Aktuality

Témou vzdelávania učiteľov počas prázdnin bola autoevalvácia školy

3. september 2020 - 13:57

V dňoch 26. a 27. augusta  2020 zrealizovalo detašované pracovisko MPC Trenčín v rámci plánu letných aktivít na SOŠ v Bánovciach nad Bebravou vzdelávanie pod názvom Autoevalvácia školy, školského zariadenia, ktorého sa zúčastnila riaditeľka školy a jedenásť učiteľov. Vzdelávanie pod odborným vedením Vladimíra Figela bolo rozčlenené na dve časti.

Workshop pre učiteľov 1. stupňa základnej školy so zameraním na diagnostiku a rozvoj koordinačných schopností žiakov

2. september 2020 - 16:10

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove realizovalo dňa 28. 8. 2020 workshop s názvom „Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy“, ktorého sa zúčastnilo 13 učiteľov. Workshop bol zameraný na diagnostiku a rozvoj koordinačných schopností žiakov.

Využitie fenoménu náhody vo výtvarnej výchove

2. september 2020 - 15:35

Pojem náhoda vychádza z viacerých oblastí praxe od filozofie cez vedu až ku jeho uplatňovaniu v moderných dejinách výtvarného umenia.

Inšpirácie vo zdelávacej oblasti jazyk a komunikácia pre učiteľov materských škȏl

28. august 2020 - 12:47

Metodicko-pedagogické centrum regionálne pracovisko Prešov v rámci ponuky letných vzdelávacích podujatí zorganizovalo v dňoch 25. – 26. augusta 2020 pre učiteľov materských škôl odborný seminár prostredníctvom lektorky PaedDr. Jany Paleschovej. Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať poznatky v oblasti predprimárneho jazykového vzdelávania detí a rozvíjať tým profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

28. august 2020 - 10:10

Skupina pedagogických zamestnancov – školských špeciálnych pedagógov – je dlhodobo poddimenzovaná ponukou vzdelávacích podujatí, odborných seminárov a pod. Vzdelávacie inštitúcie sa zameriavajú v prevažnej miere na pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, resp. vychovávateľ alebo pedagogický asistent. Odborní zamestnanci, medzi ktorých ešte prednedávnom patrili aj školskí špeciálni pedagógovia, si z rôznych dôvodov len veľmi ťažko hľadali možnosti na rozvoj svojich profesijných kompetencií v oblasti kontinuálneho vzdelávania.

Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

26. august 2020 - 8:52

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove 25. 08. 2020 realizovalo odborný seminár zameraný na vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka. Zážitkovým učením sa účastníci odborného seminára oboznámili s pojmami stres a toxický stres, ktorý je každodennou súčasťou života ich žiakov. Prezentované metódy, po vhodnej modifikácii, môžu využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Kladne ocenené boli aj pozitívne príklady dobrej praxe.

Vieme zvládať šikanovanie v školách?

26. august 2020 - 5:51

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 odborný seminár na aktuálnu tému Vieme zvládať šikanovanie v školách? pod gesciou PhDr. Jarmily Verbovskej, učiteľky profesijného rozvoja. Lektorkami seminára boli odborné zamestnankyne CPPPaP Prešov PhDr. B. Žabecká, Mgr. J. Štofaňáková, Mgr. M. Szirmaiová, PhD.

Spoznávame mesto Košice a jeho okolie

24. august 2020 - 19:31

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v dňoch 19. – 20. 08. 2020 realizovalo dvojdňový odborný seminár zameraný na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastiveda, prvouka, telesná a športová výchova s implementáciou prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra.

Tvorba modernej keramiky

24. august 2020 - 15:06

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo workshop pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy a pre učiteľov základnej umeleckej školy s názvom Tvorba modernej keramiky. Workshop sa uskutočnil v dňoch 11., 12. a 20.8.2020 v priestoroch Základnej umeleckej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Zámerom podujatia bolo získať informácie o nových trendoch keramickej tvorby a vedieť ich aplikovať vo vlastnej keramickej tvorbe.

Stretnutia s umelou inteligenciou pre učiteľov

24. august 2020 - 12:20

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v spolupráci s American Center Košice v rámci ponuky letných vzdelávacích podujatí zorganizovalo v dňoch 5. – 7. augusta 2020 pre učiteľov workshop s názvom Stretnutia s umelou inteligenciou, ktorého cieľom bolo aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na aplikáciu získaných poznatkov a zručností v pedagogickej praxi.