Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice

Cieľom odborno-metodického seminára, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre, bolo predstaviť edukačný materiál týkajúci sa prierezových tém a spôsobu jeho využitia na vyučovaní o ľudských právach v stredných školách. Podujatie bolo pripravené v spolupráci Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Lektori doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., z FF UKF a Mgr. Zdenko Mago, PhD., z UCM Trnava predstavili inovatívne metódy interaktívneho vyučovania prostredníctvom digitálnych technológií.

Učitelia sa zoznámili s metodikou práce s elektronickou učebnicou „Digital a ľudské práva“ a s možnosťami, ako inovatívne využiť vybrané webové aplikácie vo vyučovacom procese. Súčasťou elektronickej publikácie sú spracované aktuálne témy z oblasti ľudských práv a vybrané didaktické postupy na efektívne využitie na vyučovaní v rámci predmetov občianska náuka, etická výchova, dejepis, geografia, anglický jazyk.

Účastníci mali možnosť vyskúšať si vybrané cvičenia a spoločne s lektormi analyzovali výhody a nevýhody interaktívnych aktivít prostredníctvom ponúknutých aplikácií. Odborný seminár bol prínosom pre učiteľov v oblasti nadobúdania digitálnych kompetencií a efektívneho využívania digitálnych technológií v oblasti zážitkového učenia sa.

„Vzdelávanie považujem za prínosné obzvlášť v oblasti metodickej, pretože workshop poskytol skvelý zdroj interaktívneho vzdelávacieho materiálu, moderne spracovaného a využiteľného prostredníctvom IKT (Kahoot, Slido...), čo je mimoriadne atraktívne pre študentov stredných škôl v súčasnosti,“ zhodnotila seminár účastníčka PaedDr. Zuzana Mészárosová z Obchodnej akadémie z Levíc.