Seminár žilinského MPC v Zakamennom

Detašované pracovisko MPC v Žiline spolu so Školským úradom v Zakamennom zorganizovalo 1. marca 2018 odborný seminár na tému Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Pod lektorským vedením PaedDr. Jany Tomáškovej, PhD., učitelia slovenského jazyka a literatúry (SJL) zo základných škôl hornej Oravy analyzovali rôzne druhy textov, posudzovali vytvorené úlohy na rozvoj čitateľských zručností žiakov.

„Slovenčinári majú skúsenosti s tvorbou úloh na čítanie s porozumením pre svojich žiakov. Spätnú väzbu získavame od žiakov, ale nemáme odbornú spätnú väzbu, či úlohy v testoch a pracovných listoch sú vhodne zaradené k trom procesom čítania s porozumením. Je nevyhnutné, aby sa naši žiaci učili argumentovať a hodnotiť informácie z textu. Po praktickej časti tohto seminára sme sa opäť posunuli dopredu. Poskytnutá odborná spätná väzba nám ukázala, čo robíme správne, alebo ako napraviť chyby, ktoré sa vyskytli. Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvoja čitateľských zručností žiakov je veľmi dôležité a prospešné,“ uviedla Mgr. Viera Trabalíková, učiteľka SJL na ZŠ v Babíne a vedúca kabinetu SJL.