telesná a športová výchova

Profesijné štandardy pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Škola florbalu

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Pavol Blaško
Forma podujatia: 
prezenčne

Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy

Lektor: 
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne
Autori: 

Veselský Rastislav, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy zamerané na overenie  poznatkov z teórie, histórie a pravidiel loptových hier:  hádzaná, futbal a basketbal. Súčasťou pracovných listov sú aj úlohy na rozvíjanie kondičných schopností. 

Učebný zdroj tvorí súbor 5 pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na 2. stupni ZŠ na predmete telesná výchova. Ich obsah tvoria úlohy tematicky zamerané na informácie z histórie športu, desatoro bezpečného plávania, florbal, zimné športy a športové osobnosti. Úlohy sú typu doplň správnu odpoveď, správne označ športové náradie, plavecké pomôcky, pomenuj časti výstroja, vyfarbi a doplň.

Učebný zdroj tvorí súbor 4 pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na 2. stupni ZŠ na predmete telesná výchova. Ich obsah tvoria úlohy tematicky zamerané na futbal, pravidlá futbalu,  ZOH v Soči a druhy športov. Úlohy sú typu doplň správnu odpoveď, rozhodni, čo je pravdivé, čo nepravdivé, označ logo, nakresli logo, označ piktogramy zimných športov, pomenuj športovcov na obrázkoch, vymaľuj maskot, olympijské kruhy.

Autori: 

Barláš Tomáš, Ing., PaedDr.

Učebný zdroj má informačný charakter. Poskytuje učebné texty, ktoré sa venujú histórii a súčasnosti olympijských hier, ich symbolike, pravidlám a niektorým významným slovenským olympionikom. 

Olympizmus vo výučbe telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne
Autori: 

J. Verešová

Tento metodický materiál je obsahovo zameraný na teoretické, odbornometodické, didaktické a praktické návody na prácu so zdravotne oslabenými deťmi vo voľnočasových aktivitách. V texte sú uvedené praxou overené príklady korekčných cvičení pre jednotlivé zdravotné oslabenia.

Vzdelávací program poskytne učiteľom telesnej a športovej výchovy hlavne na prvom stupni zásobník hier, ktoré sa dajú učiť v malých telocvičniach, školských dvoroch. Minihádzaná má upravený počet hráčov, ihrisko a pravidlá, umožňuje deťom hrať hádzanú nielen na hodinách  školskej telesnej a športovej výchovy, ale aj voľnočasových aktivitách.

Autori: 

M. Roučková, M. Belás, J. Krajčovič

Cieľom učebného zdroja je pomôcť učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých stupňoch slovenských škôl zorientovať sa v súčasných trendoch v technike a metodike zjazdového lyžovania. Snahou autorov bolo zosumarizovať moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania v súlade so všeobecne platnými a mnohými rokmi overenými princípmi techniky zjazdového lyžovania.

Učebný zdroj je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, ktoré sú potrebné na vyučovanie olympijskej výchovy. Sprostredkúva skúsenosti z uvádzania olympijskej výchovy do praxe s cieľom motivovať učiteľov k jej začleňovaniu do učebných plánov buď prostredníctvom prierezových tém v jednotlivých predmetoch, alebo prostredníctvom samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Autori: 

M. Roučková, P. Májová

Učebný zdroj poslúži všetkým pedagógom, ktorí chcú priniesť do obsahu vyučovania telesnej a športovej výchovy niečo nové. Zaradenie orientačného behu do školského vzdelávacieho programu môže významne obohatiť proces vzdelávania žiakov a splniť tak požiadavky formulované v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok.

Autori: 

M. Roučková, N. Smoleňáková

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove. Je zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov na chýbajúce športové činnosti v edukácii, na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z oblasti cvičenia s netradičným náčiním a na aplikáciu získaných poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.

Autori: 

M. Roučková, M. Belás

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti niektorých športových činností a naučiť ich zapájať žiakov do aktivít súvisiacich s pobytovými a turistickými činnosťami v prírode.

Autori: 

J. Verešová

Využitie tancov a tanečných aktivít má významné uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ako aj v špeciálnych výchovných zariadeniach. Publikácia slúži ako návod pre vychovávateľov, ktorí majú záujem rozvíjať pozitívne vlastnosti detí, vplývať na ich zdravotný stav a v neposlednom rade modernizovať a inovovať svoje výchovné pôsobenie. Nie je určená len pre vychovávateľov, ktorí v oblasti využívania tanca a tanečných aktivít už realizujú výchovné aktivity.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.

Učebný zdroj spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní obsahuje jedinečnú metodiku rozvíjania hudobno-pohybových schopností u detí a žiakov. Navrhované postupy hudobno-pohybových aktivít úzko súvisia so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne a primárne vzdelávanie a podporujú celkový rozvoj osobnosti detí a žiakov.

Autori: 

M. Roučková,J. Vnuk

Učitelia telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl zaznamenávajú každý rok klesajúcu úroveň výsledkov testov hodnotenia pohybovej výkonnosti žiakov. Žiaci postupne strácajú záujem o telesnú výchovu, ktorú donedávna považovali za najobľúbenejší predmet. Zaradenie netradičných športových hier do školských vzdelávacích programov umožňuje ponúknuť žiakom niečo nové a zároveň zatraktívniť vyučovanie. Jednou z možností, ako spestriť a obohatiť hodiny telesnej výchovy, je zaradenie florbalu do vyučovania.

Autori: 

M. Roučková,Šišková,Fialová

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní aktualizuje poznatky učiteľov primárneho vzdelávania z techniky, metodiky a didaktiky cvičebných tvarov v gymnastike a slúži ako motivácia na efektívne využívanie cvičenia s náčiním v spojení s hudbou.

Študijný materiál je určený poslucháčom akreditovaného vzdelávacieho programu Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní. Cieľovú skupinu tvorí učiteľ, vychovávateľ a pedagogický asistent v primárnom vzdelávaní.

Autori: 

M. Roučková,P. Melkus

Cieľom učebného zdroja  je jednoduchou formou priblížiť výučbu snoubordingu všetkým  učiteľom telesnej a športovej výchovy, účastníkom vzdelávacích programov Snoubordingový inštruktorský kurz a Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre primárne vzdelávanie.

Autori: 

M. Roučková,J. Krajčovič

Akreditovaný vzdelávací program Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove je zameraný na dosiahnutie vyššej kvality špeciálnych pedagogických zručností v oblasti teórie a didaktiky prípravnej a základnej etapy plávania, ako aj základov záchranárskych zručností pri záchrane topiaceho sa.

Vzdelávací program Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu, ku ktorému je vytvorený tento učebný zdroj, je určený učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých typoch škôl. Jeho absolvovaním si rozšíria a zdokonalia svoje kompetencie zamerané na moderné trendy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy.