Aktuality

MPC už podpísalo zmluvy o spolupráci s vyše 700 školami

2. október 2020 - 15:32

Do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  je v tejto fáze zapojených cca 1 000 škôl. Proces podpisovania zmlúv o spolupráci so školami a zriaďovateľmi bol najnáročnejší počas prvých dvoch týždňov, keď na generálne riaditeľstvo MPC prichádzali denne desiatky zmlúv.

MPC a ŠPÚ prezentovali spoločný národný projekt PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

2. október 2020 - 13:39

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom predstavilo 29. septembra 2020 začínajúci národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Ponuka vzdelávania v programoch a moduloch programov vzdelávania a v rámci odborných podujatí

30. september 2020 - 22:39

Ponuka_vzd_v_programoch_a_moduloch_prog_vzdelávania_a_v_rámci_odborných_podujatí.pdf

Aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva aj v MPC

18. september 2020 - 23:39

Dňa 18. 9. 2020 sa v areáli MPC uskutočnilo v rámci Týždňa dobrovoľníctva podujatie pod záštitou Nadácie Pontis.

Národný projekt: Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers)

18. september 2020 - 21:39

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom  pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Vyzvanie na predloženie projektu bolo zverejnené 3. septembra 2020. 
Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

17. september 2020 - 17:40

Učitelia z celého Slovenska sa zúčastnili webinára, v rámci ktorého sa oboznámili s možnosťami využívania hier, ktoré žiaci hrávajú v domácom prostredí, v procese vyučovania. V rámci on-line seminára diskutovali o vybraných doskových i kartových stolových hrách, ktoré by mohli byť aplikovateľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom, ale aj domácom prostredí, napríklad aj v čase, keď sa vyučovanie v škole nedá realizovať.

MPC a ŠPÚ rokovali o spolupráci na pilotnom overovaní upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

11. september 2020 - 18:00

Dňa 10.9.2020 sa na  pracovisku MPC v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŠPÚ so zástupcami MPC. ŠPÚ pod vedením riaditeľky Miroslavy Hapalovej prezentoval informácie o pilotnom overovaní upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. Konkrétne zámery  overovania predstavili prof. Branislav Pupala a p. Petra                                                                       Fridrichová. Na stretnutí bol prítomný aj p. Stanislav Lukáč.

Ako na kritické myslenie?

11. september 2020 - 15:15

Kritické myslenie nám pomáha zhodnocovať získané informácie, pozerať sa na skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu a rozvíjať argumentačné schopnosti. Kriticky mysliaci žiak si dokáže vybrať  potrebné informácie, vie prijať iný názor a svoj názor dokáže odôvodniť. Odborný seminár ponúkol  57 pedagogickým zamestnancom možnosť rozvíjať pedagogické kompetencie v kontexte profesijného štandardu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na projektovanie a realizáciu aplikačných úloh rozvíjajúcich kritické myslenie.

Problematika šikanovania v školskom prostredí

11. september 2020 - 14:43

Pedagogickí zamestnanci využili začiatok školského roka na vzdelávanie. V dňoch 31. 8. a 3. 9. 2020 detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo v ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou odborný seminár pod názvom Problematika šikanovania v školskom prostredí. Seminára sa zúčastnilo šestnásť pedagogických zamestnancov a vedenie školy.

Ako vieme pomôcť školám v období september – december 2020?

9. september 2020 - 16:06

V Metodicko-pedagogickom centre (MPC) sme na školský rok 2020/2021 pripravili pre jednotlivcov aj kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) ponuku vzdelávacích podujatí a odborno-metodickej pomoci, ktorú budeme flexibilne prispôsobovať a realizovať v závislosti od vývoja pandémie.