výtvarná výchova

Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képességfejlesztő képzőművészeti játékok - Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Šebeňa Michal, RNDr.

Autor ponúka zaujímavý experiment dosiahnutia hustej farby a jej využitia pri výrobe obrazu. V úvode prezentuje potrebné pomôcky a materiál (napr. ryža, voda, múka...), plynule pokračuje metodickým postupom pri miešaní farieb a surovín. Učebný zdroj vhodne dopĺňa aj farebná fotodokuementácia postupu, ukážky práce žiakov i výsledný produkt - obraz v ráme, ktorý si tiež vlastnoručne môžu zhotoviť.

Autori: 

Stračiaková Jela, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré  sú určené na overenie si všeobecných vedomostí z umenia, z jeho histórie i súčasnosti. Mali by slúžiť na oživenie hodiny, aby činnosti na hodine výchovy umením boli pestré. Žiaci si hravou formou otestujú svoje vedomosti, ktoré získali aj na iných vyučovacích hodinách (dejepis, geografia, hudobná výchova...).

Autori: 

Košina Marcela, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre základnú školu. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  so zameraním na výtvarnú výchovu, ktorých obsahom sú témy: Abstrakcia, Architektúra, Dejiny v tvaroch a obrazoch, Kubistické zátišie, Kubizmus, Logo, Modelovanie a plastika, Maľovanie vecí, ktoré vidím.

Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Súbor pracovných listov záujmového útvaru ŠIKOVNÍČEK - 4.časť.

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Umenie Podkarpatskej Rusi

Lektor: 
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na umenie v materskej škole

Lektor: 
PaedDr. Štefan Pondelík
Forma podujatia: 
prezenčne

Motivačný rozhovor so žiakmi/deťmi o prírode a potrebe jej ochrany. Znečisťovanie prírody rôznymi druhmi odpadov. Ako škodia odpady v prírode ľuďom, živočíchom a rastlinám. Vytváranie odpadov v domácnostiach. Najčastejší odpadový materiál – papier, plast. 

Možnosť ďalšieho využitia odpadového materiálu na rôzne účely – napr. na vyrobenie dekoračných alebo úžitkových predmetov, hračiek, darčekov a iných výrobkov.

Jedna z možností – návrh a výroba vlastného výrobku z dostupných materiálov, ktorý predstavuje súčasť prírody z radu živočíchov a často sa s ním v jarnom a letnom období stretávame – lienky a včielky.

Výtvarná technika dekoláž (obrátená koláž) sa objavuje v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v období pop artu. Objaviteľom tejto deštrukčnej výtvarnej techniky je Mimmo Rotella, taliansky maliar, ktorý sa inšpiroval ničenými reklamnými plagátmi, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve. Podstatou výtvarnej techniky je strhávanie horných vrstiev na seba nalepených papierov. Pomocou deštrukcie (strhávania horných vrstiev papiera) postupne odkrývame spodné vrstvy na seba nalepených papierov. Na tieto účely môžeme využiť fotografie, plagáty, útržky novín, reprodukcie výtvarných diel atď.

Autori: 

Mária Valová

KURA DOMÁCA - Chovajú ju na dedinských dvoroch .Je užitočná. Znáša vajíčka, má chutné mäso. Živí sa semienkami, zrnom, hmyzom. Nohy má prispôsobené na hrabanie. Samička je sliepka, samček – kohút , mláďatá – kuriatka. Po vyliahnutí sa živia samostatne. Kohút je väčší, krajšie sfarbený, má na hlave veľký hrebienok červenej farby, kikiríka, na hlave dominuje silný zobák. Kury domáce sú rôznofarebné a viacerých druhov.

Autori: 

Mária Valová

Som Betka Abecedka. Môžem byť, vaša dobrá kamarátka! Dovoľte, aby som vás sprevádzala pri objavovaní tajomstiev našich výletov. Chcem sa s vami hrať a pomáhať. Trápi vás starosť odveká a mýlite si písmenká? Poďte, zahráme sa na skrývačku. Do každého veršíka som skryla jedno písmenko z abecedy. Keď sa veršík naučíš, aj písmenko objavíš. A písmenko objavené nikdy nie je pomýlené. Máte síce jazýček , nelieta sťa sláviček. Nebuďte smutní kamaráti! Vymyslela som preň prekážkovú dráhu z jazykolamov, dobre skrytých vo veršíku. Objavte ich, opakujte, dobre jazyk vytrénujte.

