Aktuality

Prechod z prezenčného vzdelávania na online vzdelávanie

15. máj 2020 - 13:14

Metodicko-pedagogické centrum v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu:  -          pozastavuje realizáciu vzdelávacích podujatí  prezenčnou formou a postupne spúšťa vzdelávanie  online v aktuálne otvorených skupinách. Metodické usmernenie pre školy zapojené do projektu NP PoP - k čl. 7, bod 2 a) Zmluvy

Spolupráca Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogického ústavu

20. apríl 2020 - 12:38

Dňa 16. 4. 2020 sa v Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra (MPC) RNDr.  M. Rychnavskej, PhD., s riaditeľkou ŠPÚ Mgr. M. Hapalovou. Predmetom pracovného stretnutia bola prezentácia činností oboch vzdelávacích inštitúcií v období pandémie koronavírusu a možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti podpory pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva v nasledujúcom období.

Ako riadiť výučbu v domácom prostredí v čase koronavírusu - Autentické príklady od učiteľov prevzaté z #FCL Talks

24. marec 2020 - 21:00

Vážení kolegovia, FCL organizuje nový webový seminár zameraný na prezentáciu skúseností a námetov učiteľov v súvislosti so zatvorením škôl a výučbou v domácom prostredí v čase prepuknutia choroby Covid 19 v Európe. Webinár Ako organizovať testovnie študentov v čase koronavírusu (How to organize the testing of students in times of COVID-19 crisis) sa uskutoční v utorok 7. apríla o 16:00 (SEČ). Eric Welp, poradca v Kennisnet v Holandsku, ponúkol predstavenie usmernení a podpory, ktorú Kennisnet v súčasnosti poskytuje školám, ako testovať svojich študentov (napr. Organizovanie testov spôsobom, ktorý rešpektuje pravidlá sociálneho odstupu, dištančné testy, ako sú formatívne testy a video testy). Každý, kto má záujem, sa môže prihlásiť na webinár na adrese:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5i1tyaWbnCJIbgNXMCkYNviFrd2Bj129ojOZzRk2z_W9TIQ/viewform

Pozastavenie realizácie vzdelávaní do 31.3.2020

9. marec 2020 - 13:07 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum v súlade s usmernením k šíreniu koronavírusu, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: 

Podpora vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

19. február 2020 - 17:29

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Podpora sa týka organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 9. 2017. Termín na predloženie žiadostí je 15. 4. 2020. Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/.

Oprava údajov v profile v centrálnom informačnom systéme

18. december 2019 - 19:25

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,   v súlade s účinnosťou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa upravujú kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Vás prosíme o aktualizáciu údajov vo Vašich profiloch na webovej stránke MPC (po prihlásení: Osobné – Môj profil – Upraviť).

Základné informácie

5. december 2019 - 15:24

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) atestačnou organizáciou na organizovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) na základe oprávnenia na organizovanie atestácií č. 1/2019 - AT, ktoré mu bolo vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2019. Žiadosť o vykonanie atestácie vrátane atestačného portfólia podáva žiadateľ v elektronickej aj tlačenej forme. Pred vytlačením elektronickej žiadosti je potrebné nahrať elektronickú verziu atestačného portfólia podľa požiadaviek uvedených v žiadosti (veľkosti súborov, povolené typy súborov). Viac informácií o atestačnom procese nájdete v prílohách:
 Príloha 1 Oznam o atestáciách
 Príloha 2 Informácie o predkladaní žiadosti a atestačného portfólia
 Príloha 3 Obsah vyhodnotenia atestačného portfólia

Uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca

9. september 2019 - 13:35

Ak v škole/školskom zariadení nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca (PZ) alebo začínajúceho odborného zamestnanca (OZ) podľa § 31 ods. 3 alebo ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), o uvádzanie začínajúceho PZ alebo začínajúceho OZ podľa § 31 ods. 5 zákona môže riaditeľ školy/školského zariadenia požiadať organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. MPC zabezpečuje uvádzanie začínajúceho PZ na základe žiadosti o uvádzanie TU. Riaditeľ školy/školského zariadenia vyplnenú a potvrdenú žiadosť zašle na adresu generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

Adaptačné vzdelávanie

9. september 2019 - 13:27

Metodicko-pedagogické centrum v súlade s § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (PZ a OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovateľom adaptačného vzdelávania pre začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov, ktorí ukončili adaptačné vzdelávanie neúspešne. Zaradenie do adaptačného vzdelávania sa uskutoční na základe žiadosti TU, ktorú žiadateľ zašle na adresu generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

24. máj 2018 - 23:31 Oznam

Informácie týkajúce sa získavania osobných údajov od dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data