učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Cieľom seminára je sprostredkovať učiteľom obsah maturitnej skúšky v cudzom jazyku v súvislosti s cieľovými požiadavkami na maturanta v cudzom jazyku, na základe výmeny skúseností poukázať na rozdiely vo vnímaní hodnotiacich kritérií pri oprave písomnej práce v cudzom jazyku, umožniť učiteľom zjednotiť si vlastné názory na vnímanie kritérií pri hodnotení písomnej práce.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. marec 2019 - 13:30

Seminár si kladie za cieľ informovať o základných legislatívnych východiskách pri vytváraní maturitných zadaní v cudzom jazyku. Kolegovia budú mať možnosť si vymeniť skúsenosti pri zostavovaní maturitných zadaní a formulácií jednotlivých častí maturitného zadania v cudzom jazyku.

Na seminár si prineste so sebou ukážky vlastných maturitných zadaní. 

Začiatok podujatia: 
streda, 20. február 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 20. február 2019 - 13:30

08:00 - 11:00       Informácie o tvorbe a  hodnotení ústnej formy internej časti

                            maturitnej skúšky  žiakov SŠ z anglického jazyka na základe

                            referenčného rámca a cieľových požiadaviek na vedomosti a

                            zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová.

11:00 - 11:30       Obedová prestávka             

11:30 - 14:00       Intenzívny výcvik tvorby testov vhodných na hodnotenie ústnej

                            odpovede, aplikácia kritérií hodnotenia ústneho prejavu na základe

                            ukážok výkonov žiakov na rôznych referenčných úrovniach - doc.

                            Bérešová.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. február 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. február 2019 - 14:00

Dátum konania: 6. december 2018

Miesto konania: historická aula rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Charakteristika aktivity:

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Východoslovenské múzeum, Košice

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Zúčastnení pedagógovia dostanú ako knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV.

V prípade záujmu si stiahnite priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených pokynov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 15:00

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV 

Začiatok podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 15:00

8:15 – 8:30 Registrácia účastníkov

8:30 – 9:00 Otvorenie, predstavenie projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.

9:00 - 10:00 Vystúpenie hostí, téma: Demokracia a (ne)rozdeľovanie sa na My a Oni, prezentujúce: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. – Sociologický ústav SAV, PhDr. Alexandra Matejková – Sociologický ústav SAV

10:00 - 10:30 Diskusia

10:30 - 10:40 Prestávka

10:40 - 11:30 Vystúpenie hostí, téma príspevku Komplexná pomoc občanom a integrácia sociálne odkázaných občanov a detí v obci Raslavice, prezentujúci: Marek Rakoš, starosta obce Raslavice, Mgr. Martin Klempay, riaditeľ ZŠ s MŠ v Raslaviciach

11:30 - 12:00 Diskusia

12:00 - 12:30 Vystúpenie hosťa, témapríspevku Prečo je dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej?, prezentujúci: Ján Vojtašák, bloger, študent, občan Spišskej Belej

12:30 - 13:00 Diskusia a záver

Moderátorka vedeckej čajovne: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

 

 

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 13:00

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára (09:00 – 09:30 hod.)

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

V prípade Vašej účasti na seminári pošlite elektronicky na dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk vyplnenú návratku do 07. 11. 2018. Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.

Začiatok podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 12:30

Cieľom podujatia bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (včítane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese).

Lektorom tejto vzdelávacej aktivity bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie.

Program:

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia

    v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 12:30

Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. 

O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 15:00

Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk.

O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Cieľom seminára je ukázať efektívne vyváženie aktivít na hodine s prihliadnutím na pozornosť žiakov a ich vlastnú motiváciu.

Rozpráva učiteľ veľa alebo málo? Kedy sa stráca žiakova pozornosť a prečo? Efektívne učenie sa je výsledkom efektívneho vyučovania....ukážme si tipy, rady, nápady a návod, ako na to!

Na seminár sa prihláste do 20. 10. 2018 na www.macmillan.sk/seminare

Začiatok podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 12:30

Program:

1. Cieľ vzdelávacieho podujatia a organizačné pokyny

2. Hodnotenie XX. r. a príprava XXI. r. OĽP - nosná téma: 30. výročie Nežnej revolúcie

3. Výzvy, ktorým čelí demokracia v čase 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudkských práv.

4. Posilňovanie a sieťovanie agilných škôl a projektov (OĽP, EPAS a. i.). Pozvanie do Platformy ambasádoriek a ambasádorov európskej demokratickej kultúry. 