Autori: 

Janka Myslíková

Na čo si spomenieme, keď myslíme na svoje detstvo? Čas, keď je celý svet prísľubom – tak ho asi vníma väčšina. A bez rozprávok by sme možno nevedeli, čo od sveta očakávať. V každom dospelom je trochu dieťaťa hádam aj pre možnosť veriť v dobro, ktorú nás naučila rozprávka. V našej tradícii majú rozprávky silné postavenie. A tak, ako sa vyvíjajú všetky iné oblasti, aj svet rozprávok sa mení. Čoraz viac sa odkláňa od našich tradičných motívov a aj rozprávkové motívy sa globalizujú. Skúsené učiteľky neraz potvrdia, že tento trend nie je práve najšťastnejší.

Autori: 

Božena Pipíšková

.

Autori: 

Božena Pipíšková

.

Autori: 

Božena Pipíšková

Naša reč vchádza do ušiek nášho dieťaťa, aby sa mu v hlave rozsvietila zázračná žiarovka a ono vyslovilo prvé slová. Je to dlhá namáhavá, ale aj krásna vzrušujúca púť. Nie je potrebné zdôrazňovať, prečo je dôležité, aby sa dieťa naučilo správne hovoriť. Reč nie je iba nástrojom dorozumievania, zdrojom sebavedomia, ale aj prostriedkom na formulovanie názorov, postojov, prejav osobnosti. Nespoliehajme sa, že sa naše dieťa naučí hovoriť. Pomôžme mu v tom. Využime ten krásny (a krátky) čas, kedy sa učí rozprávať. Spoznáme, aká presná a prirodzená je detská logika. Dozvieme sa mnohé o sebe.

V materskej škole sú deti vo veku aktívneho poznávania a objavovania sveta prostredníctvom hry a práve preto sa nám naskytuje najpriaznivejšia a najprirodzenejšia príležitosť rozvíjať také činnosti, v ktorých by sa nevyučovalo, nepoučovalo, ale experimentovalo a prakticky skúšalo. Tieto okolnosti ma viedli k spracovaniu témy. Problematika hrových prvkov vo výtvarnom projekte a ich vplyv na detský výtvarný prejav je témou práce.

Autori: 

Diana Borbélyová Bratislava,

V dnešnej modernej dobe výchova a vzdelávanie detí predškolského veku kladie vysoké nároky na pedagogických pracovníkov. Po roku 1989 v našej spoločnosti nastali veľké zmeny, ktoré ovplyvnili aj predškolskú pedagogiku. Nový školský zákon, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2008 priniesol dôležité zmeny v organizovaní školstva a v realizácii edukačného procesu. Komplexnosť zmien sa prejavila v mnohých sférach humanizácie a modernizácie predškolskej výchovy.

Autori: 

Gabriela Droppová, Daniela Valachová

Výtvarné umenie je univerzálnym jazykom bez hraníc a obmedzení, ktorým môžeme komunikovať s okolitým svetom. Dáva nám možnosť tvoriť, realizovať sa, vyjadriť svoje predstavy a sny. Zároveň robí náš svet krajším a bohatším. Výtvarná tvorba je spojená s poznávaním a chápaním výtvarného umenia. V umeleckých dielach nájdeme pre výtvarnú činnosť inšpiráciu a naopak, prostredníctvom vlastnej praktickej činnosti získavame k výtvarnému umeniu bližší vzťah, ktorý nám otvára cestu k jeho pochopeniu. Náš vzťah k umeniu sa vytvára už od detstva priamym stykom s umeleckou tvorbou.

Autori: 

Gabriela Droppová, Daniela Valachová

Výtvarné umenie je univerzálnym jazykom bez hraníc a obmedzení, ktorým môžeme komunikovať s okolitým svetom. Dáva nám možnosť tvoriť, realizovať sa, vyjadriť svoje predstavy a sny. Zároveň robí náš svet krajším a bohatším. Výtvarná tvorba je spojená s poznávaním a chápaním výtvarného umenia. V umeleckých dielach nájdeme pre výtvarnú činnosť inšpiráciu a naopak, prostredníctvom vlastnej praktickej činnosti získavame k výtvarnému umeniu bližší vzťah, ktorý nám otvára cestu k jeho pochopeniu. Náš vzťah k umeniu sa vytvára už od detstva priamym stykom s umeleckou tvorbou.

Autori: 

Mgr. Andrea Makišová

Výtvarné techniky a ich uplatnenie v rozvoji tvorivosti v edukačnom procese