Využívanie stolovej ekonomickej hry „Finančná odysea“ pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách – škola hrou

Využívanie stolovej ekonomickej hry „Finančná odysea“ pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách – škola hrou

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Využívanie stolovej ekonomickej hry „Finančná odysea“ pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách – škola hrou

Cieľová skupina: ISCED 3 – ekonomické predmety, občianska náuka, informatika, záujmové krúžky finančnej gramotnosti

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami, odborné ekonomické predmety

Kľúčové kompetencie:

 • Sociálne a občianske kompetencie
 • Komunikačné kompetencie
 • Riešenie problémov
 • Kritické myslenie
 • Iniciatíva a podnikavosť
 • finančné myslenie

 

Ciele:

 • Naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami
 • Pracovať so svojím osobným finančným rozpočtom
 • Strategicky plánovať a hospodáriť so svojimi peniazmi
 • Prijímať zodpovednosť za svoje finančné rozhodnutia a kriticky ich vyhodnocovať
 • Pochopiť rozdiel medzi dobrými a zlými dlhmi
 • Zvládať rôzne životné riziká
 • Spolupracovať v skupine pri investovaní

Prostredie: priestory školy

Forma a počty: Práca v skupinách, individuálna práca (individuálne finančné rozhodnutia)

Trvanie: 4 – 5 vyučovacích hodín

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Ekonomická hra pútavou formou učí žiakov, ako je možné prijímaním finančných rozhodnutí riadiť osobné financie a zvládať rôzne životné situácie – príležitosti i riziká. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov a ich splácania, zakladania rôznych firiem, využívania prenájmu nehnuteľností si žiaci vytvárajú pasívny príjem, uvedomujú si význam poistenia a objavujú možnosti zveľaďovania si vlastného majetku.
Hráči nehrajú proti sebe, ale každý bojuje sám za seba v konfrontácii riešenia rôznych životných situácií. Pri rozhodovaniach žiaci diskutujú, rozpočtujú, vyhodnocujú dôsledky rozhodnutí, ale aj spolupracujú pri podnikateľských rozhodnutiach, tiež si pomáhajú, napr. priateľskými pôžičkami a radami. Zároveň majú možnosť pozorovať dôsledky finančných rozhodnutí spoluhráčov a vnímať ich vplyv na úspešnosť, resp. vznik finančného bankrotu. Motiváciou pre žiakov je dosiahnuť víťazstvo v hre – finančnú slobodu. Vyhráva ten najšikovnejší aj s určitou dávkou priaznivých náhod, ktorý dosiahol učiteľom stanovené ciele.

Potrebný materiál:

Hry Finančná odysea – jedna hra pre skupinu 4 – 6 žiakov, rozmnožené pravidlá hry a súpisky pre každého žiaka, jeden počítač s pripojením k projektoru, prezentačné plátno, flipchartová tabuľa s papiermi a fixkami.

Opis postupu realizácie:

Motivácia: Riadený rozhovor o tom, aké skúsenosti majú žiaci s osobným rozpočtom, aké majú zdroje príjmov a aké by chceli mať príjmy, na čo míňajú svoje peniaze, čo si financujú sami a čo financujú ich rodičia pri zabezpečovaní ich potrieb. Ako vnímajú dlhy. Aký postoj majú k poisteniu, aké poistenia poznajú. Pred hraním hry by žiaci už mali ovládať základné pojmy, ako sú čisté príjmy, pasívne príjmy, výdavky, rozpočet, cashflow, investovanie, úvery, poistenie.

Realizácia hry:

Učiteľ pred hraním jasne oboznámi žiakov so základnými pravidlami hry a súpiskami, ktoré žiaci používajú počas celej hry. V každej skupine sa určí 1 žiak, ktorý bude bankárom a bude ostatných hráčov vyplácať, resp. inkasovať ich platby a zároveň dohliadať na korektnosť postupu a dodržiavania pravidiel hry. Žiaci sa náhodne rozdelia na skupiny (4 – 6 hráči v jednej skupine). Odporúča sa spojiť dve školské lavice a tak vytvoriť dostatočný priestor na rozloženie hry a hracie  miesto pre každého hráča.

Učiteľ rozdá všetkým skupinám hru a v priebehu stanoveného času žiaci hrajú hru podľa jasne stanovených pravidiel. Učiteľ pozoruje, ako žiaci postupujú v hre (hádžu kockou, ťahajú si príslušnú kartu podľa posunu na hracom pláne), ako dodržiavajú pravidlá hry, aké robia rozhodnutia, prípadne hlavne na začiatku hrania ešte dodatočne objasňuje niektoré pravidlá, resp. naviguje žiakov, kde ich nájdu. Každý hráč si sleduje a zapisuje svoj vlastný cashflow (rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami) a vytvára si vlastnú finančnú stratégiu v rozhodovacích procesoch. Hráči majú viacero možností si budovať finančný majetok, zabezpečovať vlastný pasívny príjem, kupovať nehnuteľnosti a rozhodnutiami o poistení si môžu ochrániť svoje zdravie a nehnuteľnosti, ale tiež musia čeliť náhodám. Hráči si môžu pomáhať, tiež spolupracovať. V konečnom dôsledku každý hráč je zodpovedný sám za seba.

