj ostatným knihám pexeso.

Vzdelávacia aktivita je zameraná na samostatnú tvorbu literárneho žánru – hádanky. Ide o slovnú hru, prostredníctvom ktorej si žiak hravou formou precvičí logické uvažovanie, abstraktnú predstavivosť a dedukciu.
Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie na základe cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špecilnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorivý denník je metóda sebavyjadrenia dieťaťa, vďaka ktorej sa môže dieťa naučiť porozumieť samo sebe. Ako uvádza L. Capacchione (1982), tvorivý denník pomáha rozvíjať jazykové schopnosti, obrazotvornosť, fantáziu, tvorivosť. Má pomôcť deťom vyjadrovať svoje pocity, myšlienky, emócie, nachádzať obľubu v písaní, kreslení. Z emocionálneho hľadiska sa dieťa stáva vnímavejšie k sebe i k druhým. Denník nahrádza dôverníka, dieťa sa môže posťažovať a tiež samo pochváliť. Metóda tvorivého denníka je tvorivá v tom, že ju možno aplikovať kedykoľvek podľa potreby.

„Kto nenájde správny vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah k okoliu...“ Pavol Strauss

Súbor aktivít (vhodný aj pre žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín) ponúka príležitosť na komplexnú činnosť, na koncentráciu niektorých predmetov (výtvarná výchova, materinský jazyk, matematika, prírodoveda) a na realizovanie projektovej práce aj priamo z domu. Na základe obrazu „Siesta“ od Paula Gauguina žiaci vypracovávajú rôzne úlohy na báze dobrovoľnosti alebo podľa zadania učiteľa. Aktivitu je možné realizovať aj v rámci vyučovania (výtvarná výchova a materinský jazyk) alebo v školskom klube.