učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl

Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl

Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Predmet prírodoveda ako nástupca prvouky sa u žiakov 1. stupňa teší obľube najmä vtedy, ak sa k jeho vyučovaniu pristupuje zážitkovým spôsobom, ktoré je pre žiakov 1. stupňa najefektívnejšie. Výchovno-vzdelávací proces prírodovedy je založený na riešení teoretických alebo praktických problémov a vyžaduje  si aktívnu činnosť žiaka. Implementácia aktivizujúcich metód do vyučovacieho procesu zvyšuje záujem žiakov o problematiku a takto získané vedomosti sú trvácnejšie.

Zámerom aktivity je rozvoj sluchovo rozlišovacích schopností, rozvoj predstavivosti, zlepšovanie pamäti, hravý priebeh učenia sa. Rozvoj predstavivosti umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre zlepšovanie hudobného zapamätávania si v oblasti hudby s orientáciou na špecifickosť zvukov i identifikácie hudobných tém.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: schopnosť vyjadrovať svoj názor, argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu a na rozvíjanie sociálnej percepcie žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory,  akceptovať názory druhých.

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Práca učiteľa s chybou - pozitívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Výsledky učenia sa dieťaťa/žiaka je potrebné hodnotiť vždy z dôvodu poskytovania spätnej väzby najmä samotnému učiacemu sa o jeho vlastnom sebarozvoji (Valica, Fridrichová 2011). Komunikácia je podstatným faktorom spätnej väzby a otázky sú hlavným nástrojom na smerovanie spätnej väzby. Klásť vhodné otvorené alebo zatvorené otázky považujeme za umenie a zručnosť efektívnej komunikácie, ktorému sa učíme celý život. Pri dobrom vedení rozhovoru alebo diskusie je potrebné uvedomiť si formu otázok (otvorené – zatvorené otázky) a ich pôsobenie na poslucháča. Nie menej dôležitý je aj obsah otázok. Ak má byť diskusia a rozhovor prínosom, je potrebné zaoberať sa aj technikou kladenia otázok. Greenaway (1993) začal v Anglicku využívať techniku FFFF – Facts – Feelings – Findings – Futures, v preklade Priebeh – Pocity – Poznatky – Príležitosti, čiže kladenie štyroch okruhov otázok, ktoré postupne ukotvia zážitky detí/žiakov (Reitmayerová, Broumová 2007). Uvedenú techniku nájdeme efektívne využitú v systéme Kolbovho cyklu učenia sa, so špirálovitým priebehom (Kolb 1984) . Metóda spätnej väzby technikou 4P Kolbovho cyklu učenia dáva príležitosť, cez zdieľanie vlastného prežívania, premýšľať a hľadať vo svojich zážitkoch nové prvky pre vlastný sebarozvoj.

 

Na každej ceste k úspechu je nevyhnutná vzájomná komunikácia.“

Krátka metodická inšpirácia podporuje u žiakov internetovú, etickú a morálnu gramotnosť. Žiak prezentuje vlastnými slovami: kto bola Mária Goretti a prečo zomrela. Žiak spoznáva následky hriechu, ale aj podstatu čistoty tela, ktorú si patrónka až do smrti zachovala.

Profesijné štandardy - portfólio učiteľa - atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktivita predstavuje príklady práce s textom alebo nahrávkou na precvičovanie zručnosti čítanie a počúvanie s porozumením v prostredí triedy, kde majú žiaci rôznu úroveň ovládania jazyka. Ponúka návrh diferenciácie cvičení a úloh tak, aby podporovali autonómiu učiaceho sa a zároveň upevňovali schopnosti pracovať v tíme a toleranciu medzi žiakmi.

V aktivitách nápadov je obsiahnutý stručný rozsah praktického uplatnenia, ako sa hospodárne správať k životnému prostrediu a poznávať spôsoby nadobudnutia finančného príjmu a sporenia.

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Čítanie je dôležitým komponentom formovania osobnosti, sprevádza človeka počas celého života.

V jednotlivých obdobiach má síce rôznu podobu i mieru pochopenia, no možno ho považovať za neoddeliteľnú súčasť kultúrnosti človeka. Čitateľské kompetencie je potrebné rozvíjať už od útleho detstva. Metóda práce s knihou rozvíja čitateľskú gramotnosť a umožňuje nové spôsoby riešenia úloh vo výchove a vo vzdelávaní, ako i nachádzanie nových foriem a spôsobov realizácie metód a techník tvorivej dramatiky v praxi. Výsledkom tvorivého procesu je tvorivý produkt, ktorý je pre človeka nový a hodnotný a ktorý posúva vpred každého jednotlivca.

Opis postupu realizácie: 

Exkurzia prebieha v troch fázach:

  1. Prípravná fáza – organizačné zabezpečenie exkurzie
  • príprava učiteľa (poznať objekty obchodného centra – obchody, banku a dohodnúť možnú prítomnosť školskej skupiny),
  •  príprava žiakov (vysvetlenie cieľa a úloh, dodržiavanie bezpečnostných predpisov).
  1. Realizačná fáza – počas cesty na exkurziu učiteľ pripomenie žiakom čiastkové ciele exkurzie a úlohy. Organizovane sa zastavujú na vytýčených miestach (bankomat – bankomatová karta, pokladňa – drobné mince, papierové peniaze, peniaze v hotovosti) vstupujú do vybraných objektov (obchod – predavačka, nákup, cena výrobkov, banka – bankár, trezor). V prípade nejasností učiteľ aktívne odpovedá na zvedavé otázky.

Ešte pred ukončením exkurzie (cestou späť) učiteľ stručne zhodnotí exkurziu (uvedie prínos pre žiakov).

  1. Hodnotiaca fáza – je realizovaná po exkurzii. Učiteľ vytvorí priestor na diskusiu o zrealizovanej exkurzii, v rámci nej overuje aj splnenie stanovených cieľov a zhodnotí správanie žiakov počas exkurzie. Učiteľ na  upevnenie vedomostí použije pracovný list, ktorý si môže podľa potreby upraviť.

Poznámky pre učiteľa:

Exkurzia je z hľadiska prípravy pre učiteľa náročná, ale zážitkové učenie, ktoré si žiaci počas exkurzie osvojujú, v nich dlho rezonuje.

 Možné pokračovanie, následné aktivity:

Na základe zrealizovanej exkurzie učiteľ môže pre žiakov pripraviť ďalšie aktivity, ktoré realizuje už v školských priestoroch.

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Deň matiek je vhodnou inšpiráciou na pripomenutie si úlohy mamy v živote dieťaťa a vzájomného vzťahu dieťaťa a mamy v procese domáceho vzdelávania. Aktivita je určená žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí prostredníctvom zadaní prejdú procesom uvedomovania si úlohy mamy v ich živote. Pomocou dvoch aktivizujúcich metód môže byť aktivita zábavnou pri opakovaní učiva SJaL, etickej výchovy, vlastivedy a pod. Podotýkam jej význam predovšetkým v emocionálnej oblasti – utužovanie vzájomných vzťahov dieťaťa a mamy; uvedomenie si významu rodiny v živote človeka; budovanie hodnotového rebríčka. Zároveň ich učíme zamyslieť sa, vyjadrovať vlastné myšlienky, názory, prejaviť úctu, hľadať riešenia.

Aktivita je vhodná aj pre žiakov so ŠVVP.

Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)