učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Táto metodická inšpirácia prezentuje techniku „Six Thinking Hats“ ako jednu z možných foriem podpory kritického myslenia žiakov, nazeranie na problém z rôznych uhlov a kreatívneho myslenia. Technika sa dá jednoducho prispôsobiť rôznym úrovniam ovládania cudzieho jazyka, podporuje spoluprácu a toleranciu žiakov.

Circle of Viewpoints podporuje žiakov v identifikácii, kritickom zvažovaní rôznych perspektív problému a otázkach, ktoré sa k ním viažu. Pomáha im porozumieť myšlienkam a pocitom iných, ktorý nezdieľajú ich názor. Aktivita poskytuje žiakom vzory a jazykové štruktúry na vyjadrenie názoru a preskúmanie problémov z rôznych uhlov pohľadu.

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby prostredníctvom identifikácie jednotlivých hudobných nástrojov s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s  rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby s orientáciou na jej farebnosť.

„Ak o tom dokážeš snívať, tak to dokážeš aj uskutočniť."  (Walt Disney,  autor rozprávok) 

„Život nie je o tom, čo získame. Je o tom, kým sa staneme, čím prispejeme, čo vytvoríme… to dáva nášmu životu zmysel." (Anthony Robbins, kouč)

Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 by mal každý žiak “Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii“. Je to očakávanie  4. čiastkovej kompetencie v 2. téme štandardu Plánovanie, príjem a práca. Príležitosť, ako rozvíjať a tiež overiť túto kompetenciu u žiakov je, zadať im domácu úlohu na „voľnú tému“: Zrealizuj svoj vlastný nápad.

Je to jedna z príležitostí, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na sebarealizáciu. Žiaci budú mať možnosť  riešiť praktické úlohy a uplatniť pritom vlastnú nápaditosť, kreativitu a tiež poznatky z rôznych predmetov. Súčasne budú rozvíjať svoje poznávacie schopnosti, uvedomia si zmysel poznávania, overia si schopnosť plánovať vlastnú prácu a ukončiť ju, overia svoje organizačné a komunikačné zručnosti a napokon i schopnosť hodnotiť svoju prácu,  prezentovať ju a obhájiť jej výsledky.

Navrhnutá aktivita s praktickým zameraním na uskutočnenie vlastného nápadu súčasne rozvíja  finančnú a podnikateľskú gramotnosť žiakov. V prípade, že žiaci budú realizovať aktivitu aj v tíme, budú mať možnosť diskutovať, konfrontovať svoje názory,  rozhodovať a spolupracovať. Zadanie úlohy môže súvisieť s konkrétnym predmetom, vzdelávacou oblasťou, ale môže byť aj bez vymedzenia oblasti.

Úloha je vhodná aj na obdobie vzdelávania v domácom prostredí.  Je zameraná na rozvoj kompetencií a získavanie a overovanie vedomostí.

Zámerom aktivity je rozvoj sluchovo rozlišovacích schopností, rozvoj predstavivosti, zlepšovanie pamäti, hravý priebeh učenia sa. Rozvoj predstavivosti umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre zlepšovanie hudobného zapamätávania si v oblasti hudby s orientáciou na špecifickosť zvukov i identifikácie hudobných tém.

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Ekonomická hra pútavou formou učí žiakov, ako je možné prijímaním finančných rozhodnutí riadiť osobné financie a zvládať rôzne životné situácie – príležitosti i riziká. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov a ich splácania, zakladania rôznych firiem, využívania prenájmu nehnuteľností si žiaci vytvárajú pasívny príjem, uvedomujú si význam poistenia a objavujú možnosti zveľaďovania si vlastného majetku.
Hráči nehrajú proti sebe, ale každý bojuje sám za seba v konfrontácii riešenia rôznych životných situácií. Pri rozhodovaniach žiaci diskutujú, rozpočtujú, vyhodnocujú dôsledky rozhodnutí, ale aj spolupracujú pri podnikateľských rozhodnutiach, tiež si pomáhajú, napr. priateľskými pôžičkami a radami. Zároveň majú možnosť pozorovať dôsledky finančných rozhodnutí spoluhráčov a vnímať ich vplyv na úspešnosť, resp. vznik finančného bankrotu. Motiváciou pre žiakov je dosiahnuť víťazstvo v hre – finančnú slobodu. Vyhráva ten najšikovnejší aj s určitou dávkou priaznivých náhod, ktorý dosiahol učiteľom stanovené ciele.

