Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi

Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi – spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov, to bol názov odborného seminára, ktorý 15. júna 2018 zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Moderátorkou seminára bola PaedDr. Jana Verešová, PhD., z RP MPC Bratislava.

Cieľom podujatia bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v integračnom procese detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, prezentovať možnosti tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (IVVP), ako aj podporiť komunikáciu a diskusiu členov jednotlivých tímov realizujúcich integračný proces žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Na seminári sa zúčastnili učitelia a vychovávatelia zo základných a stredných škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Účastníkmi podujatia boli aj odborní zamestnanci škôl a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Úvod seminára bol venovaný legislatíve a praxi začleňovania žiakov s vývinovými poruchami učenia do bežných základných škôl. Témou sprevádzala Mgr. Silvia Brídziková, vedúca oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine CPPPaP Bratislava II. PhDr. Peter Pavlis, CSc., z PdF UK v Bratislave prezentoval možnosti integrácie detí a žiakov s mentálnym postihnutím do bežných škôl. Prednáška a následná diskusia boli zamerané na tvorbu inkluzívneho prostredia v rôznych typoch škôl a školských zariadení, na podmienky inklúzie a integrácie žiakov s ťažším stupňom postihnutia a na prezentáciu vhodnosti, resp. nevhodnosti inkluzívneho vzdelávania pri rôznych druhoch a stupňoch postihnutia.

Záver seminára bol venovaný tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. PaedDr. František Valášek, PhD., prezentoval možnosti tvorby IVVP, jeho súčasti a úskalia. Pre účastníkov seminára mal pripravené vzorové IVVP pre žiakov s dyslexiou, na ktorých demonštroval dôležitosť konkrétnosti pre príslušného žiaka. Diskusia sa niesla v atmosfére prepojenia a aktívnej komunikácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Výsledkom diskusie boli názory na nedostatočné prepojenie školy a poradenského zariadenia, ako aj na nedostatočný počet odborných zamestnancov pracujúcich priamo na základných a stredných školách.

V záverečnej otvorenej diskusii vedenej Janou Verešovou vyjadrili prítomní účastníci svoje názory na možnosti uplatnenia získaných informácií v praxi. Za pozitívum považujú skutočnosť, že sa mohli vyjadriť k téme, ktorá ich zaujíma a nie je jednotne a kvalitne metodicky spracovaná. Vyjadrili aj záujem o účasť na podobných stretnutiach súvisiacich so špeciálnopedagogickými témami.