5. Prednáška a diskusia

6. Workshop: Eurovoľby a postoje mladých ľudí v SR (prieskumy 2015 - 2018)

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 14:00

Pedagogická diagnostika je jednou z pedagogických disciplín, ktorá je východiskom pre takmer všetky špecializované oblasti výchovy. Zaisťuje spätnú väzbu, kontrolu a hodnotenie procesu vzdelávania a výchovy. Zámerom pedagogického diagnostikovania je zistiť východiskový stav, ktorý je odrazovým mostíkom pre možné zmeny v školskej edukácii.

Cieľom seminára je aktualizovať informácie o trendoch v pedagogickej diagnostike a aplikovať vybrané diagnostické postupy na konkrétne učebné a výchovné situácie. Sekundárnym zámerom je poukázať na aplikáciu profesijných štandardov v edukačnej praxi.

Témou seminára sú aktuálne otázky pedagogickej diagnostiky z pohľadu pedagogickej praxe  ako proces diagnostikovania, diagnostikovanie žiakov v jednotlivých etapách štúdia. Seminár je prepojená s praktickou ukážkou rôznych diagnostických nástrojov.

Účastníci budú mať priestor na diskusiu a výmenu názorov. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 11:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 15:15

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; Mgr. Matej Beránek, PhD., SNM - MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi; PhDr.; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 15:00

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb.

Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia stredných škôl prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese v rámci implementácie NŠFG.

Začiatok podujatia: 
utorok, 4. december 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. december 2018 - 14:30

V rámci odborného seminára budú prezentované legislatívne zmeny týkajúce sa maturitnej skúšky z biológie na gymnáziách od školského roku 2018/2019 v súlade s aktuálnymi cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Tiež bude prezentovaný metodický postup tvorby  jednotlivých úloh v maturitných zadaniach i ukážky konkrétnych maturitných zadaní. V rámci vzdelávania bude priestor na samostatnú prácu učiteľov, ktorá sa bude týkať tvorby maturitných zadaní.

Cieľová skupina: učitelia biológie na gymnáziách

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 2. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 2. október 2018 - 14:00

Čítanie je prirodzená a samozrejmá činnosť, čo ale stratíme zo zreteľa, keď sa ním zaoberáme v rámci vyučovania cudzieho jazyka. Čítanie textov by nemalo byť samoúčelné, malo by byť prirodzeným zdrojom informácií, či sa už jedná o čítanie v materinskom alebo cudzom jazyku.  Čítanie nie je izolovaná zručnosť, texty ako zdroj informácií predstavujú skvelý input pre rozvoj ďalších zručností, ako je písanie alebo rozprávanie.

V rámci seminára sa zoznámite s moderným prístupom k rozvoju čítania s porozumením v cudzom jazyku, s rôznymi stratégiami  čítania, ktoré žiakom umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, s typológiou cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať, a aj sami si vyskúšate prácu s textom na vybraných ukážkach nemeckých textov. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - pochádza z Berlína, študovala germanistiku na Karlovej univerzite, pôsobila ako učiteľka nemeckého jazyka na gymnáziu a na Vysokej škole ekonomickej v Prahe; v súčasnosti pracuje ako reprezentantka vydavateľstva Hueber a lektorka vo vzdelávaní učiteľov v Česku a na Slovensku.

Organizačné pokyny:

Na seminár je nutné sa prihlásiť elektronicky najneskôr do 19. 09. 2018 na adrese. miriam.rajnohova@oxico.sk, (0903828543).

Seminár je bezplatný, náklady spojené so vzdelávaním hradí vydavateľstvo Hueber. Cestovné, stravné, príp. iné náklady súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. Účastníci seminára dostanú zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát a počas seminára si budú môcť objednať aj iné doplnkové materiály z vydavateľstva s 25% MOC zľavou.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. september 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. september 2018 - 13:00

Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky.  Po úvodných odborných prednáškach  budú pedagogickí zamestnanci škôl  prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 14:00

Pracovisko MPC v  Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo   na  8. septembra  2018  Deň gramotnosti, ktorý podporuje implementáciu   aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu. Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory. Bude prebiehať počas mesiaca september 2018 v školách trenčianskeho regiónu.

Začiatok podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 13:00

Vzdelávanie je zamerané  na   ciele udržateľného rozvoja sprostredkované žiakom cez konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatických zmien a environmentálnej spravodlivosti. Účastníci vzdelávania získajú skúsenosti a námety, ako žiakom tému Agendy 2030 priblížiť zmysluplne a zaujímavo, na konkrétnych príkladoch.

