Metodika výtvarnej výchovy pre materské školy

V dnešnej modernej dobe výchova a vzdelávanie detí predškolského veku kladie vysoké nároky na pedagogických pracovníkov. Po roku 1989 v našej spoločnosti nastali veľké zmeny, ktoré ovplyvnili aj predškolskú pedagogiku. Nový školský zákon, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2008 priniesol dôležité zmeny v organizovaní školstva a v realizácii edukačného procesu. Komplexnosť zmien sa prejavila v mnohých sférach humanizácie a modernizácie predškolskej výchovy. Je pochopiteľné, že sa kladú vyššie nároky aj na osobnosť učiteľa a nevyhnutný je aj inovatívny prístup k výchovno-vzdelávacej činnosti. Vysoká úroveň aplikácie teoretických poznatkov v praxi je už spoločensky očakávaná. V dnešnej dobe predškolskému vzdelávaniu je venovaný osobitný význam. Rodičia a pedagógovia si uvedomujú, že v súčasnosti pre dôkladnú prípravu dieťaťa do školy nestačí tradičné domáce vzdelávanie a výchova. V predprimárnom vzdelávaní rastie potreba pre profesionálnu, metodicky presnú a vedecky podloženú prácu humanisticky orientovanú na rozvoj kľúčových kompetencií, schopností a zručností detí, na rozšírenie sociálneho a kultúrneho cítenia. Edukácia v materských školách je realizovaná na základe Školských vzdelávacích programov, ktoré sú druhou úrovňou dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia. Prvou úrovňou je Štátny vzdelávací program, na základe ktorého sú rozpracované programy jednotlivých materských škôl. Tento dokument presne definuje hlavné princípy a ciele, ako aj obsah edukácie. Vychádza z ideí celoživotného vzdelávania, vymedzuje profil absolventa a uprednostňuje rozvíjanie elementárnych základov kľúčových kompetencií detí predškolského veku v rámci vzdelávacích oblastí pomocou výkonových a obsahových štandardov. Cieľom a zároveň aj poslaním materskej školy je pripravovať dieťa na vstup do základnej školy a na život v spoločnosti (ISCED 0, 2009). Súčasťou tejto prípravy je aj rozvoj psychomotorických kompetencií detí, v rámci ktorých rozvíjame výtvarnú gramotnosť. Uvedomujeme si, že komplexný rozvoj detskej osobnosti je možné zabezpečiť len vtedy, ak je zabezpečený rozvoj každej jednotlivej vývinovej oblasti dieťaťa zvlášť. Výtvarné činnosti sú súčasťou každodenného života dieťaťa v materskej škole. Preto tieto činnosti a aktivity majú byť usmerňované učiteľkou tak, aby rozvíjali schopnosti, zručnosti a tvorivosť detí. Nakoľko v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy je uvedených len zopár výkonových a obsahových štandardov, považujeme za potrebné vychádzať z našich skúseností z praxe. Z názorov učiteliek sa často dozvedáme, že by privítali odbornú literatúru - metodiku, ktorá by im mnohé objasnila, doplnila vedomosti o nové informácie, napr. výtvarné vyjadrovanie predstáv dieťaťa v kontexte jeho vekových osobitostí podľa súčasných trendov v pedagogike. Žiada sa klasické postupy modifikovať a doplniť o neklasické formy a metódy, nakoľko do tematického okruhu výtvarného umenia okrem tradičných disciplín v súčasnosti sú zaradené aj nové námety a spôsoby, ako napr. digitálne kreslenie a maľovanie. Nakoľko absentuje odborno-metodická literatúra pre učiteľky materských škôl, zámerom tejto odbornej literatúry je motivovať učiteľky a pomôcť im zefektívniť edukačný proces v materských školách, uľahčiť im prácu pri plánovaní edukačných činností, umožniť im osvojiť si používanie adekvátnej odbornej terminológie. Cieľom metodiky je charakterizovať súvislosti medzi úrovňou výtvarného vyjadrovania a jednotlivými vývojovými etapami dieťaťa. Pri skúmaní vývinových etáp tohto senzitívneho obdobia východiskom sú významné teórie vývoja osobnosti dieťaťa, ako napríklad Piagetova teória. Ďalším cieľom je spracovať teoretické východiská rozvíjania výtvarnej gramotnosti detí predškolského veku a navrhnúť metodiku v kontexte výkonových a obsahových štandardov, aby pedagógovia efektívnejšie vedeli zabezpečiť cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa. Zámerom metodiky je analýza a syntéza rôznych názorov a teórií a predloženie niekoľkých metodických postupov, ktoré by inšpirovali učiteľky k inovatívnemu systematickému prístupu v praxi. Dôležité je uvedomiť si, že v rámci realizácie edukačného procesu je nevyhnutné, aby bola zabezpečená kontinuita teórie s praxou, odborných vedeckých aspektov a ľudských prístupov. Pri práci s deťmi vždy treba mať na zreteli, že neexistuje prax bez kvalitných teoretických vedomostí a poznatkov. Pre úspešné presadenie teoretických poznatkov do praktickej roviny je nevyhnutné, aby kvalita výchovno-vzdelávacích činností bola na požadovanej úrovni a zodpovedala kritériám súčasného školského systému a v prípade detí predškolského veku, aj ich záujmom a schopnostiam.

Autori: 
Diana Borbélyová Bratislava,
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
193s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Bc. Beata Špernáková
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: