Rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím

Rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím

Cieľová skupina: žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  žiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím na prvom stupni základnej školy, variant B, vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho plánu 2 hodiny týždenne

Tematická oblasť výchovy: matematika a práca s informáciami, funkčná a finančná gramotnosť

Kľúčové kompetencie:

Sociálne a občianske kompetencie: uplatňuje ústretovú komunikáciu na vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu.

Osobnostné kompetencie: je schopný vyjadriť svoj názor.

Učiť sa učiť: zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu.

Komunikačné kompetencie: vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou prvému stupňu základnej školy vzdelávania a jeho prípadnej narušenej komunikačnej schopnosti.

Kompetencie k celoživotnému učeniu: dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie.

Hlavný cieľ:

Zdokonaľovanie somatickej schémy s prvkami bazálnej stimulácie tretieho ročníka variant B

u žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii

s mentálnym postihnutím.

Špecifické ciele:

Kognitívne

Vymenovať rad čísel od 1 do 4 na prstoch. Porovnať prvý a druhý obrázok svojej mince v hodnote jedno euro. Ohodnotiť svoje kresby podľa stanovených kritérií.

Afektívne

Koncentrovať sa na interpretáciu učiva učiteľom. Povedať o sebe štyri pozitívne veci (v nadväznosti na kognitívny cieľ). Opísať vlastnými slovami svoje pocity.

Psychomotorické

Obkresliť ceruzou mincu. Vymaľovať kriedou mincu – prstom. Orientovať sa na ploche výkresu. 

Prostredie: multifunkčná trieda zabezpečená kompenzačnými pomôckami pre žiakov s viacnásobným postihnutím

Forma a počty: individuálna práca s pomocou pedagogického asistenta a špeciálneho pedagóga

Trvanie: 30 – 45 minút

 

Anotácia / Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Krátka metodická inšpirácia sa venuje možnostiam implementácie funkčnej a finančnej gramotnosti do edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jednotlivé pasáže v návrhu edukačnej jednotky poukazujú na aplikáciu finančných prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom prvkov bazálnej stimulácie a multifunkčnej metódy – Snoezelnu.

Potrebný materiál: výkresy, ceruzy, farebné kriedy, notebook, interaktívna tabuľa, dataprojektor, relaxačná hudba, aromalampa

Opis postupu realizácie:

Motivačná fáza

Učiteľ žiakovi prostredníctvom notebooku, interaktívnej tabule a dataprojektora predstaví obrázok mince v hodnote jedno euro. Opýta sa žiaka, či už niekedy videl jedno euro, či si niečo kúpil za jedno euro v obchode. Vedieme rozhovor o minciach. Oboznámime žiaka s učebným priebehom. Žiak si na výkrese, bez pomoci učiteľa a pedagogického asistenta, pridrží mincu a ceruzou ju obkreslí, vymaľuje prstom. Po činnosti učiteľ vysvetlí žiakovi, ako s ním bude pracovať aplikáciou prvkov bazálnej stimulácie. Žiaka premiestnime na invalidnom vozíku do multifunkčnej triedy s kompenzačnými pomôckami, posadíme ho na pohodlné kreslo. Zdôrazníme mu, že sa budeme dotýkať jeho tela a tváre. Ak sa bude cítiť nepríjemne, upozorní na to učiteľa. Žiaka sa opýtame, či je citlivý na nejaké miesta na svojom tele. Prostredníctvom prvkov bazálnej stimulácie sa u žiaka zameriame na stimuláciu telesnej a zmyslovej zložky človeka na rozvoj motorickej a senzorickej nervovej dráhy. Po ukončení aplikácie prvkov bazálnej stimulácie necháme žiaka chvíľu oddychovať. Po tejto aktivite dáme žiakovi opäť výkres a ceruzu, kriedu, aby nakreslil a vymaľoval prstom svoju mincu po bazálnej stimulácii. Učebná úloha 1: Žiakovi predložíme na stôl výkres s ceruzou, farebné kriedy a mincu v hodnote jedno euro, vysvetlíme mu, čo má urobiť samostatne. Žiak na papier obkreslí a vymaľuje prstom mincu, ako to vie vykonať najlepšie, sám. Pracuje bez časového obmedzenia. Po skončení svojej činnosti, žiaka umiestnime na pohodlné kreslo.

Expozičná fáza

Úloha č. 2: Vykonávanie bazálnej stimulácie: Zapneme relaxačnú hudbu, dodržiavame pravidlá bazálnej stimulácie a žiakovi objasňujeme ústnou formou, čo konáme. Žiak pôsobí uvoľneným dojmom a vníma všetky dotyky tela. Po ukončení bazálnej stimulácie necháme žiaka pár minút oddychovať, aby pohltil všetky dotyky svojho tela. Žiak je zrelaxovaný a pripravený na pokračujúcu učebnú úlohu.

Úloha č. 3: Žiaka pomocou invalidného vozíka prisunieme k lavici. Poskytneme mu výkres, ceruzu, mince a kriedy. Žiak opätovne zopakuje úlohu č. 1 a pomocou kriedy prstom vymaľuje mincu, ako ju vníma po bazálnej stimulácii. Žiak pracuje bez časového obmedzenia.

Fixačná fáza

Vedieme so žiakom rozhovor, spoločne zhodnotíme prvú i druhú úlohu. Porovnáme rozdiely prvého a druhého obrázka mince. Zopakujeme si priebeh prvkov bazálnej stimulácie – ako a odkiaľ sme začínali, kde sme pokračovali, koľko rúk a prstov sme ,,pomasírovali“, kde sme ukončili bazálnu stimuláciu a čo sme urobili na záver, keď sme povedali, že je koniec. Zhodnotíme so žiakom, s čím bol a nebol spokojný.

Diagnostická fáza

Žiaka pochválime za ambíciu a spoluprácu. Zhodnotíme spoločne žiacku učebnú úlohu. Opýtame sa žiaka, či sa mu úloha páčila a či si podobné úlohy zopakujeme v budúcnosti.

Poznámky pre učiteľa: Žiak trením prsta o kriedu vymaľuje mincu tak, že časť farby z kriedy mu na prste zostane, ňou potom vymaľuje obkreslenú mincu na výkres. Je potrebné dbať na zásady postupnosti, primeranosti a individuálneho prístupu.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Na základe hore uvedenej úlohy si učiteľ môže tvoriť úlohy so zameraním na finančnú gramotnosť.

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Bazálna simulácia 1. časť komunikácia a vytvorenie prostredia okolo lôžka [online]. Dostupné z:
https://www.infora.sk/clanky/c13-bazalna-stimulacia-1-cast-komunikacia-a-vytvorenie-prostredia-okolo-lozka

VEREŠOVÁ, J., 2018. Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bratislava: MPC, s. 14-15, 2018. ISBN 978-80-565-1438-2

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 Obrázky – motivačná fáza učebnej úlohy č. 1

Príloha 2 Obrázky – návrhy na rozvoj finančnej gramotnosti