Stavanie veže – tímová práca

Stavanie veže – tímová práca

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Stavanie veže – tímová práca

Cieľová skupina: vek 7 – 15; základné školy, školské kluby

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty, človek a spoločnosť, jazyk a komunikácia, umenie a kultúra; predmety: etická výchova, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, triednická hodina

Kľúčové kompetencie:

Aktivita je zameraná na rozvíjanie:

1. sociálnych kompetencií: pracovať v tíme, viesť alebo usmerňovať tím, akceptovať názory členov tímu, aktívne spolupracovať, angažovať sa, podporovať členov tímu;

2. komunikačných kompetencií: schopnosť vyjadrovať a presadiť si svoj názor, schopnosť argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu, schopnosť aktívne počúvať.

 

 

Ciele:

Kognitívne:

 • žiak dokáže vyjadrovať svoj názor,
 • žiak dokáže argumentovať.

Afektívne:

 • žiak dokáže pracovať v tíme,
 • žiak dokáže akceptovať stanovené pravidlá,
 • žiak dokáže akceptovať názory členov tímu.

Psychomotorické:

 • žiak dokáže manuálne pracovať s materiálom (strihať, lepiť, skladať).

Prostredie: základná škola, školské kluby

Forma a počty: skupinová forma práce

Trvanie: 1 – 2 vyučovacie hodiny

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov (pracovať v tíme, viesť alebo usmerňovať tím, akceptovať názory členov tímu, aktívne spolupracovať, angažovať sa, podporovať členov tímu) a komunikačných kompetencií žiakov (schopnosť vyjadrovať a presadiť si svoj názor, schopnosť argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu, schopnosť aktívne počúvať).

Potrebný materiál: tvrdý papier, farebné papiere, lepidlá, lepiace pásky, farby, štipce, plastové poháre, krepové papiere, pastelky, fixky

Opis postupu realizácie:

 • Žiakov rozdelíme do päť- až 6 šesťčlenných skupín (náhodným alebo cieleným výberom).
 • Zreteľne sa sprostredkuje zadanie úlohy, pravidlá tímovej spolupráce, časový limit realizácie, záverečné vyhodnotenie:
 • zadanie úlohy: postaviť vežu, ktorá bude najvyššia, najpevnejšia a najnápadnejšia;
 • pravidlá tímovej spolupráce: rozdeliť prácu v tíme podľa pozícií:

- riaditeľ: riadi tímové procesy, vedie a usmerňuje tím; podmienka: nesmie ním byť prirodzený líder v triede, ale žiak, ktorý nemá tendenciu rozhodovať a riadiť (aby si vyskúšal riadenie, koordinovanie);   

- dizajnéri: ich úlohou je navrhnúť najatraktívnejšiu vizuálnu (farby, použitie materiálu, voľba konštrukcie) podobu veže;

- robotníci: vykonávajú inštrukcie dizajnérov a riaditeľa – strihajú, lepia, kreslia…, podmienka: mali by to byť žiaci, ktorí sú za iných okolností lídrami v kolektíve (aby si vyskúšali pozíciu počúvajúcich, riadených) a mimo tímu určiť pozorovateľov a porotu. Úlohou pozorovateľov je pozorovať a zaznamenávať prácu v tíme, pričom sa cielene zameriavajú na oblasti:

1.) Ako pracujú jednotliví členovia tímu?

2.) Ako sa jednotliví členovia prispôsobili svojim funkciám?

3.) Zmierili sa členovia skupiny so svojimi úlohami alebo prekračovali svoje kompetencie?

4.) Boli v skupine pokusy „zvrhnúť“ riaditeľa alebo dizajnérov?

5.) Aká bola reakcia členov skupiny na časový stres?

6.) Ako prebiehala komunikácia v tíme?

 • časový limit realizácie: 30 minút
 • záverečné vyhodnotenie: sprostredkúva porota – pomenuje kritériá hodnotenia, určí poradie a ocení víťazov.

Žiaci dostanú materiál a začnú pracovať na stavbe veže po spustení časového limitu. Pozorovatelia sa nesmú zapájať do procesu, môžu len pripomínať čas do ukončenia stavby. Po uplynutí času sa všetky veže prenesú na jedno miesto a porovnajú sa. Každý tím vyberie svojho zástupcu do poroty. Porota sa musí verejne radiť, určiť kritériá hodnotenia a rozhodnúť o poradí. K rozhodnutiu musí porota dospieť v limite 15 minút a vyhlásiť poradie.

Na záver sa uskutoční reflexia formou rozhovoru. Žiaci reagujú na otázky:

 • Ako sa vám pracovalo v tíme?
 •  Ako ste riešili prípadné konflikty pri stavbe veže?
 • Čo bolo pre tím dôležitejšie – vyhrať alebo pracovať na spoločnej úlohe?
 • Ako ste sa cítili vo svojich pozíciách?
 • Vyhovovala vám pozícia riadených? (otázka pre robotníkov a dizajnérov)
 • Vyhovovala ti pozícia riaditeľa?

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Vytvorenie výstavky z veží
 • Napísať esej/úvahu o svojej pozícii a v tíme
 •  Napísať esej/úvahu o tímovej spolupráci

Autor: PhDr. Ingrid Nosková, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Zdroj: MIHÁLIKOVÁ, J., 2001. Do Európy hrou I. Bratislava: IUVENTA. ISBN 80-88893-79-8