Aktivita je možnosťou uplatniť metódu storytelling nielen na stimuláciu jazykových kompetencií, ale podporiť kritické myslenie, prejav empatie žiakov rôznych vekových kategórií. Pôvodne je aktivita projektovaná na prostredie bez IKT technológií, na osobné komunitné prežívanie a zdieľanie pocitov spolupatričnosti, bezpečia a nádeje. Je však realizovateľná aj v úplne opačnom garde. Zdieľaním cez sociálnu sieť v neľahkom období zvykania si na sociálnu izoláciu je aktivita Príbehom z ťažkostí aplikovateľná aj cez médiá IKT so skúseným pedagógom a citlivým rodinným príslušníkom.

V súčasnej škole je dôležité u žiakov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a plnohodnotne ich oceňovať. K rozprúdeniu kritického a kreatívneho myslenia nám môže pomôcť metóda rotujúci prehľad, ktorej podstatou je aktivovanie pôvodných vedomostí žiakov, prepájanie informácií z iných zdrojov a analýza informácií predstavených inými žiakmi. Touto metódou žiaci bez výkladu učiteľa prichádzajú sami k informáciám, ktoré postupne spracúvajú a osvojujú si ich.

Vzdelávať k inovatívnosti, originalite a podnikavosti treba deti najlepšie už od škôlky.“
                                                                                                      (Milan Zelený,  český ekonóm, profesor americkej univerzity) 

Jednou z možností, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov, je zadávanie úloh z reálneho prostredia, ktoré je žiakom známe, a v oblasti, ktorá ich zaujíma. Riešenie praktických úloh vytvára predpoklady na to, aby žiaci využívali poznatky z rôznych predmetov, rozvíjali poznávacie schopnosti, oblasť funkčnej gramotnosti a súvisiace kompetencie.

Navrhnuté aktivity s praktickým zameraním na využitie konkrétnych príležitostí podnecujú aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť žiakov a súčasne rozvíjajú ich finančnú a podnikateľskú gramotnosť. Hlavnou úlohou žiakov bude všímať si príležitosti na zlepšenie prostredia a života v škole a spracovať návrhy...

Odborný seminár je venovaný prezentácii legislatívnych zmien týkajúcich sa maturitnej skúšky z biológie od školského roku 2019/2020 v súlade s aktuálnymi cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku z biológie platnými od 1.9.2019. Súčasťou odborného seminára je tiež prezentácia metodických postupov tvorby jednotlivých úloh v maturitných zadaniach.

Na seminár je možné sa prihlásiť prostredníctvom priloženej návratky.

Začiatok podujatia: 
utorok, 29. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. október 2019 - 14:15

Cieľom podujatia bude rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti kreovania edukačných aktivít zameraných na osobnosť M. R. Štefánika v intenciách  moderných didaktických postupov. V rámci seminára budú prezentované konkrétne metodické materiály s multidisciplinárnym rázom pre učiteľov základných a stredných škôl. Vzdelávacie podujatie je určené pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, učiteľov druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl, ktorí majú možnosť na vyučovaní otvárať témy súvisiace s osobnosťou M. R. Štefánika (najmä  učitelia jazykov, dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, mediálnej výchovy).

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu pošlite návratku (ak máte vytvorený účet v našom systéme) alebo e-mail na maros.dvorsky@mpc-edu.sk  do 24. 9. 2019 s informáciou, že sa zúčastníte na seminári – uveďte meno, priezvisko, titul a školu, v ktorej pôsobíte.

 

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

MPC v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER a distibúciou jazykových kníh OXICO sprostredkúva stretnutie učiteľov nemeckého jazyka všetkých stupňov s cieľom výmeny skúseností a získania nových podnetov pre vyučovanie nemeckého jazyka. Počas celého dňa budú prebiehať paralalne workshopy na témy ako vnútorná diferenciácia v edukácii, filmy vo vyučovaní, učenie sa všetkými zmyslami, gramatika hravo a jednoducho, nemecky v pohybe, vyučovanie zamerané na povolanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovanie už bolo ukončené, v prípade záujmu kontaktujte p. Miriam Rajnohovú - rajnohova@hueber.cz.

Začiatok podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 15:30

Cieľom workshopu je predstaviť učiteľom možnosti využívania rôznych multimediálnych aplikácií na hodinách NEJ.

Workshop organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom KLETT. Prihlásenie je nutné do 31. 5. 2019.

Začiatok podujatia: 
utorok, 4. jún 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. jún 2019 - 15:30

Štatistickú gramotnosť je možné vnímať ako schopnosť narábať so štatistickými informáciami, ktoré sú prezentované rôznou formou  (texty, grafy, tabuľky, schémy, obrázky) a schopnosť ich interpretovať a kriticky zhodnotiť. Význam štatistickej gramotnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej a neustále sa meniacej spoločnosti narastá. Schopnosť rozumieť štatistickým informáciám pomáha pri riešení každodenných problémov, chápaní trendov, javov a situácií, ktoré sú významné nie len pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca - vývoj ekonomiky, kriminality, nehodovosti, populačný rast, rozšírenie chorôb, trendy v zamestnanosti, hry, aj hazardné, alebo lotérie a pod.). Rozvoju štatistickej gramotnosti je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť nie len na hodinách matematiky ale aj na hodinách iných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr.: dejepis, biológia, geografia, chémia.

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 12:30

Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +

Program:

09.00 - 09.45 Slávnostné otvorenie

09.45 - 10.00 Prehliadka 

10.00 - 12.00 Odkaz hodnôt pre súčasnosť, tvorivé dielne so zameraním na metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre   vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

 

Garant podujatia: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

 

Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (meno, priezvisko, zamestnávateľ - škola) na: jana.rafajova@mpc-edu.sk.

 

 

 

 

 

 

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 12:00

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Základná idea pre tento vyučovací blok sa zrodila počas odborných seminárov, ktoré sme realizovali v MPC v spolupráci s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Semináre sa obsahovo viazali na aktivity, polopravdy a dezinformácie mnohých webov a Denník N následne vydal aj zošitovú publikáciu Príručka pre školy: Ako sa vyznať v správach na internete – Klamstvá a konšpirácie. Z našej strany vznikol takýto vyučovací blok:

Odborný seminár zameraný na vyučovanie nemeckej gramatiky s podporou  interaktívnych cvičení s integrovaným kľúčom riešenia, podporou na CD a možnosťou kontrolovať  svoje vedomosti po každej kapitole pomocou autotestu.  Seminár je určený pre učiteľov nemeckého jazyka.

 

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 13:00

Seminár bude zameraný na problematiku prevencie kriminality u mladistvých. Cieľom je ukázať a pomenovať priestupky, prečiny a trestné činy a ich vplyv na život mladých ľudí. Veľká pozornosť bude venovaná predchádzaniu  a prevencii  páchania trestnej činnosti.  Seminár je určený pre učiteľov na druhom stupni základných škôl a učiteľov stredných škôl. Odborná prednáška lektorov z policajného zboru bude  pokračovať  workshopom na tému, ako predchádzať kriminalite u mladistvých. Účastníci seminára získajú podklady vhodné na využitie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Začiatok podujatia: 
piatok, 15. marec 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. marec 2019 - 13:00

Odborný seminár je venovaný problematike príchodu štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. Priemysel 4.0, ktorá prináša do sveta práce nové inteligentné systémy,  nové povolania a nové pracovné príležitosti. Prináša  i očakávania súvisiace s požiadavkami na  zamestnancov, čo pre  oblasť vzdelávania  znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami.

Podujatie je určené pre výchovných poradcov, manažment škôl a vyučujúcich odborných predmetov strednej školy. Účastníci seminára budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, aké sú očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. február 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. február 2019 - 12:30

Dospievajúci žiaci celkom ochotne precvičujú rozprávanie,  nie vždy však dostatočne presne a správne na to, aby uspeli na skúške. Súčasný výskum naznačuje, že pre zdokonalenie zručnosti nestačí len dookola opakovať rovnaké úlohy (ako sa to často deje pri ústnych skúškach). Žiaci zapojení do úlohy potrebujú našu spätnú väzbu a zároveň monitorovať seba samých, ako aj zamyslieť sa nad tým, čo robia.

Seminár si kladie za cieľ ukázať rôznorodé techniky a postupy pri precvičovaní zručnosti rozprávania a zisťovaní spätnej väzby v anglickom jazyku.

Na seminár je nutné sa prihlásiť podľa pokynov v pozvánke do 14. 02. 2019 na stránke www.macmillan.sk/seminare

Začiatok podujatia: 
piatok, 15. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. február 2019 - 12:30

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 15:00

Cieľom seminára je sprostredkovať učiteľom obsah maturitnej skúšky v cudzom jazyku v súvislosti s cieľovými požiadavkami na maturanta v cudzom jazyku, na základe výmeny skúseností poukázať na rozdiely vo vnímaní hodnotiacich kritérií pri oprave písomnej práce v cudzom jazyku, umožniť učiteľom zjednotiť si vlastné názory na vnímanie kritérií pri hodnotení písomnej práce.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. marec 2019 - 13:30