Dekoláž – deštrukcia ako tvorivý proces

Dekoláž – deštrukcia ako tvorivý proces

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Dekoláž – deštrukcia ako tvorivý proces

16. 4. – 22. 4. 2019

Názov: Dekoláž – deštrukcia ako tvorivý proces

Cieľová skupina:

Deti materských škôl, žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ, žiaci ZUŠ

Vzdelávacia oblasť:

Umenie a kultúra/výtvarná výchova

Kľúčové kompetencie:

Psychomotorické kompetencie

Pracovné kompetencie

Zmysel pre iniciatívu a podnikavosť

Sociálne a občianske kompetencie

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

 

Ciele:
Vytvoriť dekoláž.
Hodnotiť vlastnú tvorbu z technického a estetického hľadiska.
Žiaci druhého stupňa ZŠ a ZUŠ: Pripraviť grafický návrh a vytvoriť grafickú tlač na farebné papiere pre dekoláž.

Prostredie:

Školská trieda, výtvarný ateliér

Forma a počty:

Frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach

Trvanie

Deti MŠ, žiaci prvého stupňa ZŠ: 20 – 40 minút.

Žiaci druhého stupňa ZŠ a ZUŠ: dekoláž  kombinovaná s grafickými technikami – min. 2 vyučovacie hodiny.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

V každodennom živote sa v rámci vizuálnej komunikácie dosť často stretávame s rôznymi obsahmi, ktoré sú pospájané do jedného celku. Tieto obsahy na prvý pohľad nemajú nič spoločné, ale sú komponované do jedného celku takým spôsobom, že na základe ich príležitostného vzťahu sa narodí úplne nový význam, nový obsah. Táto novo-stará technika alebo princíp narábania s rôznymi obsahmi sa nazýva koláž. V posledných rokoch koláž zasiahla renesancia. Umelci sa vracajú k tejto technike, spájajú rôzne obsahy, experimentujú s materiálom a technikou, posúvajú ich aj do digitálnej podoby a pomocou nich vytvárajú nové významy.

Výtvarná technika dekoláž (obrátená koláž) sa objavuje v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v období pop artu. Objaviteľom tejto deštrukčnej výtvarnej techniky je Mimmo Rotella, taliansky maliar, ktorý sa inšpiroval ničenými reklamnými plagátmi, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve. Podstatou výtvarnej techniky je strhávanie horných vrstiev na seba nalepených papierov. Pomocou deštrukcie (strhávania horných vrstiev papiera) postupne odkrývame spodné vrstvy na seba nalepených papierov. Na tieto účely môžeme využiť fotografie, plagáty, útržky novín, reprodukcie výtvarných diel atď. „Vzniká efekt postupného odhaľovania, dotyku a prelínania sa významov vystupujúcich obrazov, štruktúr a častí slov a ich vzájomného významového spolupôsobenia“ (Pondelíková 2015, s. 44).

Potrebný materiál:

Rozličné obrazové a textové prílohy (fotografie, mapy, noviny, obrázky, farebný papier atď.), lepidlo, nožnice, výkres formátu A4 alebo A3.

Opis postupu realizácie:

Ako motiváciu je možné využiť príklady z dejín umenia (Mimmo Rotella, Raymond Hains, Francois Dufrene, Jacques Villeglé, Wolf Vostell) alebo krátky videofilm na znázornenie výtvarných postupov (https://www.youtube.com/watch?v=IOeh5lbuRTE). Ďalšou časťou motivácie môže byť aj rozhovor o tom, čo žiakom pripomínajú výtvarné diela, ktoré prešli deštrukciou, akú majú atmosféru a či už videli na ulici niečo podobné. Aktivita môže byť spojená aj s prechádzkou v meste alebo exkurziou v galérii.

Realizácia aktivity:

  1. Na formát A4 (alebo A3) nalepíme časť obrázka alebo celý obrázok. Na prvú vrstvu nalepíme postupne ďalšie vrstvy – fotky, texty, časti novín s rôznou tematikou. Pri výbere rozhoduje nielen tematika, ale aj farba. Navrhujeme použiť maximálne tri – štyri vrstvy. Nalepené vrstvy necháme zaschnúť a postupne začneme odtrhávať časti papiera.
  2. Postup je podobný ako v bode 1: na výkres nalepíme prvú vrstvu papiera a necháme zaschnúť prilepenú časť. Po zaschnutí začneme odtrhávať časti prilepeného papiera, ktoré povolia. Následne na túto vrstvu prilepíme ďalšiu vrstvu papiera. Postup zopakujeme ešte dva až trikrát po sebe, kým nedosiahneme požadovaný efekt.
  3. Ako podklad k výtvarnej technike dekoláž môžeme využiť aj tlač z linorytu alebo papierovej matrice. Na matricu nanesieme ofsetovú alebo olejovú farbou pomocou grafického valčeka a odtlačíme na jednoduchý farebný papier pomocou grafického lisu. Postup zopakujeme dva- až trikrát, pričom dbáme na to, aby sme použili rôzne odtiene farebných papierov. Grafické odtlačky necháme zaschnúť (asi 2 – 3 dni), potom ich môžeme použiť ako podklad. Prvý grafický výtlačok nalepíme na výkres, potom nalepíme ďalšie vrstvy na seba tak, aby sa grafické línie vytlačeného motívu navzájom prekrývali. Po zaschnutí začneme jednotlivé vrstvy odtrhávať. Samotná grafika (alebo vzor) bude neporušená.  

Poznámky pre učiteľa:  

Pri prechádzke v meste (podľa možnosti) navrhujeme odfotografovať fotoaparátom zaujímavé dekolážové fragmenty bilbordov a panelov, na ktorých sú umiestnené reklamy.

Namiesto grafických výtlačkov môžeme použiť ako podklad ľubovoľný motív, ktorý prekopírujeme pomocou kopírovacieho zariadenia (xerox) na farebný papier.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Hotové práce (formát A4) môžeme použiť na tvorbu spoločného obrazu. Diela žiakov použijeme ako mozaikový prvok a vytvoríme spoločne jeden veľký obraz. Podľa počtu detí/žiakov ich môžeme rozdeliť aj do skupín.

Autor/Zdroj:

Mgr. Szilárd Fecsó, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, detašované pracovisko MPC Košice

 

Ďalšie zdroje:

PONDELÍKOVÁ, Renáta, 2015. Výtvarné techniky na rozvoj tvorivosti [online]. Bratislava:

Metodicko-pedagogické centrum [cit. 01. 04. 2019]. ISBN 978-80-565-1358-3. Dostupné z:

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/r_pondelikova_vytvarne_techniky_na_rozvoj_tvorivosti.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=IOeh5lbuRTE

https://www.youtube.com/watch?v=ouESqBKU1A8

Prílohy na stiahnutie:

         

 

Zdroj ukážok výtvarných diel: súčasť autorovho portfólia, ktoré bolo vytvorené v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese