Od nápadu k realizácii

Od nápadu k realizácii

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Od nápadu k realizácii

Cieľová skupina:
ISDED 2 – všetky predmety
ISCED 3A – odborné predmety, občianska náuka
ISCED 3B, 3C – odborné predmety, občianska náuka

Vzdelávacia oblasť:
všetky

Kľúčové kompetencie:
Riešenie problémov

Iniciatíva a kreativita

Komunikačné kompetencie

Informačné kompetencie

Pracovné kompetencie

Hodnotenie a sebahodnotenie

Práca v tíme (plánovanie, organizovanie, zodpovednosť)

Ciele:
Identifikovať problém/oblasť zlepšenia

Predstaviť nápad na zlepšenie

Spracovať vlastný návrh realizácie

Naplánovať činnosti súvisiace s realizáciou návrhu

Realizovať vlastný „projekt“

Hodnotiť priebeh a výsledky „projektu“

Navrhnúť tímové riešenie projektu

Prostredie:
Mimoškolské prostredie

Forma a počty:
Individuálna práca, alternatíva skupinová práca.

Trvanie
2 vyučovacie hodiny + domáca úloha

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

„Ak o tom dokážeš snívať, tak to dokážeš aj uskutočniť."  (Walt Disney,  autor rozprávok) 

„Život nie je o tom, čo získame. Je o tom, kým sa staneme, čím prispejeme, čo vytvoríme… to dáva nášmu životu zmysel." (Anthony Robbins, kouč)

Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 by mal každý žiak “Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii“. Je to očakávanie  4. čiastkovej kompetencie v 2. téme štandardu Plánovanie, príjem a práca. Príležitosť, ako rozvíjať a tiež overiť túto kompetenciu u žiakov je, zadať im domácu úlohu na „voľnú tému“: Zrealizuj svoj vlastný nápad.

Je to jedna z príležitostí, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na sebarealizáciu. Žiaci budú mať možnosť  riešiť praktické úlohy a uplatniť pritom vlastnú nápaditosť, kreativitu a tiež poznatky z rôznych predmetov. Súčasne budú rozvíjať svoje poznávacie schopnosti, uvedomia si zmysel poznávania, overia si schopnosť plánovať vlastnú prácu a ukončiť ju, overia svoje organizačné a komunikačné zručnosti a napokon i schopnosť hodnotiť svoju prácu,  prezentovať ju a obhájiť jej výsledky.

Navrhnutá aktivita s praktickým zameraním na uskutočnenie vlastného nápadu súčasne rozvíja  finančnú a podnikateľskú gramotnosť žiakov. V prípade, že žiaci budú realizovať aktivitu aj v tíme, budú mať možnosť diskutovať, konfrontovať svoje názory,  rozhodovať a spolupracovať. Zadanie úlohy môže súvisieť s konkrétnym predmetom, vzdelávacou oblasťou, ale môže byť aj bez vymedzenia oblasti.

Úloha je vhodná aj na obdobie vzdelávania v domácom prostredí.  Je zameraná na rozvoj kompetencií a získavanie a overovanie vedomostí.

Potrebný materiál:

Pomôcky závisia od nápadov, ktoré si žiaci zvolia na realizáciu. Myšlienková mapa. Denník realizácie. Hodnotiaci hárok.

Opis postupu realizácie:

Realizácia má tri fázy: zadanie úlohy (1 hodina), realizácia úlohy (domáca úloha), prezentovanie výsledkov (1 hodina).

Úvodná hodina: motivačný rozhovor a zadanie úlohy. Pri príprave zadania je potrebné zohľadniť schopnosti žiakov.

Zadanie úlohy môže byť rôzne (podľa predmetu alebo bez väzby na predmet). Príklady: Prírodoveda: vypestuj zo semienka  rastlinku. Geografia: navrhni v regióne, kde žiješ,  jednoduchý výlet pre turistov na zaujímavé miesto, absolvuj tento výlet a spracuj k nemu propagačný materiál. Technická výchova: navrhni a zrealizuj skrášlenie vlastnej izby. Oblasť Človek a spoločnosť: Priprav pre návštevníkov regiónu prezentáciu kultúrnych a historických zaujímavostí a tradícií. Ľubovoľné zadanie 1: zrealizuj akýkoľvek svoj nápad, v ktorom využiješ svoje vedomosti a zručnosti, ktorý prispeje k zlepšeniu života (jedinca, rodiny, spoločnosti).  Ľubovoľné zadanie 2: zrealizuj svoj vlastný nápad, ktorý súvisí s tvojim koníčkom alebo záujmami, ktorým by si priniesol niekomu úžitok.

Žiaci pri tvorbe nápadu využijú myšlienkovú mapu, urobia jednoduchý plán postupných krokov realizácie, pri realizácii budú viesť stručný denník realizácie (vypočítajú aj sumu, ktorú museli vynaložiť pri plnení úlohy), na záver vyhodnotia, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo, pri čom sa vyskytli problémy. Výsledok práce žiaci nafotia alebo nahrajú na video.

Realizácia úlohy: úlohu riešia žiaci doma, samostatne a vedú si záznam o jej realizácii. Čas na realizáciu úlohy musí byť primeraný náročnosti úlohy. Za priaznivých okolností je možné úlohu realizovať i v rámci jedného projektového dňa.

Záverečná hodina: žiaci prezentujú výsledky svojej práce  na výstavke (reálny výsledok alebo fotografie) s krátkym komentárom alebo veľtrhu (každý žiak má lavicu – stánok s prezentáciou, kde sa ostatní môžu zastaviť a informovať). Pokiaľ má vyučujúci dostatok priestoru, jednotlivé prezentácie v rozsahu cca 5 min  na žiaka  môže zaradiť na nasledujúce hodiny.  Dôležité je vyhodnotiť výsledky žiakov, poukázať na schopnosti žiakov, viesť diskusiu o skúsenostiach a dať dostatok priestoru na prezentovanie.

Hodnotenie: Pokiaľ žiaci odovzdali  myšlienkové mapy, plán postupu, denníky, hodnotenia a ukážky svojich prác pred záverečnou hodinou, môže byť hodnotenie súčasťou tejto hodiny. Iná možnosť je vyhodnotiť na hodine len prezentácie žiakov a dokumenty spracované žiakmi vyhodnotiť v krátkom čase po tom, ako ich žiaci odovzdajú.  Nie je potrebné spájať hodnotenie s klasifikáciou. Hodnotenie môže byť spojené so vzájomným hodnotením žiakov, prípadne so súťažou a pod.  Po vyhodnotení žiaci dostanú materiály k realizovanému nápadu späť, aby si ich mohli odložiť (vložiť do portfólia, ak si ho vytvárajú).

Motivácia: Riadený rozhovor o tom, čo môže každý z nás urobiť sám, ako môžeme realizovať vlastné nápady, prípadne čo by sa dalo zlepšiť alebo realizovať v našom okolí vlastnými silami.  Vhodné je uviesť príklady šikovných mladých ľudí, dobrovoľníkov, vedcov, výskumníkov, podnikateľov alebo iných inšpiratívnych  a úspešných ľudí.

Alternatíva: Súčasťou zadania bude v závere uviesť návrh na riešenie vlastného „projektu“ v tíme. Táto úloha je vhodná pre žiakov 8. a 9. ročníka a strednej školy. Žiaci by v skupinkách návrhy posúdili, prípadne navrhli úpravy tak, aby sa dali realizovať. Vybrané projekty navrhnuté žiakmi by bolo vhodné realizovať. V prípade tímového riešenia žiaci vypracujú projekt, ktorého súčasťou bude i finančný plán na jeho realizáciu (pri tomto rozpočte je potrebné brať do úvahy i cenu práce – cca hodinová mzda brigádnickej práce študentov).

 

Autor/Zdroj:
Ing. Miroslava Jakubeková,
učiteľ profesijného rozvoja, detašované pracovisko MPC Trenčín

Ďalšie zdroje:
Národný štandard finančnej gramotnosti.2017.  [online] Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, [cit. 01.06.2019] Dostupné z: https://www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-12/