Aktuality

Ako písať a realizovať malé školské projekty

23. november 2020 - 13:08

Malé školské projekty predstavujú v súčasnosti grantové príležitosti pre školy a ich učiteľov získať na skvalitnenie vyučovacieho procesu a inovácie vo vyučovaní bez veľkej administratívnej záťaže malé granty do výšky niekoľko tisíc eur od rôznych nadačných fondov. Pre mnohých učiteľov je úspešné napísanie a následná realizácia projektu novou skúsenosťou, na ktorú zatiaľ neboli pripravovaní.

Téma zamestnateľnosti absolventov nie je učiteľom ľahostajná

12. november 2020 - 9:49

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne realizovalo v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v online prostredí odborný seminár Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce.

Metodicko-pedagogické centrum pozve 32 žiadateľov na vykonanie atestácie

6. november 2020 - 12:43

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národný projekt TEACHERS prichádza s ponukou programov inovačného vzdelávania vytvorených Metodicko-pedagogických centrom

30. október 2020 - 14:25

Programy inovačného vzdelávania sú zverejnené na webovej stránke Metodicko-pedagogického centra, link: https://archiv.mpc-edu.sk/vzdelavanie/programy. Programy vzdelávania boli tvorené internými zamestnancami, ale aj odborníkmi z externého prostredia, ktorí sa uvedenej problematike dlhodobo venujú. Zároveň každý program inovačného vzdelávania bol posudzovaný dvoma hodnotiteľmi.

Tretia fáza národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

22. október 2020 - 11:33

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP PoP), realizovaný od augusta 2019, vstúpil do tretej fázy implementácie:

Školy a pracovno-právna legislatíva počas núdzového stavu

13. október 2020 - 12:58

Spoločnosť Profesia a Edujobs Akadémia pripravili v spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing bezplatný webinár pre riaditeľov základných a stredných škôl s názvom Pracovné právo v časoch COVID-19. Zameranie webinára: núdzový stav z pohľadu školy, práva a povinnosti zamestnancov, práva a povinnosti riaditeľa, uzatvorenie školy, prekážky na strane zamestnávateľa a práceneschopnosť zamestnancov.  Riaditelia škôl sa môžu prihlásiť a zasielať otázky, podnety alebo námety týkajúce sa uvedenej problematiky do piatka 16. októbra 2020 prostredníctvom formulára dostupného na: https://www.surveygizmo.com/s3/5946984/Webinar-Legislat-vne-zmeny-v-kolstve. Bezplatný webinár, na ktorom zaznejú aj odpovede na otázky riaditeľov škôl, sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra 2020 od 15:00 hod. Pozvánka s prístupovým linkom na jeho sledovanie bude zaslaná prihláseným účastníkom na email po registrácii najneskôr 3 dni pred konaním webinára.

14. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

10. október 2020 - 23:59

Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2020, pripravuje 14. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Dúhový kolotoč“. Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica. „Kde bolo, tam bude...“ je témou súčasného ročníka. Téma vychádza zo známej začiatočnej rozprávkovej formuly, ale tiež naznačuje možné zmeny, a preto organizátori očakávajú autentické výtvarné práce detí, v ktorých sa bude odrážať ich predstava o mysliteľných premenách svojho okolia. Termín zasielania prác je do 12.11.2020 na adresu MPC Banská Bystrica, Horná 97, 975 46. Zároveň si v prípade nepriaznivej spoločenskej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 ako organizátori vyhradzujeme právo prezentovať vybrané práce vo virtuálnej galérii a so zúčastnenými komunikovať v elektronickom prostredí. Tešíme sa na Vašu účasť milé deti, pani učiteľky, najmä na Vaše výtvarné práce.

Činnosť MPC počas núdzového stavu

7. október 2020 - 16:10

V súvislosti s núdzovým stavom platným od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa všetky vzdelávania a odborné podujatia naplánované v tomto období budú realizovať len online formou, prípadne budú presunuté na neskoršie obdobie alebo budú zrušené.
Všetky ostané naplánované činnosti MPC zostávajú nezmenené.
Účastníkov už otvorených skupín základného modulu funkčného vzdelávania a rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania a účastníkov skupín s plánovaným prvým stretnutím v tomto období budú kontaktovať vedúci vzdelávacích  skupín a informovať ich o podmienkach vzdelávania v online prostredí počas trvania núdzového stavu.

Online prieskum o vyučovaní a využívaní vzdelávacích technológií počas pandémie COVID-19

6. október 2020 - 14:24

Cieľom prieskumu je získať informácie o spôsobe vyučovania počas pandémie COVID-19, o využívaní vzdelávacích technológií učiteľmi, o probl