Po skončení hry si každý žiak spočíta dosiahnutý finančný majetok, výšku mesačného pasívneho príjmu, nehnuteľnosti na bývanie a tiež výšku nesplatených úverov. Žiaci v skupinách korektne zbalia celú hru do krabice, aby hra bola pripravená na ďalšie použitie.

Vyhodnotenie aktivity – diskusia: Je neoddeliteľnou súčasťou aktivity – bez vyhodnotenia to nejde!

Učiteľ na flipcharte vypíše dosiahnuté konečné výsledky jednotlivých žiakov, ktoré žiaci nadiktujú. Žiaci tak dostanú celkovú informáciu o dosiahnutých výsledkoch a môžu sa porovnať. Učiteľ potvrdí celkového víťaza a môže ho aj odmeniť pochvalou, známkou, resp. vecnou odmenou a samozrejme potleskom ostatných hráčov.

Následne učiteľ vyzve najskôr úspešných žiakov, aby kriticky zhodnotili svoje finančné rozhodnutia, ktoré napomohli dosiahnutie cieľov – finančného úspechu. Požiada aj ostatných žiakov o ich postrehy k hre a aby identifikovali príčiny menšieho úspechu, resp. ich neúspechu. V závere učiteľ zhodnotí celkový priebeh aktivity a vysvetlí situácie, ktoré žiakom neboli jasné.

 Poznámky pre učiteľa:  

Žiaci musia byť vopred dôkladne oboznámení so základnými pravidlami hry. Dôležité je, aby učiteľ dobre poznal ekonomickú hru, zahral si ju vopred v rodine alebo so svojimi kolegami ešte pred hraním so žiakmi. Pred začatím hry sa odporúča, aby učiteľ stanovil ciele, ktoré má víťazný hráč v triede, resp. v každej skupine dosiahnuť a tým je hra ukončená. Pri prvom hraní sa môže stanoviť napr. len čas, kedy bude hra ukončená, a každý hráč si po uplynutí času spočíta svoju finančnú hotovosť a výšku pasívneho príjmu či výšku nesplatených úverov. Optimálna doba trvania samotnej hry je 60 – 90 minút. Potrebný čas súvisí aj s počtom hráčov v jednej skupine, čím viac hráčov, tým sa vyžaduje vymedziť dlhší čas, aby žiaci mali možnosť urobiť viacero finančných rozhodnutí.

Ide o komplexnú hru, ktorá nie je jednoduchá, ponúka nesmierne veľa jedinečných variantov, výsledok je vždy jedinečný. Učiteľ môže ovplyvniť náročnosť hry nastavenými parametrami, preto odporúčame postupovať od jednoduchšieho variantu hrania k zložitejšiemu.

Rady a odporúčania:

 • Hru hrať so žiakmi minimálne 3 – 4-krát počas ich štúdia na strednej škole počnúc 1. ročníkom, aby žiaci mali možnosť uvedomiť si fungovanie finančných produktov a súvislosti s prijímaním finančných rozhodnutí a ich vplyv na úspešnosť, resp. neúspešnosť v riadení osobných financií.
 • Využívať blokové vyučovanie, plánované Dni finančnej gramotnosti, obdobia, keď sa žiakom organizuje na škole náhradný program, napr. počas maturít, záujmové krúžky finančnej gramotnosti.
 • Mať k dispozícii dostatočný počet hier, cca 4 – 5 hier na triedu (20 – 30 žiakov, pre maximálny počet 6 hráčov v jednej skupine), aby boli zapojení všetci žiaci.
 • V roku 2020 je možné využívať inovovanú verziu hry Finančná odysea DeLuxe, ktorá ponúka nové možnosti a kombinácie hry.
 • Po ukončení hry venovať dostatočný čas na diskusiu so žiakmi zameranú aj na konfrontáciu herných situácií s realitou.
 • Využívať možnosti účasti na odborných seminároch venovaných rozvíjaniu finančnej gramotnosti hrou.
 • Na zabezpečenie hier využívať zapojenie sa školy do rôznych výziev na podávanie projektov zameraných na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti realizácie finančného vzdelávania na školách.
 • Využívať prezentáciu hry, pravidlá hry a podporné informácie k hre uverejnené na www.financny-lekar.sk.
 • Pozvať do školy autora hry na diskusiu so žiakmi.
 • Hra je vhodná nielen pre žiakov, ale aj pre dospelých a hrá sa aj v rodinách.

Autor/Zdroj: Ing. Zdenka Kovalčíková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

Ďalšie zdroje:
Milan Pavlík – autor hry Finančná odysea. Dostupné na: www.financny-lekar.sk

http://www.financny-lekar.sk/financna-odysea-deluxe-zakladne-rozdiely-oproti-povodnej-hre
Národný štandard finančnej gramotnosti. 2017 [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dostupné z: https://www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-12/

 

Príloha na stiahnutie:

Príloha: Pracovný list