PaedDr. Mária Roučková

autor/garant

UID: 
PaedDr. Mária Roučková
Priezvisko: 
Roučková

Vzdelávací program poskytne učiteľom telesnej a športovej výchovy hlavne na prvom stupni zásobník hier, ktoré sa dajú učiť v malých telocvičniach, školských dvoroch. Minihádzaná má upravený počet hráčov, ihrisko a pravidlá, umožňuje deťom hrať hádzanú nielen na hodinách  školskej telesnej a športovej výchovy, ale aj voľnočasových aktivitách.

Učebný zdroj je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, ktoré sú potrebné na vyučovanie olympijskej výchovy. Sprostredkúva skúsenosti z uvádzania olympijskej výchovy do praxe s cieľom motivovať učiteľov k jej začleňovaniu do učebných plánov buď prostredníctvom prierezových tém v jednotlivých predmetoch, alebo prostredníctvom samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Autori: 

M. Roučková, P. Májová

Učebný zdroj poslúži všetkým pedagógom, ktorí chcú priniesť do obsahu vyučovania telesnej a športovej výchovy niečo nové. Zaradenie orientačného behu do školského vzdelávacieho programu môže významne obohatiť proces vzdelávania žiakov a splniť tak požiadavky formulované v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok.

Autori: 

M. Roučková, N. Smoleňáková

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove. Je zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov na chýbajúce športové činnosti v edukácii, na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z oblasti cvičenia s netradičným náčiním a na aplikáciu získaných poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.

Autori: 

M. Roučková, M. Belás

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti niektorých športových činností a naučiť ich zapájať žiakov do aktivít súvisiacich s pobytovými a turistickými činnosťami v prírode.

Autori: 

M. Roučková,J. Vnuk

Učitelia telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl zaznamenávajú každý rok klesajúcu úroveň výsledkov testov hodnotenia pohybovej výkonnosti žiakov. Žiaci postupne strácajú záujem o telesnú výchovu, ktorú donedávna považovali za najobľúbenejší predmet. Zaradenie netradičných športových hier do školských vzdelávacích programov umožňuje ponúknuť žiakom niečo nové a zároveň zatraktívniť vyučovanie. Jednou z možností, ako spestriť a obohatiť hodiny telesnej výchovy, je zaradenie florbalu do vyučovania.

Autori: 

M. Roučková,Šišková,Fialová

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní aktualizuje poznatky učiteľov primárneho vzdelávania z techniky, metodiky a didaktiky cvičebných tvarov v gymnastike a slúži ako motivácia na efektívne využívanie cvičenia s náčiním v spojení s hudbou.

Autori: 

M. Roučková,P. Melkus

Cieľom učebného zdroja  je jednoduchou formou priblížiť výučbu snoubordingu všetkým  učiteľom telesnej a športovej výchovy, účastníkom vzdelávacích programov Snoubordingový inštruktorský kurz a Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy.

Autori: 

M. Roučková,J. Krajčovič

Akreditovaný vzdelávací program Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove je zameraný na dosiahnutie vyššej kvality špeciálnych pedagogických zručností v oblasti teórie a didaktiky prípravnej a základnej etapy plávania, ako aj základov záchranárskych zručností pri záchrane topiaceho sa.

Vzdelávací program Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu, ku ktorému je vytvorený tento učebný zdroj, je určený učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých typoch škôl. Jeho absolvovaním si rozšíria a zdokonalia svoje kompetencie zamerané na moderné trendy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy.

Aktualizácia spôsobilosti a zručnosti vo výučbe zjazdového lyžovania na carvingových lyžiach, rozvíjanie metodiky a didaktiky aplikovania carvingu do edukačnej praxe.

Základy orientačného behu, práca s buzolou a mapou, metodika a didaktika orientácie v závislosti od charakteru terénu, príprava žiakov na súťaže v OB.

Získanie profesijných kompetencii potrebných na výkon inštruktora lyžiarského kurzu zjazdového lyžovania v základných a stredných školách.

Aktualzácia obsahu v predmete telesná a športová výchova o nové pohybové aktivity v prírode - pešia turistika, severská chôdza, cyklistika, cykloturistika, inline korčulovanie.

Získanie potrebnej kompetencie a zručnosti v chýbajúcej športovej činnosti pre učiteľov telesnej a športovej výchovy v základných a stredných školách, aplikovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania pri realizácií gymnastických cvičení.

Udržanie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných na výkon inštruktora lyžiarskeho kurzu pre učiteľa materskej školy.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti realizácie prierezovej tematiky učebných osnov ŠVP Ochrana života a zdravia.

Získanie potrebnej kvalifikácie k chýbajúcim športovým činnostiam. Realizácia hodín florbalu na základnej a strednej škole, rozhodovanie zápasov v školskom florbale, aplikovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ponuka cvičení s netradičným náčiním - fit lopta, overbal, dyna-band s cieľom zatraktívnenia vyučovania a aplikácia na hodinách telesnej a športovej výchovy v základných a stredných školách.

Metodicky a prakticky pripraviť pedagogických zamestnancov pre kurzové formy výučby -teória a didaktika bežeckého lyžovania.

Získanie špecifických pedagogických a pohybových kompetencii pri realizácii výučby plávania v základných a stredných školách v zmysle smernice o organizovaní plaveckého výcviku, osvojenie si jednotlivých prvkov záchrany topiaceho, dopomoc unavenému plavcovi.

Aplikácia olympijských zásad kalokagatia, ekecheira, fair play,ochrana životného prostredia v školských kolektívoch, šírenie olympijských hodnôt, organizovanie vedomostných a športových súťaží.

Aplikácia moderných trendov vyučovania a riadenia školského športu do pedagogickej praxe, motivovanie žiakov k pohybovým aktivitám, práca s internetovým portálom školského športu.