Začiatok podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 13:30

Workshop vedený odborníčkou na problematiku holokaustu je  určený nielen učiteľom dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky a iných spoločensko-vedných predmetov, ale i ostatným učiteľom, ktorí v rámci  výchovy a vzdelávania venujú pozornosť problematike extrémizmu,  diskriminácie, holokaustu a genocídy s dôrazom na zodpovednosť jednotlivcov, organizácií a národov za dodržiavanie  ľudských práv a na citlivé a empatické vnímanie rôznorodostí v súčasnej globálnej spoločnosti. Priblíženie  subjektívneho prežívania obdobia holokaustu  židovskými a nežidovskými obyvateľmi poukáže na možnosti  vytvárania obrazov z histórie, ktoré sú nositeľom posolstva pre súčasnú mladú generáciu. Workshop bude priestorom na výmenu  pozitívnych a negatívnych skúseností učiteľov s problematikou holokaustu  a  súvisiacimi témami v školskej praxi.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. november 2018 - 13:00

Vzdelávanie je zamerané  na   prezentovanie výchovno-vzdelávacích aktivít  spojených s  významnými  historickými medzníkmi dejín Slovenska v roku 2018.  Podujatie je určené pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov, ale aj pre všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín atraktívnym a pútavým spôsobom a podporiť tak vytváranie obrazov o našej histórii, ktoré prispejú k pochopeniu jej posolstva pre súčasnosť.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 13:00

Odborný seminár je určený pre učiteľov ekonomických predmetov. Reaguje na potreby globálnej ekonomiky, ktorá sa v súčasnosti nesie v znamení procesov globalizácie a predpokladá v rámci prípravy žiakov na svet práce rozvoj podnikateľských, ekonomických a finančných kompetencií. Poukazuje na potrebu poznania rozdielnosti trhov a kultúr, možností a pravidiel medzinárodného podnikania a trendy v oblasti financovania podnikateľských činností.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. september 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. september 2018 - 13:00

Odborný seminár s lektorom so skúsenosťami z oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov základných a stredných škôl so záujmom o uvedenú problematiku. Seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,  s dôrazom na šikanovanie a užívanie návykových látok.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 13:00

Seminár je určený pre učiteľov osemročných gymnázií, SŠ a jazykových škôl. Cieľom seminára je ukázať, čomu Vaši žiaci rozumejú a čo všetko už dokážu povedať na prvej hodine nemčiny. Zoznámite sa s aktivitami, pri ktorých si žiaci uvedomia napr. súvislosti medzi výslovnosťou a pravopisom a ktoré ich dovedú k počiatočnej jednoduchej komunikácii. Spestrenie hodín nemčiny prinášajú aj krátke texty, hádanky a projekty, ktoré priblížia spoločné stránky v reáliách Slovenska a našich nemecky hovoriacich susedov.

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vo vzdelávaní učiteľov a reprezentantka vydavateľstva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášky na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) zasielajte do 17. 4. 2018 na adresu miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Košiciach a napíšte, o ktorý diel učebnice máte záujem: Super A1 / A2 / B1.

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 24. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. apríl 2018 - 13:00

Seminár je určený pre učiteľov NEJ základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl. Cieľom je ukázať, ako sa dá pomocou zaujímavých úloh a aktivít vytvoriť na hodinách nemčiny príjemná atmosféra plná spolupráce a tímového ducha. Koncepcia novej učebnice pre žiakov, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ, je postavená na príbehoch skupinky kamarátov, ktorí sprevádzajú žiakov prvým dielom a ukazujú na zábavných príbehoch bežného dňa, ako žijú ich vrstovníci v Nemecku. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vzdelávania učiteľov a reprezentantka vydavateľtsva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášku na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) je nutné zaslať do 17. 04. 2018 na adresu: miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Prešove a napíšte, o ktorý diel učebnice Beste Freunde máte záujem: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2

Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - 13:00

Workshop pre učiteľov občianskej náuky si kladie za cieľ ukázať učiteľom tri jednoduché kroky na to, aby si žiaci nekládli otázku, načo nám je občianska náuka.

Lektor: Mgr. Ľubomír Lábaj

Na workshop je nutné sa prihlásiť cez formulár vydavateľstva:

https://docs.google.com/forms/d/1RWeUAGCAHzdYZCeBtZDLXV50mhOBiRYN26Wh0d-aQsA/edit

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - 14:00

Odborný seminár pe učiteľov SJaL na stredných školách, ktorý si kladie za cieľ predstaviť novú učebnicu slovenského jazyka pre stredné školy. Chceme poukázať na prvý pohľad neviditeľnú hodnotu nových učebníc a aspoň čiastočne odpovedať na otázku, prečo bola nevyhnutná inovácia.

Lektor: Mgr. Ľubomír Lábaj

Prihlásiť sa na seminár je nutné cez formulár vydavateľstva:

https://docs.google.com/forms/d/1aYGfGfRRekeKmqtOdX7bz1PMLNMQUum4IeSzwBB_NDM/edit

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - 12:00

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