učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Čitateľské stratégie na 1. stupni ZŠ s VJM - I. časť

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM

Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam zážitkového učenia pre získavanie a používanie zručností k zdravému životnému štýlu u žiakov a učiteľov

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Práca učiteľa s chybou - pozitívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja vedúceho MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktivita umožňuje uvedomiť si svoje potreby a záujmy, ich dôležitosť a schopnosť pre ich naplnenie dospieť k dohode s ostatnými členmi rodiny – rodičmi a súrodencami, vytvára priestor na komunikáciu v rodine.

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období baroka.

GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Iveta Labjaková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
prezenčne

PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Iniciatíva v sebapoznaní a poznaní druhých, medziľudské vzťahy – rodinné, rozvoj sociálnych vzťahov – otvorená komunikácia.

Prezentovaná aktivita môže prispieť k vzájomnej komunikácii medzi členmi rodiny – rodičmi a ich deťmi, súrodencami navzájom. Poskytuje priestor na uvedomenie si výnimočnosti rodiny ako celku a jej jednotlivých členov.

Aktivita je zameraná na rozvoj koordinačných schopností žiakov mladšieho školského veku s využitím rôznych balančných pomôcok. V školách a školských zariadeniach sa neustále zdôrazňuje potreba pohybu žiakov v spontánnej a riadenej forme, ale aj napriek tomu stále zaznamenávame nárast žiakov s pasívnym prístupom k pohybu, ktorí pri výbere spontánnych činností uprednostňujú sedavé aktivity pred prirodzenými pohybom. Uvedený problém zaznamenávame už u žiakov nastupujúcich do prvého ročníka, čo poukazuje na výrazne narušené koordinačné schopnosti detí mladšieho školského veku.