učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edukačnú aktivitu je možné zaradiť k hrám dramatickej výchovy a jazykovým hrám. Je zameraná najmä na upevňovanie zručností komunikácie, a to aktívneho počúvania s porozumením informácií od vychovávateľky v zastúpení mimickej bábky. Dieťa vedie monológ, postupne nadväzuje na ostatné deti a vedie dialóg. Uvedená aktivita má vplyv na socializáciu jednotlivca v skupine, emotívnu komunikáciu a vnímanie správnej výslovnosti zvolenej hlásky v kontexte otázok a odpovedí v otázkových hádankách. Uvedenou aktivitou a jej obmenami, pomocou mimickej bábky, je možné zdokonaliť kooperáciu optickej, motorickej a akustickej zložky, v súlade s pravidlami dialógu, medzi mimickou bábkou a deťmi.

Krátka metodická inšpirácia sa venuje možnostiam implementácie funkčnej a finančnej gramotnosti do edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jednotlivé pasáže v návrhu edukačnej jednotky poukazujú na aplikáciu finančných prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom prvkov bazálnej stimulácie a multifunkčnej metódy – Snoezelnu.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom, rozvíjanie efektívnej komunikácie a na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory, akceptovať názory druhých, rozvíjať kreativitu.

Žiaci budú vytvárať papierový model ľudského tela. Ľudské telo bude v životnej veľkosti 7- až 8-ročného dieťaťa. Žiaci ako model použijú na obkreslenie vlastné telo.

Jednotlivé časti ľudského tela budú vrstvené. Vrstvy budú žiaci vytvárať postupne. Prvá vrstva bude znázorňovať kostru. Druhá vrstva bude znázorňovať svaly. Tretia vrchná vrstva bude znázorňovať kožu. Kostra bude nakreslená na tvrdom papieri. Svaly budú vytvorené na tenšom priesvitnom papieri, aby sa žiakom lepšie darilo upnúť svaly na kosti. Koža bude vytvorená z výkresu a kolorovaná pastelkami.

Žiaci môžu pracovať každý individuálne, ale aj v skupinách. Každý žiak bude pracovať na jednej časti ľudského tela: hlava, trup, ruka, noha. Na záver spoločne zložia celé ľudské telo (môžu aj z fotiek).

Vyučovacia jednotka zameraná na prepojenie dvoch výtvarných techník akvarelovej maľby a papierovej koláže. Výnimočnosť tohto prevedenia spočíva v tom, že si žiaci najprv musia sami vytvoriť základný farebný papier na koláž. Po zaschnutí nimi namaľovaného papiera ho postupne budú trhať a vytvárať kompozíciu kolážovej krajiny.

Prezentovaná aktivita slúži na rozvoj, príp. diagnostikovanie komplexnej koordinačnej schopnosti žiakov zábavným spôsobom.

Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prezentované aktivity sa zameriavajú na samostatnú prácu žiakov – formou projektov a úloh podporujúcich kreatívne myslenie a písomný prejav žiaka.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov (pracovať v tíme, viesť alebo usmerňovať tím, akceptovať názory členov tímu, aktívne spolupracovať, angažovať sa, podporovať členov tímu) a komunikačných kompetencií žiakov (schopnosť vyjadrovať a presadiť si svoj názor, schopnosť argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu, schopnosť aktívne počúvať).

Formatívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Bádateľsky orientované vyučovanie

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivity na rozvíjanie emocionálneho cítenia a vyjadrovania sa pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v A variante. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií (najmä v mimoslovnej a neverbálnej komunikácii), spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií a kultúrneho povedomia. Aktivita je zameraná na rozvíjanie osobnosti žiaka, na rozvíjanie emocionálnej inteligencie a kritického myslenia žiaka.

Emócie a emocionálna výchova je významná oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. ,,Emóciami máme na mysli nižšie city spojené najmä s uspokojovaním základných napr. biologických potrieb a potreby bezpečia. Emócie sú priamo zodpovedné za to, ako sme schopní konať. Preto má citová výchova také dôležité miesto vo výchove“  (Zelinová 2007, s. 40).

Hlavné zacielenie primárnej edukácie v súvislosti s emocionálnymi kompetenciami detí a žiakov sa orientuje najmä na rozvoj pozitívnych citov vo vzťahu k sebe samému (uvedomenie si vlastnej identity, získanie sebavedomia, sebadôvery, relatívne citovej samostatnosti), schopnosť rozvíjať a vytvárať citové vzťahy väzby k okoliu, rozvíjať schopnosti a zručnosti vyjadrovať svoje pocity, dojmy a prežívanie. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú: hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, strach, obavy, nervozita, ľaknutie, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)